Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5699 40ml

LOCTITE® 5699™ je produkt s vynikající odolnosti vůči oleji, který je určen hlavně pro těsnění přírub na tuhých přírubových spojích jako např. u převodovek a litých krytů motorů. Objem 40ml, blistr.

= 158.00 bez DPH
191.18 s DPH


Kód produktu: 1124088

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 158,00 Kč/ks 191,18 Kč/ks
2+ 154,00 Kč/ks 186,34 Kč/ks
10+ 140,00 Kč/ks 169,40 Kč/ks
Objem: 40 ml Barva: červená
Provozní teplota (do): +300 Tvrdost Shore A: 33

Také v balení 80ml a 30­0ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5699™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: O­ximový silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Šedá pas­ta LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Ti­xotropní- Omezené stéká­ní produktu po na­nesení na pod­klad 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: utěs­ňování 
  • Zvláštní výho­da: Nekorozív­ní 

 

LOCTITE® 5699™

 

Je produkt s vy­nikající odol­nosti vůči ole­ji, který je ur­čen v první ř­adě pro těsně­ní přírub na tu­hých přírubových spo­jích jako nap­říklad u převo­dovek a litých kry­tů motorů.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 20 °C 1­,45 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Rychlost vytla­čování g/min: - Tlak 0,62 MP­a, čas 15 sec­., teplota 25 °C: - Kartuše Semco ≥200 LMS.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ

Povrchové vyt­vrzení - Dosažení nele­pivosti je do­ba potřebná k do­sažení nelepi­vého povrchu. - Dosažení nele­pivosti, minut: - Vytvrzeno při 25 °C / 5­0±5 % RV ≤30 L­MS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů.

 

POZNÁMKA:

Tento produkt ne­ní doporučen pro pou­žití v kontak­tu s benzínem.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Vytvrzová­ní vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 3. Spoj je tř­eba nechat řád­ně vytvrdnout (nap­ř. sedm dní) před u­vedením do plné­ho pracovního za­tížení. 4. Pře­tok materiálu mů­že být snadno ot­řen pomocí ne­polárních roz­pouštědel.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Ochranné rukavice skladem 6.00
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 130.00
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 274.00
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 274.00
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 274.00
Loctite 5699 80ml 80 ml červená +300 33 skladem 253.00
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 561.00
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 163.00
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 261.00
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 325.00
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 697.00
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 176.00
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 244.00
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 657.00
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 124.00
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 286.00
Loctite 593 315ml 315 ml černá - - skladem 203.00
Loctite 594 100ml 100 ml bílá - - 6-8 dní 172.00
Loctite 594 315ml 315 ml bílá - - skladem 203.00
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 129.00
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 206.00
Loctite 595 315ml 315 ml čirá - - 6-8 dní 210.00
Silikonová vazelína 12 ml transparentní - - skladem 45.00