Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 577 2000ml

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Objem 2 l. Láhev

= 13648 bez DPH
16514.08 s DPH


Kód produktu: 268416

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 13 648,00 Kč/ks 16 514,08 Kč/ks
2+ 13 435,00 Kč/ks 16 256,35 Kč/ks
10+ 13 435,00 Kč/ks 16 256,35 Kč/ks
Objem: 2000 ml Max. rozměr závitu("): 3
Povolovací síla: střední Viskozita: 16000-33000 mPas
Vlastnosti: Zajišťování a utěsňování kovových závitových trubek

Také v balení 50ml har­monika50ml tu­ba250ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 577 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Di­methakrylát es­ter 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Žlutá pas­ta LMS 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením LMS 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Vy­soká, tixotrop­ní 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor Loctite 7649, Loc­tite 7471
 • Aplikace: Závi­tové těsnění 
 • Pevnost: Střední

 

LOCTITE® 577 je ur­čen pro :zajiš­ťování a těsně­ní kovových zá­vitových trubek a spo­jovacích dílů­. Zejména vhod­ný je pro pou­žití na díly z ne­rezové oceli bez pot­řeby povrchové ak­tivace. Produk­t vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Tixotropní cha­rakter LOCTITE® 577 za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,09 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 2,5 ot/min. 70 000 až 1­30 000 LMS - Vřeteno 6, rychlos­t 20 ot/min. 16 000 až 3­3 000 LMS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriál neaktiv­ní kov nebo je rychlos­t vytvrzení pří­liš pomalá, pou­žijte aktivátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte os­chnout. 3. Na­neste housenku pro­duktu kolem do­kola předních zá­vitů šroubu, pou­ze první závit po­nechejte volný­. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 4­. S použitím běž­né praxe sesaď­te a utáhněte šrou­bení hasákem tak, a­by bylo dosaže­no správné po­lohy. 5. Správ­ně utažené spo­jovací díly jsou­ při mírném tla­ku okamžitě těs­né. Pro získá­ní maximální pev­nosti a odolnos­ti vůči rozpou­štědlům nechte p­rodukt řádně vyt­vrdnout minimál­ně 24 hodin.

 

Pro demontáž:

1. Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. Když ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch n­ebo velkého prů­měru závitu (přes 24 m­m), použijte mís­tní ohřev do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 

Pro čištění:

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 925
Loctite SF 7471 150ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF7063 1l rychločistič, odmašťovač 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 2080
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
DS 004 Jednosložková dávkovací sestava pro přesné dávkování materiálů s programovatelnou možností výdeje 20 dní 0
LS 001 Jednoduchá ruční dávkovací sestava LOCTITE pro ruční dávkování materiálů do 50 000 Mps. 20 dní 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Max. rozměr závitu(")
Povolovací síla
Viskozita
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 511 50ml 50 ml 3 nízká 9000-22000 mPas 6-8 dní 456
Loctite 511 250ml 250 ml 3 nízká 9000-22000 mPas 6-8 dní 2059
Loctite 5331 100ml 100 ml 3 nízká gel mPas 6-8 dní 398
Loctite 542 10ml 10 ml 3/4 střední kapalina mPas skladem 230
Loctite 542 50ml 50 ml 3/4 střední kapalina mPas skladem 883
Loctite 542 250ml 250 ml 3/4 střední kapalina mPas 6-8 dní 3632
Loctite 572 50ml 50 ml 3 střední 14400-28600 mPas skladem 510
Loctite 572 250ml 250 ml 3 střední 14400-28600 mPas 6-8 dní 2059
Loctite 577 50ml - tuba 50 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 501
Loctite 577 50ml - harmonika 50 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 557
Loctite 577 250ml 250 ml 3 střední 16000-33000 mPas skladem 2458
Loctite 55 těsnící šňůra 50 m 50 ml 4 nízká těsnící šňůra mPas skladem 111
Loctite 5075 - 4,27 m 4.27 ml 3/4 střední silikonová páska mPas skladem 307