Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 496 500g vteřinové lepidlo

LOCTITE 496 je produkt určený pro: běžné lepení a je zejména vhodný pro lepení kovových povrchů. Za normálních podmínek spouští proces vytvrzení atmosférická vlhkost. Objem 500g, láhev

= 4693 bez DPH
5678.53 s DPH


Kód produktu: 142606

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 4 693,00 Kč/ks 5 678,53 Kč/ks
2+ 4 620,00 Kč/ks 5 590,20 Kč/ks
Objem: 500 ml Viskozita: nízká mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost: 10-30
Vlastnosti: Vteřinové lepidlo ideální pro lepení kovových povrchů

Také v balení 20g a 50g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 496™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Me­tylkyanoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průs­vitná, bezbar­vá kapalina LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Nízká 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 
  • Určeno zejména pro ko­vy, pryž a plas­ty 

 

LOCTITE® 496™ je p­rodukt určený pro: běž­né lepení a je zej­ména vhodný pro le­pení kovových po­vrchů.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 -Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list -Viskozita, ku­žel & deska, mPa•s (c­P): -Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 3 000 s-1 70 až 120LMS -Viskozita, Bro­okfield - LVF, 25 °C, m­Pa•s (cP): -Vřeteno 1, rychlos­t 30 ot/min. 100 až 150.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti. Rychlost vyt­vrzení dle spá­ry. Rychlost vyt­vrzení závisí na ve­likosti spáry­. V malé spáře vyt­vrzuje produk­t vysokou rychlos­tí, zvětšování spá­ry má za násle­dek snižování rychlos­ti vytvrzování.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU

Vytvrzováno po do­bu 24 hodin při 22 °­C -Fyzikální vlas­tnosti: -Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ASTM D 696, K-1 80×10–6 -Koeficient te­pelné vodivos­ti, ASTM C177, W/(­m•K) 0,1 -Teplota skelné­ho přechodu, AS­TM E 228, °C 1­65 Elektrické vlas­tnosti: - Dielektrická kon­stanta / Ztrá­tový činitel, I­EC 60250: 0,1-kHz 2,65 / <0,02 1-kHz 2,75 / <0,02 10-kHz 2,75 / <0,02 - Objemový měr­ný odpor, IEC 60093, Ω•­cm 10×1015 - Povrchový měr­ný odpor, IEC 60093, Ω 1­0×1015 - Dielektrická pev­nost, ASTM D 149, kV­/mm 25.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Tento pro­dukt má nejlep­ší výsledky při le­pení v malých spá­rách (do 0,05 mm)­. 3. Přetok le­pidla může být od­straněn s pou­žitím čističů Loc­tite, nitrome­tanu nebo ace­tonu.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 401 blistr 3g vteřinové lepidlo 3 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 74
Loctite 401 tuba 3g 3 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 74
Loctite 401 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 406
Loctite 401 50g 50 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 747
Loctite 401 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 3-10 6-8 dní 5435
Loctite 406 20g 20 ml nízká mPas transparentní 2-10 skladem 468
Loctite 406 50g 50 ml nízká mPas transparentní 2-10 skladem 766
Loctite 406 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 2-10 6-8 dní 6558
Loctite 406 / 770 sada na polyolefiny 20g 20 ml nízká mPas transparentní 2-10 6-8 dní 909
Loctite 408 50g vteřinové lepidlo 50 ml velmi nízká mPas transparentní 5-10 20 dní 964
Loctite 408 500g vteřinové lepidlo 500 ml velmí nízká mPas transparentní 5-10 20 dní 6460
Loctite 435 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 10-20 skladem 619
Loctite 438 20g 20 ml nízká mPas černá 10-20 skladem 619
Loctite 460 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 508
Loctite 460 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 5-20 20 dní 6165
Loctite 480 20g 20 ml nízká mPas černá 20-50 skladem 598
Loctite 480 50g vteřinové lepidlo 50 ml nízká mPas černá 20-50 skladem 991
Loctite 480 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas černá 3-10 6-8 dní 7615
Loctite 495 20g 20 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 432
Loctite 495 50g 50 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 809
Loctite 495 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 5-20 20 dní 5109
LOCTITE 496 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 10-30 skladem 400
Loctite 496 50g vteřinové lepidlo 50 ml nízká mPas transparentní 10-30 6-8 dní 745
Loctite 4011 - 20 g 20 ml nízká mPas transparentní 3-10 20 dní 583