Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 595 40ml

LOCTITE® 595 je pro své vynikající lepivé i těsnící vlastnosti určen pro většinu povrchů (nedoporučuje se na beton). Objem 40 ml, blistr.

= 129.00 bez DPH
156.09 s DPH


Kód produktu: 1123422

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 129,00 Kč/ks 156,09 Kč/ks
2+ 127,00 Kč/ks 153,67 Kč/ks
10+ 116,00 Kč/ks 140,36 Kč/ks
Objem: 40 ml Barva: čirá
Provozní teplota (do): - Tvrdost Shore A: -

Také v balení 100ml a 3­15ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 595 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: A­cetoxy silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Čirá ti­xotropní pasta 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Střed­ní, tixotropní 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: Zalé­vání, nátěry ne­bo utěsňování 

 

LOCTITE® 595

 

je pro své vy­nikající lepi­vé i těsnící vlas­tnosti určen pro vět­šinu povrchů (ne­doporučuje se na be­ton). Tento pro­dukt odolává stár­nutí, povětrnos­tním vlivům a te­plotním cyklům bez ztv­rdnutí, smrště­ní nebo popras­kání. Je vyro­ben tak, aby o­dolal extrémním te­plotním cyklům, UV zá­ření a ozónu. Ti­xotropní charak­ter LOCTITE® 595 za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ: 

LOCTITE® 595 vyt­vrzuje vlivem vzduš­né vlhkosti. Pro­dukt dosáhne ne­lepivého povrchu za dvě h­odiny a plně vyt­vrzuje za 24 ho­din. Rychlost vyt­vrzení se mění v zá­vislosti na o­kolní teplotě, vlhkos­ti a velikosti spá­ry.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Plné vlas­tnosti vytvrze­ní jsou dosaže­ny během 72 ho­din. 3. Vytvrzo­vání vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 4. Přetok ma­teriálu může být snad­no otřen s po­mocí nepolárních roz­pouštědel.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1 °C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Ochranné rukavice skladem 6.00
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 130.00
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 274.00
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 274.00
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 274.00
Loctite 5699 40ml 40 ml červená +300 33 6-8 dní 158.00
Loctite 5699 80ml 80 ml červená +300 33 skladem 253.00
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 561.00
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 163.00
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 261.00
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 325.00
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 697.00
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 176.00
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 244.00
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 657.00
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 124.00
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 286.00
Loctite 593 315ml 315 ml černá - - skladem 203.00
Loctite 594 100ml 100 ml bílá - - 6-8 dní 172.00
Loctite 594 315ml 315 ml bílá - - skladem 203.00
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 206.00
Loctite 595 315ml 315 ml čirá - - 6-8 dní 210.00
Silikonová vazelína 12 ml transparentní - - skladem 45.00