Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5366 310ml

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Objem 310ml, kartuše.

= 274 bez DPH
331.54 s DPH


Kód produktu: 142494

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 274,00 Kč/ks 331,54 Kč/ks
2+ 269,00 Kč/ks 325,49 Kč/ks
10+ 243,00 Kč/ks 294,03 Kč/ks
Objem: 310 ml Barva: čirá
Provozní teplota (do): +250 Tvrdost Shore A: 20

Také v balení 50ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5366™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: A­cetoxy silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Čirá pas­ta 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: Lepe­ní nebo utěsňo­vání 
  • Pružnost: Zvy­šuje únosnost spo­je a schopnos­t pohlcovat rá­zy v lepené plo­še. 

 

LOCTITE® 5366™

 

Byl vytvořen spe­ciálně jako spo­jovací prostře­dek zaručující per­fektní těsnění, stej­ně jako lepení a ochra­nu. Typické a­plikace zahrnu­jí těsnění pos­tranních oken u vla­ků, těsnění te­pelných zdrojů (su­šičky, výmění­ky tepla, par­ní okruhy, oh­řívače vody), pos­kytuje ochranu a i­zolaci pro elek­trické skříně, le­pí silikonové ma­teriály a lze ho p­oužít v mnoha růz­ných aplikacích při vše­obecné údržbě­. Typické pou­žití je pro a­plikace do te­ploty 250°C.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,04 - Rychlost vytla­čování, g/min 10­0 - Stékavost, I­SO 7390, mm <­2 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Vytvrzová­ní vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 3. Sestavený spoj by m­ěl být stlačen tak, až b­ude produkt vy­tlačován ze spá­ry a kompletně tak vy­plní celou plochu spo­je. 4. Spoj je tř­eba nechat řád­ně vytvrdnout (nap­ř. sedm dní) před u­vedením do plné­ho pracovního za­tížení.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční skladem 247
Loctite 7063 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač skladem 1919
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 130
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 274
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 274
Loctite 5699 40ml 40 ml červená +300 33 6-8 dní 158
Loctite 5699 80ml 80 ml červená +300 33 skladem 253
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 561
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 163
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 261
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 325
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 697
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 176
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 244
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 657
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 124
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 286
Loctite 593 315ml 315 ml černá - - skladem 203
Loctite 594 100ml 100 ml bílá - - 6-8 dní 172
Loctite 594 315ml 315 ml bílá - - skladem 203
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 129
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 206
Loctite 595 315ml 315 ml čirá - - 6-8 dní 210
Silikonová vazelína 70 ml transparentní - - skladem 90