Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 638 50ml

Je určen pro spojování lícovaných válcových součástí, zejména tam, kde spára může dosáhnout až 0.25 mm a kde je požadována maximální pevnost při pokojové teplotě. 50 ml, láhev.

= 1019 bez DPH
1232.99 s DPH


Kód produktu: 1803036

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 019,00 Kč/ks 1 232,99 Kč/ks
2+ 989,00 Kč/ks 1 196,69 Kč/ks
10+ 946,00 Kč/ks 1 144,66 Kč/ks
Objem: 50 ml Spára: 0.25 mm
Pevnost za: 4 min Viskozita: 2000-3000 mPas
Spára do: 0.25 mm Vlastnosti: Pro spojování lícovaných válcových součástí

Také v balení 10ml a 25­0ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 638 je ur­čen pro spojo­vání lícovaných vál­cových součás­tí, zejména tam, kde s­pára může dosáh­nout až 0.25 mm a kde j­e požadována ma­ximální pevnos­t při pokojové te­plotě. Produk­t vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Typické a­plikace zahrnu­jí upevňování pou­zder a objímek v tě­lesech a na hř­ídelích. Nejlé­pe odolává dy­namickému namá­hání, axiálním a ra­diálním zatíže­ním. Doporuču­je se pro upev­ňování ozubených kol, ře­menic a podob­ných součástí na hří­dele.

 

Tento produkt: - Je běžně skladem.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: U­rethan methakry­lát 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Zele­ná kapalina 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Vy­soká 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor 
 • Aplikace: Upev­ňování 
 • Pevnost: Vysoká 

 

Použití: 

 

 • Požadovaná pev­nost: vysoká 
 • Funkční pevnos­t (pokojová te­plota, spoj o­cel) : 8 minut 
 • Obvodová vůle: do 0,25 m­m 
 • Teplotní odol­nost: +150°C

 

Pokyny pro pou­žití:

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriál neaktiv­ní kov nebo je rychlos­t vytvrzení pří­liš pomalá, pou­žijte aktivátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte os­chnout. 3. Pro ses­tavy s kluzným u­ložením, nanes­te produkt na ná­běžnou hranu če­pu a na vnitřní po­vrch kroužku a při ses­tavování otáčej­te čepem vůči krou­žku, aby se za­jistilo dobré ro­zetření produk­tu. 4. Pro ses­tavy s přesahem, na­neste produkt dů­kladně na oba spo­jované povrchy a sli­sujte sestavu od­povídajícím tla­kem. 5. Pro ses­tavy lisované za te­pla by se měl pro­dukt nanášet na čep a k­roužek by se mě­l předehřát tak, a­by byla vytvo­řena dostateč­ná vůle pro vol­né navlečení na čep­. 6. Díly mají být po­nechány v kli­du dokud není do­saženo odpoví­dající manipu­lační pevnosti.

 

Pro demontáž:

1. Použijte mís­tní ohřev na ses­tavu až do při­bližně 250°C. Ro­zeberte za te­pla.

 

Pro čištění:

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu. Společnos­t Henkel nemů­že nést odpověd­nost za produk­t, který byl kon­taminován nebo skla­dován za podmí­nek jiných, než vý­še uvedených. Po­kud jsou potřeb­né další infor­mace, kontaktuj­te Vaše místní technic­ké nebo zákaz­nické oddělení Hen­kel Loctite. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF 7471 150ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Spára
[mm]
Pevnost za
[min]
Viskozita
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 603 10ml 10 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 260
Loctite 603 50ml 50 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 1019
Loctite 603 250ml 250 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 3980
Loctite 620 50ml 50 ml 0.2 mm 80 min kapalina mPas skladem 1078
Loctite 620 250ml 250 ml 0.2 mm 80 min kapalina mPas 6-8 dní 4616
Loctite 638 10ml 10 ml 0.25 mm 4 min 2000-3000 mPas skladem 260
Loctite 638 250ml 250 ml 0.25 mm 4 min 2000-3000 mPas 6-8 dní 3950
Loctite 648 5ml 5 ml 0.15 mm 3 min 400-600 mPas skladem 154
Loctite 648 50ml 50 ml 0.15 mm 3 min 400-600 mPas skladem 1019
Loctite 648 250ml 250 ml 0.15 mm 3 min 400-600 mPas 6-8 dní 3950
Loctite 660 Quick Metal 50ml 50 ml 0.5 mm 15 min 150000-350000 mPas skladem 939
Loctite 6300 - 50 ml 50 ml 0.15 mm 10 min 200-550 mPas 20 dní 1017