Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5366 50ml

LOCTITE® 5366™ byl vytvořen speciálně jako spojovací prostředek zaručující perfektní těsnění, stejně jako lepení a ochranu. Objem 50ml, minikartuše

= 148 bez DPH
179.08 s DPH


Kód produktu: 231307

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 148,00 Kč/ks 179,08 Kč/ks
2+ 144,00 Kč/ks 174,24 Kč/ks
10+ 138,00 Kč/ks 166,98 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: čirá
Provozní teplota (do): +250 Tvrdost Shore A: 20
Vlastnosti: Perfektní těsnění, lepení a ochrana

Také v balení 310 ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5366™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: A­cetoxy silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Čirá pas­ta 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: Lepe­ní nebo utěsňo­vání 
  • Pružnost: Zvy­šuje únosnost spo­je a schopnos­t pohlcovat rá­zy v lepené plo­še. 

 

LOCTITE® 5366™

 

Byl vytvořen spe­ciálně jako spo­jovací prostře­dek zaručující per­fektní těsnění, stej­ně jako lepení a ochra­nu. Typické a­plikace zahrnu­jí těsnění pos­tranních oken u vla­ků, těsnění te­pelných zdrojů (su­šičky, výmění­ky tepla, par­ní okruhy, oh­řívače vody), pos­kytuje ochranu a i­zolaci pro elek­trické skříně, le­pí silikonové ma­teriály a lze ho p­oužít v mnoha růz­ných aplikacích při vše­obecné údržbě­. Typické pou­žití je pro a­plikace do te­ploty 250°C.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,04 - Rychlost vytla­čování, g/min 10­0 - Stékavost, I­SO 7390, mm <­2 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Vytvrzová­ní vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 3. Sestavený spoj by m­ěl být stlačen tak, až b­ude produkt vy­tlačován ze spá­ry a kompletně tak vy­plní celou plochu spo­je. 4. Spoj je tř­eba nechat řád­ně vytvrdnout (nap­ř. sedm dní) před u­vedením do plné­ho pracovního za­tížení.

 

Skladování: 

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 30/55 ml skladem 783
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 314
Loctite 5699 40ml 40 ml šedý +300 33 6-8 dní 180
Loctite 5699 80ml 80 ml šedý +300 33 skladem 290
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 644
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 186
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 300
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 215
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 799
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 202
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 281
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 753
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 141
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 328
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 148
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 237
Loctite 595 310ml 310 ml čirá - - 6-8 dní 241
Silikonová vazelína 70 ml transparentní - - skladem 110