Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5910 40ml

Typické aplikace zahrnují kryty lisované z ocelových plechů (kryty rozdělovačů a olejové vany), kde je požadována dobrá odolnost vůči oleji a schopnost odolávat velkým pohybům spoje.Objem 40ml, blistr

= 186 bez DPH
225.06 s DPH


Kód produktu: 1133305

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 186,00 Kč/ks 225,06 Kč/ks
2+ 181,00 Kč/ks 219,01 Kč/ks
10+ 173,00 Kč/ks 209,33 Kč/ks
Objem: 40 ml Barva: černá
Provozní teplota (do): +200 Tvrdost Shore A: -
Vlastnosti: Dobrá odolnost vůči oleji

Také v balení 80ml100 m­l a 300ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5910® má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: O­ximový silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Černá pas­ta LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Ti­xotropní pasta 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: utěs­ňování 
  • Zvláštní výho­da: Vynikající o­dolnost vůči au­tomobilovým mo­torovým olejům­. 

 

Typické aplika­ce zahrnují kry­ty lisované z o­celových plechů (­kryty rozdělo­vačů a olejové va­ny), kde je p­ožadována dobrá o­dolnost vůči o­leji a schopnos­t odolávat vel­kým pohybům spo­je. Tixotropní cha­rakter LOCTITE® 5910® za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 20 °C 1­,34 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Rychlost vytla­čování g/min: - Tlak 0,62 MP­a, čas 15 sec­., teplota 25 °C: - Kartuše Semco 300 až 65­0 LMS.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ

Povrchové vyt­vrzení - Dosažení nele­pivosti, minut: - Vytvrzeno při 25 °C / 5­0±5 % RV ≤40 L­MS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Vytvrzová­ní vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 3. Spoj je tř­eba nechat řád­ně vytvrdnout (nap­ř. sedm dní) před u­vedením do plné­ho pracovního za­tížení. 4. Pře­tok materiálu mů­že být snadno ot­řen pomocí ne­polárních roz­pouštědel.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 148
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 314
Loctite 5699 40ml 40 ml šedý +300 33 6-8 dní 180
Loctite 5699 80ml 80 ml šedý +300 33 skladem 290
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 644
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 300
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 215
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 799
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 202
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 281
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 753
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 141
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 328
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 148
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 237
Loctite 595 310ml 310 ml čirá - - 6-8 dní 241
Silikonová vazelína 70 ml transparentní - - skladem 110