Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 510 50ml

LOCTITE 510 vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Tento produkt je určen pro běžné těsnění a je vhodný jak pro ruční dávkování, tak pro sítotisk. Objem 50 ml, tuba.

= 514 bez DPH
621.94 s DPH


Kód produktu: 1517023

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 514,00 Kč/ks 621,94 Kč/ks
2+ 506,00 Kč/ks 612,26 Kč/ks
10+ 458,00 Kč/ks 554,18 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: růžová
Provozní teplota: 200 do +°C Max. spára: 0.25
Chemická báze: metakrylát

Také v balení 250 ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 510™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: A­krylát 
  • Chemický typ: Di­methakrylát es­ter 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Neprůh­ledná růžová pas­ta LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Vy­soká 
  • Vytvrzení: Ana­erobní 
  • Aplikace: Těs­nění a utěsňo­vání 
  • Pevnost: Střední 

 

LOCTITE® 510™ vyt­vrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy. Ten­to produkt je ur­čen pro běžné těs­nění a je vhod­ný jak pro ruč­ní dávkování, tak pro s­ítotisk.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - HBT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno TC, rychl­ost 2,5 ot/min - Helipath 200 000 až 7­50 000 LMS - VřetenoTC, rychlos­t 20 ot/min., - Helipath 40 000 až 1­40 000LMS - Schopnost okam­žitého těsnění A­naerobní těsni­va mají schop­nost obstát při pří­mé zkoušce níz­kým tlakem bě­hem vytvrzová­ní. Tato zkou­ška byla prove­dena na nevyt­vrzeném produk­tu bezprostřed­ně po sestave­ní na kruhovém po­lykarbonátovém těs­nícím povrchu s vnit­řním průměrem 50 mm a v­nějším průměrem 70 mm­. - Tlaková pevnos­t, MPa: - Velikost spá­ry 0 mm 0,02 - Velikost spá­ry 0,125 mm 0­,01 - Velikost spá­ry 0,25 mm 0,01.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ:

Následující zkou­šky poukazují na vliv p­rostřední na pev­nost produktu­. Nejedná se o mě­ření vlastnos­tí těsnění. Vyt­vrzeno po dobu 1 tý­den při teplo­tě 22 °C - Pevnost ve smy­ku, ISO 4587: - Ocel (otryskaná).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Produkt je ur­čen pro těsně­ní součástí s pří­rubovým spojem se spá­rou do 0,25 mm­. 3. Naneste ruč­ně ve formě sou­vislé housenky ne­bo pomocí síto­tisku na povrch pří­ruby. 4. Pro o­věření dokona­losti těsnění o­kamžitě po ses­tavení a před vyt­vrzením produk­tu se může pro­vést zkouška níz­kým tlakem (<0,05 M­Pa) . 5. Příru­by by měly být do­taženy co nej­dříve po sesta­vení aby vytvrze­ním produktu nev­znikla velká spá­ra.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

bar
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Ochranné rukavice skladem 6
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota
[do +°C]
Max. spára
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 510 250ml 250 ml růžová 200 do +°C 0.25 6-8 dní 2529
Loctite 518 25ml 25 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 359
Loctite 518 50ml 50 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 512
Loctite 518 300ml 300 ml červená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2495
Loctite 573 50ml 50 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 471
Loctite 573 250ml 250 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 1958
Loctite 574 50ml 50 ml oranžová 150 do +°C 0.25 skladem 471
Loctite 574 250ml 250 ml oranžová 150 do +°C 0.25 6-8 dní 1891
Loctite 5921 200ml 200 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 211
Loctite 5922 60ml 60 ml černá 200 do +°C 1 skladem 147
Loctite 5922 200ml 200 ml černá 200 do +°C 1 6-8 dní 265
Loctite 5923 450ml 450 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 718
Loctite 5972 200ml 200 ml šedá 315 do +°C nad 2.5 skladem 370
Loctite SI 5980 - 200 ml 200 ml černá 200 do +°C 1 mm 20 dní 462