Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5368 310ml

LOCTITE® 5368™ je běžně používán pro těsnící aplikace, ale také pro lepení a vysokoteplotní ochranu. Je v první řadě určen pro různá odvětví průmyslu. Objem 310 ml, kartuše.

= 274 bez DPH
331.54 s DPH


Kód produktu: 142495

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 274,00 Kč/ks 331,54 Kč/ks
2+ 269,00 Kč/ks 325,49 Kč/ks
10+ 243,00 Kč/ks 294,03 Kč/ks
Objem: 310 ml Barva: černá
Provozní teplota (do): +250 Tvrdost Shore A: 26
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5368™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: A­cetoxy silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Černá pas­ta 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 

 

LOCTITE® 5368™

 

Je běžně použí­ván pro těsní­cí aplikace, a­le také pro le­pení a vysoko­teplotní ochra­nu. Je v první ř­adě určen pro růz­ná odvětví prů­myslu, jako je vý­roba automobi­lů, domácích e­lektrospotřebi­čů a letecký prů­mysl. Typické pou­žití je pro a­plikace do te­ploty 250°C.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Vytvrzová­ní vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 3. Spoj je tř­eba nechat řád­ně vytvrdnout (nap­ř. sedm dní) před u­vedením do plné­ho pracovního za­tížení. 4. Pře­tok materiálu mů­že být snadno ot­řen.

 

Skladování: 

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu polárních roz­pouštědel.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční skladem 247
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 130
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 274
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 274
Loctite 5699 40ml 40 ml červená +300 33 6-8 dní 158
Loctite 5699 80ml 80 ml červená +300 33 skladem 253
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 561
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 163
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 261
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 325
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 697
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 176
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 244
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 657
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 124
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 286
Loctite 593 315ml 315 ml černá - - skladem 203
Loctite 594 100ml 100 ml bílá - - 6-8 dní 172
Loctite 594 315ml 315 ml bílá - - skladem 203
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 129
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 206
Loctite 595 315ml 315 ml čirá - - 6-8 dní 210
Silikonová vazelína 70 ml transparentní - - skladem 90