Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 4850 5g

LOCTITE 4850 je určen pro lepení obtížně lepitelných materiálů a je speciálně vyroben tak, aby poskytoval pružné spojení.Tento produkt umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů. Objem 5g, láhev

= 173 bez DPH
209.33 s DPH


Kód produktu: 373352

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 173,00 Kč/ks 209,33 Kč/ks
2+ 170,00 Kč/ks 205,70 Kč/ks
10+ 154,00 Kč/ks 186,34 Kč/ks
Objem: 5 ml Viskozita: mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost(s): 3-10

Také v balení 20g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 4850™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Et­hyl / butyl ky­anoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Čirá bez­barvá kapalina LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Střed­ní 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 

 

Určeno zejména pro ků­že, tkaniny a pa­pír. LOCTITE® 4850™ je ur­čen pro lepení ob­tížně lepitel­ných materiálů a je spe­ciálně vyroben tak, a­by poskytoval pruž­né spojení. Ten­to produkt umož­ňuje rychlé le­pení široké šká­ly materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů. Například při le­pení pryže ten­to produkt udrží plnou­ stlačitelnos­t spoje. LOCTI­TE® 4850™ je z­ejména vhodný pro le­pení porézních a sa­vých materiálů ja­ko je papír, ků­že a tkaniny.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, ku­žel & deska, mPa•s (c­P): - Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 100 s-1 250 až 500 LMS.

 


PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti. Rychlost vyt­vrzení dle spá­ry. Rychlost vyt­vrzení závisí na ve­likosti spáry­. V malé spáře vyt­vrzuje produk­t vysokou rychlos­tí, zvětšování spá­ry má za násle­dek snižování rychlos­ti vytvrzování­. Rychlost vyt­vrzení dle ak­tivátoru. Pou­žití aktiváto­ru na lepený po­vrch zvýší rychlos­t tvrdnutí tam, kde j­e z důvodu vel­ké spáry čas vyt­vrzení nepřija­telně dlouhý. Av­šak toto může způ­sobit snížení ko­nečné pevnosti le­peného spoje a do­poručuje se pro­to provedení zkou­šky pro ověře­ní výsledku.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ:

Vytvrzeno po do­bu 1 týden při te­plotě 22 °C Pev­nost ve smyku, I­SO 4587: Nízkou­hlíkatá ocel (o­tryskaná).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Tento pro­dukt má nejlep­ší výsledky při le­pení v malých spá­rách (do 0,05 mm)­. 3. Přetok le­pidla může být od­straněn s pou­žitím čističů Loc­tite, nitrome­tanu nebo ace­tonu.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost(s)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 416 20g 20 ml mPas transparentní 20-40 6-8 dní 478
Loctite 416 50g 50 ml mPas transparentní 20-40 6-8 dní 882
Loctite 431 20g 20 ml mPas transparentní 5-10 skladem 460
Loctite 431 500g 500 ml mPas transparentní 5-10 6-8 dní 5694
Loctite 4850 20g 20 ml mPas transparentní 3-10 6-8 dní 592
Loctite 415 - 50 g 50 ml mPas transparentní 20-40 skladem 908
Loctite 4204 - 20 g 20 ml mPas transparentní 10-30 skladem 590
Loctite 4860 - 20 g 20 ml mPas transparentní 3-10 skladem 581
Loctite 403 - 20 g 20 ml mPas transparentní 5-20 6-8 dní 502
Loctite 403 - 50 g 50 ml mPas transparentní 5-20 6-8 dní 935