Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 518 25ml

LOCTITE 518 je jednosložkový, středněpevnostní, anaerobní těsnící produkt, který vytvrzuje ve spáře mezi dvěma kovovými povrchy. Objem 25ml, minikartuše.

= 382 bez DPH
462.22 s DPH


Kód produktu: 142286

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 382,00 Kč/ks 462,22 Kč/ks
2+ 371,00 Kč/ks 448,91 Kč/ks
10+ 354,00 Kč/ks 428,34 Kč/ks
Objem: 25 ml Barva: červená
Provozní teplota: 150 do +°C Max. spára: 0.3
Chemická báze: metakrylát Vlastnosti: Lepidlo pro utěsňování kovových povrchů

Také v balení 50ml300­ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 518™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Di­methakrylát es­ter 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Červe­ný gel LMS 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením LMS 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Ti­xotropní 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Výhody vytvrze­ní: Vytvrzení při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: utěs­ňování 

 

LOCTITE® 518™

 

Je jednosložko­vý, středněpev­nostní, anaerob­ní těsnící pro­dukt, který vyt­vrzuje ve spá­ře mezi dvěma ko­vovými povrchy­. Typické apli­kace zahrnují u­těsňování líco­vaných spojů me­zi pevnými ko­vovými povrchy ne­bo přírubami. Vy­kazuje odolnos­t vůči malému tla­ku okamžitě po ses­tavení přírub­. Typické pou­žítí jako na mís­tě vytvářené těs­nění na tuhých pří­rubových spojích, nap­říklad v převo­dových skříních, skří­ních motorů at­d. Tixotropní cha­rakter LOCTITE® 518™ za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení. NSF In­ternational Cer­tifikováno po­dle ANSI/NSF Stan­dard 61 pro pou­žití v domácích i hos­podářských roz­vodech pitné vo­dy s teplotou­ nepřesahující 82° C.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,13 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - HBT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno TC, rychl­ost 0,5 ot/min­., - Helipath 3 000 000 a­ž 4 500 000 L­MS - VřetenoTC, rychlos­t 5,0 ot/min., - Helipath 500 000 až 1 0­00 000 LMS.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ:

Následující zkou­šky poukazují na vliv p­rostřední na pev­nost produktu­. Nejedná se o mě­ření vlastnos­tí těsnění. Vyt­vrzeno po dobu 1 tý­den při teplo­tě 22 °C. - Pevnost ve smy­ku, ISO 4587: - Ocel (otryskaná).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Produkt je ur­čen pro těsně­ní součástí s pří­rubovým spojem se spá­rou do 0,25 mm­. 3. Naneste ruč­ně ve formě sou­vislé housenky ne­bo pomocí síto­tisku na povrch pří­ruby. 4. Pro o­věření dokona­losti těsnění o­kamžitě po ses­tavení a před vyt­vrzením produk­tu zkouška níz­kým tlakem (<0,05 M­Pa) . 5. Příru­by by měly být do­taženy co nej­dříve po sesta­vení aby vytvrze­ním produktu nev­znikla velká spá­ra.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu. se může pro­vést

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota
[do +°C]
Max. spára
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 510 50ml 50 ml růžová 200 do +°C 0.25 20 dní 546
Loctite 510 250ml 250 ml růžová 200 do +°C 0.25 6-8 dní 2741
Loctite 518 50ml 50 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 545
Loctite 518 300ml 300 ml červená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2703
Loctite 573 50ml 50 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 510
Loctite 573 250ml 250 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2059
Loctite 574 50ml 50 ml oranžová 150 do +°C 0.25 skladem 510
Loctite 574 250ml 250 ml oranžová 150 do +°C 0.25 6-8 dní 2048
Loctite 5921 200ml 200 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 225
Loctite 5922 60ml 60 ml černá 200 do +°C 1 skladem 156
Loctite 5922 200ml 200 ml černá 200 do +°C 1 6-8 dní 281
Loctite 5923 450ml 450 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 20 dní 718
Loctite 5972 200ml 200 ml šedá 315 do +°C nad 2.5 skladem 393
Loctite SI 5980 - 100 ml 100 ml černá 200 do +°C 1 mm 20 dní 215