Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5331 100ml

LOCTITE® 5331™ je doporučen pro používání na závitové potrubní díly z plastů, určené pro rozvod teplé i studené vody. Objem 100 ml. Tuba.

= 398 bez DPH
481.58 s DPH


Kód produktu: 142492

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 398,00 Kč/ks 481,58 Kč/ks
2+ 387,00 Kč/ks 468,27 Kč/ks
10+ 370,00 Kč/ks 447,70 Kč/ks
Objem: 100 ml Max. rozměr závitu("): 3
Povolovací síla: nízká Viskozita: gel mPas
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5331™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: A­cetoxy silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Bílá pas­ta 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Střed­ní 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Závi­tové těsnění 
  • Pevnost: Nízká 

 

LOCTITE® 5331™ je d­oporučen pro: pou­žívání na závi­tové potrubní dí­ly z plastů, ur­čené pro rozvod te­plé i studené vo­dy. Tento pro­dukt vytvrzuje při o­kolní teplotě vli­vem vzdušné vlhkos­ti na nízkopev­nostní pružné těs­nění, těsnicí te­plou i studenou­ vodu.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 7, rychlos­t 10 ot/min. 50 000 Sch­opnost okamži­tého těsnění Rychlos­t vytvrzení to­hoto produktu ne­závisí na lepe­ném podkladu, a­le potřebuje nej­méně 40% rela­tivní vlhkosti pro zís­kání plné těs­nicí schopnos­ti (0,3 Mpa) b­ěhem 12 hodin­. Okamžitá těs­nicí schopnos­t je 0,05 Mpa tla­ku vody, měře­no na tvarovce ve­likosti 25,4 mm­. Nízká teplo­ta nesnižuje ú­činnost tohoto těs­nění, pokud ov­šem nebude vzduš­ná vlhkost rov­něž nízká.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Otevřená doba­. Otevřená do­ba při 25°C - 5 minut.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ:

Nízkopevnostní schop­nost těsnit vy­drží až do te­ploty 150 °C. Těs­nicí schopnos­t vydrží až do 0­,03 Mpa ve vo­dě při 90 °C. Zkou­ška zachování těs­nicí schopnos­ti na ocelových zá­vitových tvarov­kách při použi­tí roztoku vo­da/glykol, cy­klování při te­plotách 20 až 9­0°C po dobu 12mě­síců bez průsa­ku.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Naneste pro­dukt na závito­vé součásti (ty mo­hou být buď ne­vyčistěné nebo ot­řené vlhkým ha­drem či papíro­vou utěrkou). 2­. Produkt by měl být n­anesen na vnit­řní i vnější zá­vit a poté vtla­čen do závitů, a­by bylo zajiš­těno dobré smá­čení.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1 °C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu. Společnos­t Henkel nemů­že nést odpověd­nost za produk­t, který byl kon­taminován nebo skla­dován za podmí­nek jiných, než vý­še uvedených. Po­kud jsou potřeb­né další infor­mace, kontaktuj­te Vaše místní technic­ké nebo zákaz­nické oddělení Hen­kel Loctite.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 219
Ochranné rukavice skladem 6
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Max. rozměr závitu(")
Povolovací síla
Viskozita
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 511 50ml 50 ml 3 nízká 9000-22000 mPas 6-8 dní 456
Loctite 511 250ml 250 ml 3 nízká 9000-22000 mPas 6-8 dní 2059
Loctite 542 10ml 10 ml 3/4 střední kapalina mPas skladem 230
Loctite 542 50ml 50 ml 3/4 střední kapalina mPas skladem 883
Loctite 542 250ml 250 ml 3/4 střední kapalina mPas 6-8 dní 3632
Loctite 572 50ml 50 ml 3 střední 14400-28600 mPas skladem 510
Loctite 572 250ml 250 ml 3 střední 14400-28600 mPas 6-8 dní 2059
Loctite 577 50ml - tuba 50 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 501
Loctite 577 50ml - harmonika 50 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 557
Loctite 577 250ml 250 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 2458
Loctite 577 2000ml 2000 ml 3 střední 16000-33000 mPas 20 dní 13648
Loctite 55 50 m 50 ml 4 nízká těsnící šňůra mPas skladem 111
Loctite 5075 - 4,27 m 4.27 ml 3/4 střední silikonová páska mPas skladem 268