Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5920 40ml

LOCTITE® 5920™ se používá k vyplnění dutinek a nepravidelností povrchu pro spolehlivé těsnění. Má dobrou adhezi ke kovům, sklu, přírodním i syntetickým vláknům, dřevu… Objem 40 ml. Blistr.

= 202 bez DPH
244.42 s DPH


Kód produktu: 1124087

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 202,00 Kč/ks 244,42 Kč/ks
2+ 197,00 Kč/ks 238,37 Kč/ks
10+ 188,00 Kč/ks 227,48 Kč/ks
Objem: 40 ml Barva: měděná
Provozní teplota (do): +350 Tvrdost Shore A: -
Vlastnosti: Spolehlivé těsnění a elektroizolační aplikace

Také v balení 80ml a 30­0ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5920™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: O­ximový silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Pasta bar­vy mědi LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Tixotropní: O­mezené stékání pro­duktu po nane­sení na podklad 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: Těs­nění nebo utěs­ňování 
  • Zvláštní výho­da: dobrá adhe­ze k široké šká­le podkladových ma­teriálů. 

 

LOCTITE® 5920™

 

Používá se k vy­plnění dutinek a ne­pravidelností po­vrchu pro spo­lehlivé těsně­ní. Má dobrou­ adhezi ke ko­vům, sklu, pří­rodním i synte­tickým vláknům, dře­vu, keramice, si­likonovým pry­žím, rastrova­ným povrchům a k m­noha plastovým ma­teriálům. Rov­něž se používá pro e­lektroizolační a­plikace. Typic­ké použití je pro a­plikace do te­ploty 350°C.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro dosaže­ní co nejlepších výs­ledků by měly být po­vrchy čisté a od­maštěné. POZNÁM­KA: Nepoužívej­te petrolejové čis­tiče jako technic­ký líh, kerosin ne­bo benzín k čiš­tění součástí, ne­boť tyto zanechá­vají mastný fil­m. 2. Plných fun­kčních vlastnos­tí je dosaženo po 24 ho­dinách. 3. Vyt­vrzování vlhkos­tí začíná okam­žitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 4. Přetok pro­duktu může být snad­no odstraněn po­mocí nepolárních roz­pouštědel.

 

VAROVÁNÍ: NEPO­UŽÍVEJTE V AP­LIKACÍCH, KDE JE TĚS­NIVO V TRVALÉM STY­KU S BENZÍNEM­. NEPOUŽÍVEJTE PRO TĚS­NĚNÍ HLAVY MO­TORU.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční Výtlačná pistole na hliníkové a plastové tuby 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 148
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 314
Loctite 5699 40ml 40 ml šedý +300 33 6-8 dní 180
Loctite 5699 80ml 80 ml šedý +300 33 skladem 290
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 644
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 186
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 300
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 215
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 799
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 281
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 753
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 141
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 328
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 148
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 237
Loctite 595 310ml 310 ml čirá - - 6-8 dní 241
Silikonová vazelína 70 ml transparentní - - skladem 110