Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 454 blistr 3g

LOCTITE® 454™ je určen pro lepení obtížně lepitelných materiálů, které vyžadují rovnoměrné zatížení a velkou pevnost v tahu a/nebo ve smyku. Obsah 3g, blistr

= 85 bez DPH
102.85 s DPH


Kód produktu: 195906

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 85,00 Kč/ks 102,85 Kč/ks
2+ 83,00 Kč/ks 100,43 Kč/ks
10+ 79,00 Kč/ks 95,59 Kč/ks
Objem: 3 ml Viskozita: gel mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost(s): 5-10
Manipulační pevnost: 5-10 Vlastnosti: Vteřinové lepidlo pro obtížně lepitelné materiály

Také v balení 3g tu­ba20g a 300g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Popis výrobku LOC­TITE® 454™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Et­hylkyanoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průh­ledný až mírně za­kalený gel LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Vy­soká, tixotrop­ní 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 

 

Určeno zejména pro dře­vo, papír, ků­že a tkaniny. LOC­TITE® 454™ je ur­čen pro lepení ob­tížně lepitel­ných materiálů, kte­ré vyžadují rov­noměrné zatíže­ní a velkou pev­nost v tahu a/ne­bo ve smyku. Ten­to produkt umož­ňuje rychlé le­pení široké šká­ly materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů. LOCTITE® 454™ je p­řednostně určen pro le­pení porézních a sa­vých materiálů ja­ko je dřevo, pa­pír, kůže a tka­niny. Hustota ge­lu zabraňuje sté­kání lepidla na svis­lém povrchu.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Casson visko­zita, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Kužel a deska re­ometr 100 až 30­0 LMS - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno TC, rychl­ost 2,5 ot/min­., - Helipath 100 000 až 3­00 000 - LMS Vřeteno TC, rychl­ost 20 ot/min­., - Helipath 18 000 až 4­0 000 LMS.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ: 

Za normálních podmínek spouští proces vytvrzení atmosférická vlhkost. Přestože plné funkční pevnosti je dosaženo v relativně krátkém čase, vytvrzování pokračuje nejméně 24 hodin, než je dosaženo úplné chemické odolnosti. Rychlost vytvrzení dle spáry. Rychlost vytvrzení závisí na velikosti spáry. V malé spáře vytvrzuje produkt vysokou rychlostí, zvětšování spáry má za následek snižování rychlosti vytvrzování. Rychlost vytvrzení dle vlhkosti. Rychlost vytvrzení závisí na okolní relativní vlhkosti vzduchu. Nejlepší výsledky vytvrzení se dosahují, pokud se relativní vlhkost na pracovišti pohybuje v rozmezí od 40% do 60% při teplotě 22°C. Nižší vlhkost vede k pomalejšímu vytvrzování, větší vlhkost sice vytvrzení uspíší, ale může mít negatívní vliv na výslednou pevnost spoje. Rychlost vytvrzení dle aktivátoru. Použití aktivátoru na lepený povrch zvýší rychlost tvrdnutí tam, kde je z důvodu velké spáry čas vytvrzení nepřijatelně dlouhý. Avšak toto může způsobit snížení konečné pevnosti lepeného spoje a doporučuje se proto provedení zkoušky pro ověření výsledku.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ: 

 

1. Lepené plochy by měly být čisté a odmaštěné. Vyčistěte všechny povrchy pomocí vhodného čističe Loctite® a nechte uschnout. 2. Na lepenou plochu může být nanesen Loctite® Primer. Primer nanášejte v přiměřeném množství. Nechte Primer zaschnout. 3. Pokud je to nutné, je možné použít aktivátory LOCTITE®. Naneste aktivátor LOCTITE® na jeden z lepených povrchů (pokud jste na jeden povrch již použili primer, nenanášejte na něj aktivátor). Nechte aktivátor zaschnout. 4. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů (nenanášejte lepidlo na aktivovaný povrch). K rozetření lepidla nepoužívejte štěteček, tkaninu ani papír. Během několika sekund spojte lepené součásti k sobě. Součásti je třeba vůči sobě přesně nastavit dříve, než velmi krátká doba fixace lepidla způsobí, že lepidlo začne klást mírný odpor vůči vzájemnému pohybu. 5. Na vytvrzení lemů nebo lepidla mimo lepenou spáru je možné použít aktivátor LOCTITE®. Nastříkejte nebo nakapejte přiměřené množství aktivátoru na přetok lepidla. 6. Slepený spoj by měl být pevně fixován nebo sevřen do doby, než je dosaženo doby fixace lepidla. 7. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnout pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).

 

SKLADOVÁNÍ: 

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
Barva
Manipulační pevnost(s)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3090 - 10g 10 ml gel mPas transparentní 90-150 skladem 582
Loctite 454 3g 3 ml gel mPas transparentní 5-10 6-8 dní 85
Loctite 454 - 20 g 20 ml gel mPas transparentní 5-10 skladem 546
Loctite 454 - 300 g 300 ml gel mPas transparentní 5-10 20 dní 5669