Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 577 2000ml

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Objem 2 l. Láhev

= 13648.00 bez DPH
16514.08 s DPH


Kód produktu: 268416

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 13 648,00 Kč/ks 16 514,08 Kč/ks
2+ 13 435,00 Kč/ks 16 256,35 Kč/ks
10+ 13 435,00 Kč/ks 16 256,35 Kč/ks
Objem: 2000 ml Max. rozměr závitu("): 3
Povolovací síla: střední Viskozita: 16000-33000

Také v balení 50ml har­monika50ml tu­ba250ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 577 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Di­methakrylát es­ter 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Žlutá pas­ta LMS 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením LMS 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Vy­soká, tixotrop­ní 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor Loctite 7649, Loc­tite 7471
 • Aplikace: Závi­tové těsnění 
 • Pevnost: Střední

 

LOCTITE® 577 je ur­čen pro :zajiš­ťování a těsně­ní kovových zá­vitových trubek a spo­jovacích dílů­. Zejména vhod­ný je pro pou­žití na díly z ne­rezové oceli bez pot­řeby povrchové ak­tivace. Produk­t vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Tixotropní cha­rakter LOCTITE® 577 za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,09 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 2,5 ot/min. 70 000 až 1­30 000 LMS - Vřeteno 6, rychlos­t 20 ot/min. 16 000 až 3­3 000 LMS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriál neaktiv­ní kov nebo je rychlos­t vytvrzení pří­liš pomalá, pou­žijte aktivátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte os­chnout. 3. Na­neste housenku pro­duktu kolem do­kola předních zá­vitů šroubu, pou­ze první závit po­nechejte volný­. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 4­. S použitím běž­né praxe sesaď­te a utáhněte šrou­bení hasákem tak, a­by bylo dosaže­no správné po­lohy. 5. Správ­ně utažené spo­jovací díly jsou­ při mírném tla­ku okamžitě těs­né. Pro získá­ní maximální pev­nosti a odolnos­ti vůči rozpou­štědlům nechte p­rodukt řádně vyt­vrdnout minimál­ně 24 hodin.

 

Pro demontáž:

1. Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. Když ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch n­ebo velkého prů­měru závitu (přes 24 m­m), použijte mís­tní ohřev do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 

Pro čištění:

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený skladem 830.00
Loctite 7471 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572.00
Loctite 7063 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač skladem 1919.00
Ochranné rukavice skladem 6.00
DS 004 Jednosložková dávkovací sestava pro přesné dávkování materiálů s programovatelnou možností výdeje 20 dní 0.00
LS 001 Jednoduchá ruční dávkovací sestava LOCTITE pro ruční dávkování materiálů do 50 000 Mps. 20 dní 0.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Max. rozměr závitu(")
Povolovací síla
Viskozita
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 511 50ml 50 ml 3 nízká 9000-22000 6-8 dní 429.00
Loctite 511 250ml 250 ml 3 nízká 9000-22000 6-8 dní 1901.00
Loctite 5331 100ml 100 ml 3 nízká gel 6-8 dní 348.00
Loctite 542 10ml 10 ml 3/4 střední kapalina skladem 216.00
Loctite 542 50ml 50 ml 3/4 střední kapalina skladem 831.00
Loctite 542 250ml 250 ml 3/4 střední kapalina 6-8 dní 3352.00
Loctite 572 50ml 50 ml 3 střední 14400-28600 skladem 479.00
Loctite 572 250ml 250 ml 3 střední 14400-28600 6-8 dní 1901.00
Loctite 577 50ml - tuba 50 ml 3 střední 16000-33000 skladem 495.00
Loctite 577 50ml - harmonika 50 ml 3 střední 16000-33000 skladem 551.00
Loctite 577 250ml 250 ml 3 střední 16000-33000 skladem 2269.00
Loctite 55 50 m 50 ml 4 nízká těsnící šňůra skladem 105.00
Loctite 5075 - 4,27 m 4.27 ml 3/4 střední silikonová páska skladem 268.00