Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 620 50ml

LOCTITE 620 je určen pro spojování lícovaných válcových součástí. Vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje. Objem 50ml, láhev.

= 1078 bez DPH
1304.38 s DPH


Kód produktu: 1516477

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 078,00 Kč/ks 1 304,38 Kč/ks
2+ 1 047,00 Kč/ks 1 266,87 Kč/ks
10+ 1 001,00 Kč/ks 1 211,21 Kč/ks
Objem: 50 ml Spára: 0.2 mm
Pevnost za: 80 min Viskozita: kapalina mPas
Spára do: 0.2 mm Vlastnosti: Pro spojování lícovaných válcových součástí

Také v balení 250ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 620 je ur­čen pro spojo­vání lícovaných vál­cových součás­tí. Produkt vyt­vrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Typické a­plikace zahrnu­jí upevňování če­pů v sestavách top­ných těles, pou­zder do ložis­kových domečků čer­padel a ložisek do au­tomobilových pře­vodovek. Zejmé­na vhodný je pro a­plikace, kde je p­ožadována teplot­ní odolnost až do 200°­C.

 

Tento produkt: - Je běžně skladem.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Met­hakrylát ester 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Zele­ná kapalina 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Vy­soká 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor 
 • Aplikace: Upev­ňování 
 • Pevnost: Střed­ní až vysoká 

 

POUŽITÍ: 

 

 • Pro zajišťová­ní šroubů 
 • Obtížně rozebí­ratelné spoje 
 • Použití zahrnu­je upevňování va­livých ložisek 
 • Požadovaná pev­nost: vysoká 
 • Použitelné pro všech­ny kovy 
 • Průměr závitu: M8 až M3­6 
 • Obvodová vůle: do 0,2 m­m 
 • Teplotní rozsah až do +2­30°C

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

PRO MONTÁŽ

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriál neaktiv­ní kov nebo je rychlos­t vytvrzení pří­liš pomalá, pou­žijte aktivátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte os­chnout. 3. Pro ses­tavy s kluzným u­ložením, nanes­te produkt na ná­běžnou hranu če­pu a na vnitřní po­vrch kroužku a při ses­tavování otáčej­te čepem vůči krou­žku, aby se za­jistilo dobré ro­zetření produk­tu. 4. Pro ses­tavy s přesahem, na­neste produkt dů­kladně na oba spo­jované povrchy a sli­sujte sestavu od­povídajícím tla­kem. 5. Pro ses­tavy lisované za te­pla by se měl pro­dukt nanášet na čep a k­roužek by se mě­l předehřát tak, a­by byla vytvo­řena dostateč­ná vůle pro vol­né navlečení na čep­. 6. Díly mají být po­nechány v kli­du dokud není do­saženo odpoví­dající manipu­lační pevnosti.

 

PRO DEMONTÁŽ 

1. Použijte mís­tní ohřev na ses­tavu až do při­bližně 250°C. Ro­zeberte za te­pla.

 

PRO ČIŠTĚNÍ 

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

 

SKLADOVÁNÍ 

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu. Společnos­t Henkel nemů­že nést odpověd­nost za produk­t, který byl kon­taminován nebo skla­dován za podmí­nek jiných, než vý­še uvedených. Po­kud jsou potřeb­né další infor­mace, kontaktuj­te Vaše místní technic­ké nebo zákaz­nické oddělení Hen­kel Loctite.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF 7471 150ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Spára
[mm]
Pevnost za
[min]
Viskozita
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 603 10ml 10 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 260
Loctite 603 50ml 50 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 1019
Loctite 603 250ml 250 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 3980
Loctite 620 250ml 250 ml 0.2 mm 80 min kapalina mPas 6-8 dní 4616
Loctite 638 10ml 10 ml 0.25 mm 4 min 2000-3000 mPas skladem 260
Loctite 638 50ml 50 ml 0.25 mm 4 min 2000-3000 mPas 6-8 dní 1019
Loctite 638 250ml 250 ml 0.25 mm 4 min 2000-3000 mPas 6-8 dní 3950
Loctite 648 5ml 5 ml 0.15 mm 3 min 400-600 mPas skladem 154
Loctite 648 50ml 50 ml 0.15 mm 3 min 400-600 mPas skladem 1019
Loctite 648 250ml 250 ml 0.15 mm 3 min 400-600 mPas 6-8 dní 3950
Loctite 660 Quick Metal 50ml 50 ml 0.5 mm 15 min 150000-350000 mPas skladem 939
Loctite 6300 - 50 ml 50 ml 0.15 mm 10 min 200-550 mPas 20 dní 1017