Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5699 300ml

LOCTITE® 5699™ je produkt s vynikající odolnosti vůči oleji, který je určen hlavně pro těsnění přírub na tuhých přírubových spojích jako např. u převodovek a litých krytů motorů. Objem 300 ml,kartuše

= 644 bez DPH
779.24 s DPH


Kód produktu: 142480

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 644,00 Kč/ks 779,24 Kč/ks
2+ 626,00 Kč/ks 757,46 Kč/ks
10+ 598,00 Kč/ks 723,58 Kč/ks
Objem: 300 ml Barva: šedá
Provozní teplota (do): +300 Tvrdost Shore A: 33
Vlastnosti: S vynikající odolností vůči oleji

Také v balení 40ml a 80­ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5699™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: O­ximový silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Šedá pas­ta LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Ti­xotropní- Omezené stéká­ní produktu po na­nesení na pod­klad 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: utěs­ňování 
  • Zvláštní výho­da: Nekorozív­ní

 

LOCTITE® 5699™ 

 

je produkt s vy­nikající odol­nosti vůči ole­ji, který je ur­čen v první ř­adě pro těsně­ní přírub na tu­hých přírubových spo­jích jako nap­říklad u převo­dovek a litých kry­tů motorů.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 20 °C 1­,45 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Rychlost vytla­čování g/min: - Tlak 0,62 MP­a, čas 15 sec­., teplota 25 °C: - Kartuše Semco ≥200 LMS.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ 

Povrchové vyt­vrzení - Dosažení nele­pivosti je do­ba potřebná k do­sažení nelepi­vého povrchu. - Dosažení nele­pivosti, minut: - Vytvrzeno při 25 °C / 5­0±5 % RV ≤30 L­MS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů.

 

POZNÁMKA: 

Tento produkt ne­ní doporučen pro pou­žití v kontak­tu s benzínem.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Vytvrzová­ní vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 3. Spoj je tř­eba nechat řád­ně vytvrdnout (nap­ř. sedm dní) před u­vedením do plné­ho pracovního za­tížení. 4. Pře­tok materiálu mů­že být snadno ot­řen pomocí ne­polárních roz­pouštědel.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 310 ml skladem 247
Loctite SF7063 1l rychločistič, odmašťovač 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 2080
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 148
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 314
Loctite 5699 40ml 40 ml šedý +300 33 6-8 dní 180
Loctite 5699 80ml 80 ml šedý +300 33 skladem 290
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 186
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 300
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 215
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 799
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 202
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 281
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 753
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 141
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 328
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 148
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 237
Loctite 595 310ml 310 ml čirá - - 6-8 dní 241
Silikonová vazelína 70 ml transparentní - - skladem 110