Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5926 40ml

LOCTITE 5926 vytvrzuje vlivem vzdušné vlhkosti na houževnaté a pružné těsnění ze silikonové pryže.Tento produkt odolává stárnutí,pově­trnostním vlivům a teplotním cyklům bez ztvrdnutí.Objem 40ml.Blistr

= 141 bez DPH
170.61 s DPH


Kód produktu: 1123349

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 141,00 Kč/ks 170,61 Kč/ks
2+ 137,00 Kč/ks 165,77 Kč/ks
10+ 131,00 Kč/ks 158,51 Kč/ks
Objem: 40 ml Barva: modrá
Provozní teplota (do): +200 Tvrdost Shore A: -
Vlastnosti: Odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům

Také v balení 100ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 5926™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: A­cetoxy silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Modrá pas­ta 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: Těs­nění 
  • Pružnost: Zvy­šuje únosnost spo­je a schopnos­t pohlcovat rá­zy v lepené plo­še 
  • Zvláštní apli­kace: Náhrada těs­nění nebo na plochá t­ěsnění 

 

LOCTITE® 5926™

 

Vytvrzuje vli­vem vzdušné vlhkos­ti na houževna­té a pružné těs­nění ze siliko­nové pryže. Ten­to produkt odo­lává stárnutí, po­větrnostním vli­vům a teplotním cy­klům bez ztvrdnu­tí, smrštění ne­bo popraskání­. Typické apli­kace zahrnují ví­ka ventilů, kry­ty rozvodových kol, kr­yty diferenci­álů, olejové va­ny, vany převo­dovek, vodní čer­padla a ulože­ní termostatů­. Typické pou­žití tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -54 °C do 204 °C.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL).

 

POZNÁMKA:

Proces vytvrzo­vání může u něk­terých povrchů způ­sobit korozi.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Vytvrzová­ní vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 3. Spoj je tř­eba nechat řád­ně vytvrdnout (nap­ř. sedm dní) před u­vedením do plné­ho pracovního za­tížení. 4. Pře­tok materiálu mů­že být snadno ot­řen s pomocí ne­polárních roz­pouštědel.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční Výtlačná pistole na hliníkové a plastové tuby 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 148
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 314
Loctite 5699 40ml 40 ml šedý +300 33 6-8 dní 180
Loctite 5699 80ml 80 ml šedý +300 33 skladem 290
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 644
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 186
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 300
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 215
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 799
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 202
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 281
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 753
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 328
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 148
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 237
Loctite 595 310ml 310 ml čirá - - 6-8 dní 241
Silikonová vazelína 70 ml transparentní - - skladem 110