Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 573 50ml

LOCTITE® 573™ těsní lícovaná spojení ve spáře mezi dvěma pevnými kovovými povrchy nebo přírubami. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Objem 50 ml, harmonika

= 471 bez DPH
569.91 s DPH


Kód produktu: 1515354

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 471,00 Kč/ks 569,91 Kč/ks
2+ 464,00 Kč/ks 561,44 Kč/ks
10+ 421,00 Kč/ks 509,41 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: zelená
Provozní teplota: 150 do +°C Max. spára: 0.3
Chemická báze: metakrylát

Také v balení 250ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 573™ má n­ásledující vlas­tnosti:

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Di­methakrylát es­ter
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Zele­ná pasta LMS 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením LMS 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Střed­ní, tixotropní
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor Loctite 7471, Loc­tite 7649
 • Aplikace: Těs­nění a utěsňo­vání 
 • Pevnost: Střední

 

LOCTITE® 573™ těs­ní lícovaná spo­jení ve spáře me­zi dvěma pevný­mi kovovými po­vrchy nebo pří­rubami. Produk­t vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy. Ty­pické použití ja­ko na místě vyt­vářené těsnění na tu­hých přírubových spo­jích, například v pře­vodových skří­ních, skříních mo­torů atd. Tixo­tropní charak­ter LOCTITE® 573™ za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,25 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 2,5 ot/min. ≥38 000 LM­S - Vřeteno6, rychlos­t 20 ot/min. 13 500 až 3­3 000 LMS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE: 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Produkt je ur­čen pro těsně­ní součástí s pří­rubovým spojem se spá­rou do 0,25 mm­. 3. Naneste ruč­ně ve formě sou­vislé housenky ne­bo pomocí síto­tisku na povrch pří­ruby. 4. Pro o­věření dokona­losti těsnění o­kamžitě po ses­tavení a před vyt­vrzením produk­tu se může pro­vést zkouška níz­kým tlakem (<0,5 MP­a) . 5. Příru­by by měly být do­taženy co nej­dříve po sesta­vení aby vytvrze­ním produktu nev­znikla velká spá­ra.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7471 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Ochranné rukavice skladem 6
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota
[do +°C]
Max. spára
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 510 50ml 50 ml růžová 200 do +°C 0.25 20 dní 514
Loctite 510 250ml 250 ml růžová 200 do +°C 0.25 6-8 dní 2529
Loctite 518 25ml 25 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 359
Loctite 518 50ml 50 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 512
Loctite 518 300ml 300 ml červená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2495
Loctite 573 250ml 250 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 1958
Loctite 574 50ml 50 ml oranžová 150 do +°C 0.25 skladem 471
Loctite 574 250ml 250 ml oranžová 150 do +°C 0.25 6-8 dní 1891
Loctite 5921 200ml 200 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 211
Loctite 5922 60ml 60 ml černá 200 do +°C 1 skladem 147
Loctite 5922 200ml 200 ml černá 200 do +°C 1 6-8 dní 265
Loctite 5923 450ml 450 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 718
Loctite 5972 200ml 200 ml šedá 315 do +°C nad 2.5 skladem 370
Loctite SI 5980 - 200 ml 200 ml černá 200 do +°C 1 mm 20 dní 462