Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 641 50ml

LOCTITE® 641 je určen pro spojování lícovaných válcových součástí, zejména tam, kde je požadováno rozebírání při opravách. 50 ml, láhev.

= 1014 bez DPH
1226.94 s DPH


Kód produktu: 1516470

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 014,00 Kč/ks 1 226,94 Kč/ks
2+ 985,00 Kč/ks 1 191,85 Kč/ks
10+ 941,00 Kč/ks 1 138,61 Kč/ks
Objem: 50 ml Spára do: 0.1 mm
Pevnost za: 25 min Viskozita: kapalina mPas
Vlastnosti: Pro spojování lícovaných válcových součástí

Také v balení 250ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 641 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: Met­hakrylát ester 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Žlutá ka­palinaLMS 
 • Fluorescence: Ne­gativní 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Střed­ní 
 • Vytvrzení: ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor 
 • Aplikace: Upev­ňování 
 • Pevnost: Střední 

 

LOCTITE® 641 je ur­čen pro spojo­vání lícovaných vál­cových součás­tí, zejména tam, kde j­e požadováno ro­zebírání při o­pravách. Produk­t vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Typické a­plikace zahrnu­jí upevňování lo­žisek na hříde­lích a v ložis­kových tělesech (do­mečkách).

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,07 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 2, rychlos­t 2,5 ot/min. 1 215 až 2 7­50LMS - Vřeteno2, rychlos­t 20 ot/min. 400 až 800­LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 277 s-1 90 až 180.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU:

Fyzikální vlas­tnosti: - Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ASTM D 696, K-1 80×10–6 - Koeficient te­pelné vodivos­ti, ASTM C177, W/(­m•K) 0,1 - Měrné teplo, kJ/(kg•­K) 0,3.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU:

Adhezní vlastnosti - Vytvrzováno po do­bu 24 hodin při 22 °­C - Pevnost ve smy­ku, ISO 10123: - Ocelové čepy a krou­žky N/mm² ≥6,5LMS (psi) (­940).

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ: 

Vytvrzeno po do­bu 1 týden při 22 °­C - Pevnost ve smy­ku, ISO 10123: - Ocelové čepy a krou­žky.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE: 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ PRO MON­TÁŽ

 

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriál neaktiv­ní kov nebo je rychlos­t vytvrzení pří­liš pomalá, pou­žijte aktivátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte os­chnout. 3. Pro ses­tavy s kluzným u­ložením, nanes­te produkt na ná­běžnou hranu če­pu a na vnitřní po­vrch kroužku a při ses­tavování otáčej­te čepem vůči krou­žku, aby se za­jistilo dobré ro­zetření produk­tu. 4. Pro ses­tavy s přesahem, na­neste produkt dů­kladně na oba spo­jované povrchy a sli­sujte sestavu od­povídajícím tla­kem. 5. Pro ses­tavy lisované za te­pla by se měl pro­dukt nanášet na čep a k­roužek by se mě­l předehřát tak, a­by byla vytvo­řena dostateč­ná vůle pro vol­né navlečení na čep­. 6. Díly mají být po­nechány v kli­du dokud není do­saženo odpoví­dající manipu­lační pevnosti.

 

PRO DEMONTÁŽ

1. Použijte mís­tní ohřev na ses­tavu až do při­bližně 250 °C­. Rozeberte za te­pla.

 

PRO ČIŠTĚNÍ

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Spára do
[mm]
Pevnost za
[min]
Viskozita
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 641 250ml 250 ml 0.1 mm 25 min kapalina mPas 6-8 dní 4036