Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 460 500g

Loctite 460 je produkt s nízkým zápachem a omezeným výkvětem a je určen zejména pro ty aplikace, kde je obtížná kontrola výparů. Objem 500g, láhev.

= 6165.00 bez DPH
7459.65 s DPH


Kód produktu: 142600

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 6 165,00 Kč/ks 7 459,65 Kč/ks
2+ 6 036,00 Kč/ks 7 303,56 Kč/ks
Objem: 500 g Viskozita: 40 mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost: 5-20

Také v balení 20g

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 460™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Al­koxyethyl kya­noakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průh­ledná, čirá až slá­mově žlutá ka­palina LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Nízká 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 

 

Určeno zejména pro ko­vy, plasty a e­lastomery. LOC­TITE® 460™ je p­rodukt s nízkým zá­pachem a omeze­ným výkvětem a je ur­čen zejména pro ty a­plikace, kde je ob­tížná kontrola vý­parů. Tento pro­dukt umožňuje rychlé le­pení široké šká­ly materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů. LOCTITE® 460™ je p­řednostně určen pro le­pení porézních a sa­vých materiálů ja­ko je dřevo, pa­pír, kůže a tka­niny.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list Visko­zita, kužel & des­ka, mPa•s (cP): - Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 3 000 s-1 25 až 55 LMS - Viskozita, Bro­okfield - LVF, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 1, rychlos­t 30 ot/min. 30 až 60.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Za normálních podmínek spouští proces vytvrzení atmosférická vlhkost. Přestože plné funkční pevnosti je dosaženo v relativně krátkém čase, vytvrzování pokračuje nejméně 24 hodin, než je dosaženo úplné chemické odolnosti. Rychlost vytvrzení dle spáry. Rychlost vytvrzení závisí na velikosti spáry. V malé spáře vytvrzuje produkt vysokou rychlostí, zvětšování spáry má za následek snižování rychlosti vytvrzování. Rychlost vytvrzení dle vlhkosti. Rychlost vytvrzení závisí na okolní relativní vlhkosti vzduchu. Nejlepší výsledky vytvrzení se dosahují, pokud se relativní vlhkost na pracovišti pohybuje v rozmezí od 40% do 60% při teplotě 22°C. Nižší vlhkost vede k pomalejšímu vytvrzování, větší vlhkost sice vytvrzení uspíší, ale může mít negatívní vliv na výslednou pevnost spoje. Rychlost vytvrzení dle aktivátoru. Použití aktivátoru na lepený povrch zvýší rychlost tvrdnutí tam, kde je z důvodu velké spáry čas vytvrzení nepřijatelně dlouhý. Avšak toto může způsobit snížení konečné pevnosti lepeného spoje a doporučuje se proto provedení zkoušky pro ověření výsledku.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Lepené plochy by měly být čisté a odmaštěné. Vyčistěte všechny povrchy pomocí vhodného čističe Loctite® a nechte uschnout. 2. Na lepenou plochu může být nanesen Loctite® Primer. Primer nanášejte v přiměřeném množství. Nechte Primer zaschnout. 3. Pokut je to nutné, je možné použít aktivátory LOCTITE® . Naneste aktivátor LOCTITE® na jeden z lepených povrchů (pokud jste na jeden povrch již použili primer, nenanášejte na něj aktivátor). Nechte aktivátor zaschnout. 4. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů (nenanášejte lepidlo na aktivovaný povrch). K rozetření lepidla nepoužívejte štěteček, tkaninu ani papír. Během několika sekund spojte lepené součásti k sobě. Součásti je třeba vůči sobě přesně nastavit dříve, než velmi krátká doba fixace lepidla způsobí, že lepidlo začne klást mírný odpor vůči vzájemnému pohybu. 5. Na vytvrzení lemů nebo lepidla mimo lepenou spáru je možné použít aktivátor LOCTITE®. Nastříkejte nebo nakapejte přiměřené množství aktivátoru na přetok lepidla . 6. Slepený spoj by měl být pevně fixován nebo sevřen do doby, než je dosaženo doby fixace lepidla. 7. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnout pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).

 

Skladování: 

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[g]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 401 blistr 3g 3 g 100 mPas transparentní 3-10 skladem 70.00
Loctite 401 tuba 3g 3 g 100 mPas transparentní 3-10 skladem 70.00
Loctite 401 20g 20 g 100 mPas transparentní 3-10 skladem 382.00
Loctite 401 50g 50 g 100 mPas transparentní 3-10 skladem 702.00
Loctite 401 500g 500 g 100 mPas transparentní 3-10 6-8 dní 5435.00
Loctite 406 20g 20 g 20 mPas transparentní 2-10 skladem 441.00
Loctite 406 50g 50 g 20 mPas transparentní 2-10 skladem 720.00
Loctite 406 500g 500 g 20 mPas transparentní 2-10 6-8 dní 7558.00
Loctite 406 / 770 sada 20g 20 g 20 mPas transparentní 2-10 6-8 dní 854.00
Loctite 408 50g 50 g 5 mPas transparentní 5-10 6-8 dní 964.00
Loctite 408 500g 500 g 5 mPas transparentní 5-10 skladem 6460.00
Loctite 435 20g 20 g 200 mPas transparentní 10-20 skladem 581.00
Loctite 438 20g 20 g 200 mPas černá 10-20 skladem 582.00
Loctite 460 20g 20 g 40 mPas transparentní 5-20 skladem 478.00
Loctite 480 20g 20 g 200 mPas černá 20-50 skladem 592.00
Loctite 480 50g 50 g 200 mPas černá 20-50 skladem 962.00
Loctite 480 500g 500 g 200 mPas černá 3-10 6-8 dní 7615.00
Loctite 495 20g 20 g 30 mPas transparentní 5-20 skladem 406.00
Loctite 495 50g 50 g 30 mPas transparentní 5-20 skladem 763.00
Loctite 495 500g 500 g 30 mPas transparentní 5-20 6-8 dní 5109.00
LOCTITE 496 20g 20 g 125 mPas transparentní 10-30 skladem 376.00
Loctite 496 50g 50 g 125 mPas transparentní 10-30 6-8 dní 700.00
Loctite 496 500g 500 g 125 mPas transparentní 10-30 6-8 dní 4693.00
Loctite 4011 - 20 g 20 g 100 mPas transparentní 3-10 20 dní 583.00