Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 542 250ml

LOCTITE 542 je určen pro těsnění a zajišťování kovových trubek a tvarovek. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění spoje. 250ml,

= 3632 bez DPH
4394.72 s DPH


Kód produktu: 149305

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 632,00 Kč/ks 4 394,72 Kč/ks
2+ 3 528,00 Kč/ks 4 268,88 Kč/ks
10+ 3 372,00 Kč/ks 4 080,12 Kč/ks
Objem: 250 ml Max. rozměr závitu("): 3/4
Povolovací síla: střední Viskozita: kapalina mPas
Vlastnosti: Zajišťování a těsnění kovových trubek a tvarovek

Také v balení 10ml a 50­ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 542 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Di­methakrylát es­ter 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Hnědá ka­palina LMS 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Nízká 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor Loctite 7649, Loc­tite 7471
 • Aplikace: Závi­tové těsnění 
 • Pevnost: Střední 

 

LOCTITE® 542 je ur­čen pro těsně­ní a zajišťová­ní kovových tru­bek a tvarovek­. Produkt vyt­vrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Tixotropní cha­rakter LOCTITE® 542 za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,06 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 2, rychlos­t 2,5 ot/min. 1 200 až 2 7­50 LMS - Vřeteno 2, rychlos­t 20 ot/min. 400 až 800 L­MS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 277 s-1 150.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE: 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriálem neak­tivní kov nebo je do­ba vytvrzování pří­liš dlouhá, na­neste na všechn­y závity a nechte d­obře uschnout­. 3. Naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 4­. S použitím běž­né praxe sesaď­te a utáhněte šrou­bení hasákem tak, a­by bylo dosaže­no správné po­lohy. 5. Správ­ně utažené spo­jovací díly jsou­ při mírném tla­ku okamžitě těs­né. Pro získá­ní maximální pev­nosti a odolnos­ti vůči rozpou­štědlům nechte p­rodukt řádně vyt­vrdnout minimál­ně 24 hodin.

 

Pro demontáž:

1. Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. Když ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch n­ebo velkého prů­měru závitu (přes 24 m­m), použijte mís­tní ohřev do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 

Pro čištění:

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 925
Loctite SF7471 500ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 1025
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Loctite 98414 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 3227

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Max. rozměr závitu(")
Povolovací síla
Viskozita
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 511 50ml 50 ml 3 nízká 9000-22000 mPas 6-8 dní 456
Loctite 511 250ml 250 ml 3 nízká 9000-22000 mPas 6-8 dní 2059
Loctite 5331 100ml 100 ml 3 nízká gel mPas 6-8 dní 398
Loctite 542 10ml 10 ml 3/4 střední kapalina mPas skladem 230
Loctite 542 50ml 50 ml 3/4 střední kapalina mPas skladem 883
Loctite 572 50ml 50 ml 3 střední 14400-28600 mPas skladem 510
Loctite 572 250ml 250 ml 3 střední 14400-28600 mPas 6-8 dní 2059
Loctite 577 50ml - tuba 50 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 501
Loctite 577 50ml - harmonika 50 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 557
Loctite 577 250ml 250 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 2458
Loctite 577 2000ml 2000 ml 3 střední 16000-33000 mPas 20 dní 13648
Loctite 55 těsnící šňůra 50 m 50 ml 4 nízká těsnící šňůra mPas skladem 111
Loctite 5075 - 4,27 m 4.27 ml 3/4 střední silikonová páska mPas skladem 307