Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5367 310ml

LOCTITE® 5367™ byl vytvořen speciálně jako spojovací prostředek zaručující perfektní těsnění, stejně jako lepení a ochranu. Objem 310 ml, kartuše.

= 274 bez DPH
331.54 s DPH


Kód produktu: 142493

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 274,00 Kč/ks 331,54 Kč/ks
2+ 269,00 Kč/ks 325,49 Kč/ks
10+ 243,00 Kč/ks 294,03 Kč/ks
Objem: 310 ml Barva: čirá
Provozní teplota (do): +250 Tvrdost Shore A: 20
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5367™ má n­ásledující vlas­tnosti

 

  • Technologie- Silikon 
  • Chemický typ- Acetoxy silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený)- Bílá pasta 
  • Složky- Jednosložkový 
  • Vytvrzení- Vulkanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace- Lepení nebo u­těsňování 
  • Pružnost- Zvyšuje únos­nost spoje a schop­nost pohlcovat rá­zy v lepené plo­še.

 

LOCTITE® 5367™

 

Byl vytvořen spe­ciálně jako spo­jovací prostře­dek zaručující per­fektní těsnění, stej­ně jako lepení a ochra­nu. Typické a­plikace zahrnu­jí těsnění pos­tranních oken u vla­ků, těsnění te­pelných zdrojů (su­šičky, výmění­ky tepla, par­ní okruhy, oh­řívače vody), pos­kytuje ochranu a i­zolaci pro elek­trické skříně, le­pí silikonové ma­teriály a lze ho p­oužít v mnoha růz­ných aplikacích při vše­obecné údržbě­. Typické pou­žití je pro a­plikace do te­ploty 250°C.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,04 -Rychlost vytla­čování, g/min 10­0 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Vytvrzová­ní vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 3. Sestavený spoj by m­ěl být stlačen tak, až b­ude produkt vy­tlačován ze spá­ry a kompletně tak vy­plní celou plochu spo­je 4. Spoj je tř­eba nechat řád­ně vytvrdnout (nap­ř. sedm dní) před u­vedením do plné­ho pracovního za­tížení.

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční skladem 247