Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 574 250ml

LOCTITE 574 těsní lícovaná spojení ve spáře mezi dvěma pevnými kovovými povrchy nebo přírubami. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Objem 250ml, tuba.

= 2048 bez DPH
2478.08 s DPH


Kód produktu: 231561

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 2 048,00 Kč/ks 2 478,08 Kč/ks
2+ 1 990,00 Kč/ks 2 407,90 Kč/ks
10+ 1 902,00 Kč/ks 2 301,42 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: oranžová
Provozní teplota: 150 do +°C Max. spára: 0.25
Chemická báze: metakrylát Vlastnosti: Lepidlo pro utěsňování kovových povrchů

Také v balení 50 ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 574™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Di­methakrylát es­ter 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Oran­žová pasta LMS 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením LMS 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Ti­xotropní 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor Loctite 7649, Loc­tite 7471
 • Aplikace: utěs­ňování 
 • Pevnost: Střední 

 

LOCTITE® 574™ těs­ní lícovaná spo­jení ve spáře me­zi dvěma pevný­mi kovovými po­vrchy nebo pří­rubami. Produk­t vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy. Vy­kazuje odolnos­t vůči malému tla­ku okamžitě po ses­tavení přírub­. Typické pou­žití jako na mís­tě vytvářené těs­nění na tuhých pří­rubových spojích, nap­říklad v převo­dových skříních, skří­ních motorů at­d. Tixotropní cha­rakter LOCTITE® 574™ za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Produkt je ur­čen pro těsně­ní součástí s pří­rubovým spojem se spá­rou do 0,25 mm­. 3. Naneste ruč­ně ve formě sou­vislé housenky ne­bo pomocí síto­tisku na povrch pří­ruby. 4. Pro o­věření dokona­losti těsnění o­kamžitě po ses­tavení a před vyt­vrzením produk­tu se může pro­vést zkouška níz­kým tlakem (<0,5 MP­a) . 5. Příru­by by měly být do­taženy co nej­dříve po sesta­vení aby vytvrze­ním produktu nev­znikla velká spá­ra.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 925
Loctite SF7471 500ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 1025
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční Výtlačná pistole na hliníkové a plastové tuby 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota
[do +°C]
Max. spára
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 510 50ml 50 ml růžová 200 do +°C 0.25 20 dní 546
Loctite 510 250ml 250 ml růžová 200 do +°C 0.25 6-8 dní 2741
Loctite 518 25ml 25 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 382
Loctite 518 50ml 50 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 545
Loctite 518 300ml 300 ml červená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2703
Loctite 573 50ml 50 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 510
Loctite 573 250ml 250 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2059
Loctite 574 50ml 50 ml oranžová 150 do +°C 0.25 skladem 510
Loctite 5921 200ml 200 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 225
Loctite 5922 60ml 60 ml černá 200 do +°C 1 skladem 156
Loctite 5922 200ml 200 ml černá 200 do +°C 1 6-8 dní 281
Loctite 5923 450ml 450 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 20 dní 718
Loctite 5972 200ml 200 ml šedá 315 do +°C nad 2.5 skladem 393
Loctite SI 5980 - 100 ml 100 ml černá 200 do +°C 1 mm 20 dní 215