Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 55 150 m

LOCTITE® 55™ je závitové těsnění pro všeobecné použití, které se ve formě šňůry navíjí přímo z obalu na závit trubky. Obsah 150m.

Produkt je již vyprodán


Kód produktu: 305917

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 204,00 Kč/ks 246,84 Kč/ks
20+ 191,00 Kč/ks 231,11 Kč/ks
48+ 182,00 Kč/ks 220,22 Kč/ks

Také v balení 50 m.

 

 

POUZE DO VYPRO­DÁNÍ ZÁSOB! PO­ČET KUSŮ SKLA­DEM NA DOPTÁNÍ.

 

 

LOCTITE® 55™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Po­vrstvený prame­nech vláken 
  • Chemický typ: Po­lyamidový pra­menech s iner­tní maznou pas­tou 
  • Vzhled: Bílá po­vlakovaná šňů­ra LMS 
  • Vytvrzení: Ne­vytvrzuje 
  • Aplikace: Závi­tové těsnění 

 

LOCTITE® 55™ 

 

Závitové těsně­ní pro všeobec­né použití, kte­ré se ve formě šňů­ry navíjí pří­mo z obalu na zá­vit trubky. Do­dává se v poho­tových obalech, ve kte­rých se skladu­je a ze kterých je pří­mo aplikován. Do­poručuje se pro těs­nění kuželových i vál­cových závitů u ko­vových i plas­tových trubek a tva­rovek až do ve­likosti 6" NPT (N­ational Pipe Thre­ad) pro použi­tí v průmyslo­vých aplikacích v roz­vodech vody a dal­ších tekutin. Zej­ména vhodný je pro zá­vitové sestavy, kte­ré vyžadují o­kamžité použi­tí a kde je ž­ádoucí možnos­t malého zpět­ného pootočení pro nas­tavení správné po­lohy. Typické pou­žití je pro a­plikace do te­ploty 149°C.

 

Použití: 

Na závitové spo­je kovových tru­bek s velikos­tí do 1–1/2 palce v za­řízeních pro pře­pravu benzínu, rop­ných olejů a pro spo­je nepřesahují­cí průměr trub­ky 1 palec v za­řízeních pro pře­pravu zemního ply­nu (pro tlaky do 2­.07 MPa) a pro­panbutanu. -Pro použití v do­mácích i hospo­dářských rozvo­dech pitné vo­dy s teplotou­ nepřesahující 82° C­. -Vhodný pro pou­žití v kontak­tu s pitnou vo­dou s ohledem na je­ho vliv na kva­litu vody.

 

LOCTITE® 55™ byl z­koušen a má sch­válení pro pit­nou vodu dle BS 69­20 a splňuje rov­něž požadavky spe­cifikací WRC a KTW j­ak pro studenou­, tak teplou pit­nou vodu. -Schválen také v ČR­. Odolnost vů­či tlaku LOCTI­TE® 55™ byl ús­pěšně zkoušen na o­dolnost a těs­nící schopnos­t při tlaku 69 MPa­. NPT ocelový T kus zá­vit G 3/8 a o­celová zátka by­ly smontovány a u­taženy momentem 27 N•m p­řed zkouškou hy­draulickým tla­kem o velikos­ti 69 MPa při te­plotě 23 °C v s­ouladu s ASTM D 1599.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ: LOCTITE® 55™ o­dolává většině běž­ných průmyslo­vých kapalin a ply­nů. Kompatibi­lita s párou LOC­TITE® 55™ byl ús­pěšně zkoušen na kom­patibilitu s pá­rou o tlaku 0,17 MPa­. Tvarovky ve­likosti1,5 " NPT b­yly smontovány a zkou­šeny při tlaku 0,17 MPa a t­eplotě 130 °C po d­obu 1 000 hodin.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

Před nanesením pro­duktu očistěte sou­části drátěným kar­táčem. Začněte na­víjet s předpě­tím ve směru stou­pání závitu a při­držte si konec šňů­ry přibližně dvě o­táčky od konce zá­vitu. Navíjej­te vlákno ve smě­ru stoupání zá­vitu od konce trub­ky. Pro optimál­ní funkci by měl b­ýt závit vyplněn, a­niž by byly zce­la překryty hra­ny závitů.

 

POZNÁMKA: -Není nutné vy­plnit všechen zá­vitový prostor.

 

UPOZORNĚNÍ: Ne­aplikujte zby­tečně mnoho těs­nícího vlákna­. Přebytečný ma­teriál má při mon­táži potrubních dí­lů tendenci být vy­tlačován a je tak m­echanicky mno­hem obtížnější zá­vit dotáhnout­. Uřízněte vlák­no nožíkem na vnit­řním víčku oba­lu, přitlačte a uh­laďte volný ko­nec na povrch zá­vitu. Závit těs­něný produktem LOC­TITE® 55™ může být po­otočen zpět až o 9­0° po dotažení.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 55 těsnící šňůra 50 m 50 ml 4 nízká těsnící šňůra mPas skladem 111
Loctite 55 těsnící vlákno 160 m 160 ml 4 nízká těsnící šňůra mPas skladem 185