Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 573 250ml

LOCTITE® 573™ těsní lícovaná spojení ve spáře mezi dvěma pevnými kovovými povrchy nebo přírubami. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Objem 250 ml, tuba.

= 1958.00 bez DPH
2369.18 s DPH


Kód produktu: 246621

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 958,00 Kč/ks 2 369,18 Kč/ks
2+ 1 874,00 Kč/ks 2 267,54 Kč/ks
10+ 1 754,00 Kč/ks 2 122,34 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: zelená
Provozní teplota: 150 do +°C Max. spára: 0.3
Chemická báze: metakrylát

Také v balení 50ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 573 má nás­ledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Di­methakrylát es­ter 
 • vzhled (nevyt­vrzený): Zele­ná pasta LMS 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením LMS 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Střed­ní, tixotropní 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor Loctite 7471, Loc­tite 7649
 • Aplikace: Těs­nění a utěsňo­vání 
 • Pevnost: Střední 

 

LOCTITE® 573™ těs­ní lícovaná spo­jení ve spáře me­zi dvěma pevný­mi kovovými po­vrchy nebo pří­rubami. Produk­t vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy. Ty­pické použití ja­ko na místě vyt­vářené těsnění na tu­hých přírubových spo­jích, například v pře­vodových skří­ních, skříních mo­torů atd. Tixo­tropní charak­ter LOCTITE® 573™ za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,25 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 2,5 ot/min. ≥38 000 LM­S - Vřeteno6, rychlos­t 20 ot/min. 13 500 až 3­3 000 LMS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Skladování: 

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Produkt je ur­čen pro těsně­ní součástí s pří­rubovým spojem se spá­rou do 0,25 mm­. 3. Naneste ruč­ně ve formě sou­vislé housenky ne­bo pomocí síto­tisku na povrch pří­ruby. 4. Pro o­věření dokona­losti těsnění o­kamžitě po ses­tavení a před vyt­vrzením produk­tu se může pro­vést zkouška níz­kým tlakem (<0,5 MP­a) . 5. Příru­by by měly být do­taženy co nej­dříve po sesta­vení aby vytvrze­ním produktu nev­znikla velká spá­ra.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572.00
Loctite 7471 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572.00
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225.00
Ochranné rukavice skladem 6.00
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota
[do +°C]
Max. spára
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 510 50ml 50 ml růžová 200 do +°C 0.25 20 dní 514.00
Loctite 510 250ml 250 ml růžová 200 do +°C 0.25 6-8 dní 2529.00
Loctite 518 25ml 25 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 359.00
Loctite 518 50ml 50 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 512.00
Loctite 518 300ml 300 ml červená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2495.00
Loctite 573 50ml 50 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 471.00
Loctite 574 50ml 50 ml oranžová 150 do +°C 0.25 skladem 471.00
Loctite 574 250ml 250 ml oranžová 150 do +°C 0.25 6-8 dní 1891.00
Loctite 5921 200ml 200 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 211.00
Loctite 5922 60ml 60 ml černá 200 do +°C 1 skladem 147.00
Loctite 5922 200ml 200 ml černá 200 do +°C 1 6-8 dní 265.00
Loctite 5923 450ml 450 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 718.00
Loctite 5972 200ml 200 ml šedá 315 do +°C nad 2.5 skladem 370.00
Loctite SI 5980 - 200 ml 200 ml černá 200 do +°C 1 mm 20 dní 462.00