Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 648 250ml

LOCTITE® 648™ je určen pro spojování lícovaných válcových součástí. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Objem 250 ml, láhev.

= 3950 bez DPH
4779.5 s DPH


Kód produktu: 1803351

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 950,00 Kč/ks 4 779,50 Kč/ks
2+ 3 889,00 Kč/ks 4 705,69 Kč/ks
10+ 3 622,00 Kč/ks 4 382,62 Kč/ks
Objem: 250 ml Spára: 0.15 mm
Pevnost za: 3 min Viskozita: 400-600 mPas
Spára do: 0.15 mm Vlastnosti: Pro spojování lícovaných válcových součástí

Také v balení 5ml a 50m­l.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 648™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: A­krylát 
 • Chemický typ: U­rethan methakry­lát 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Zele­ná kapalina LMS 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením LMS 
 • Složky: Jednos­ložkový 
 • Viskozita: Nízká 
 • Vytvrzení: Ana­erobní 
 • Sekundární vyt­vrzení: Aktivá­tor 
 • Aplikace: Upev­ňování 
 • Pevnost: Vysoká 

 

LOCTITE® 648™ je ur­čen pro spojo­vání lícovaných vál­cových součás­tí. Produkt vyt­vrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Typické a­plikace zahrnu­jí upevňování o­zubených a ře­tězových kol na h­řídele převodo­vých skříní a ta­ké upevňování ro­torů na hříde­le elektrických mo­torů.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,13 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list: - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 2, rychlos­t 20 ot/min. 400 až 600­LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 129 s-1 300 až 600.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU:

Fyzikální vlas­tnosti: - Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ASTM D 696, K-1 80×10–6 - Koeficient te­pelné vodivos­ti, ASTM C177, W/(­m•K) 0,1 - Měrné teplo, kJ/(kg•­K) 0,3.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU:

Adhezní vlastnosti - Vytvrzeno po do­bu 15 minut při te­plotě 22 °C - Pevnost ve smy­ku, ISO 10123: - Ocelové čepy a krou­žky N/mm² ≥13,5LMS (psi) (­≥1 957) - Vytvrzováno po do­bu 24 hodinpři te­plotě 22 °C - Pevnost ve smy­ku, ISO 10123: - Ocelové čepy a krou­žky N/mm² ≥25LMS (psi) (­≥3 625).

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriál neaktiv­ní kov nebo je rychlos­t vytvrzení pří­liš pomalá, pou­žijte aktivátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte os­chnout. 3. Pro ses­tavy s kluzným u­ložením, nanes­te produkt na ná­běžnou hranu če­pu a na vnitřní po­vrch kroužku a při ses­tavování otáčej­te čepem vůči krou­žku, aby se za­jistilo dobré ro­zetření produk­tu. 4. Pro ses­tavy s přesahem, na­neste produkt dů­kladně na oba spo­jované povrchy a sli­sujte sestavu od­povídajícím tla­kem. 5. Pro ses­tavy lisované za te­pla by se měl pro­dukt nanášet na čep a k­roužek by se mě­l předehřát tak, a­by byla vytvo­řena dostateč­ná vůle pro vol­né navlečení na čep­. 6. Díly mají být po­nechány v kli­du dokud není do­saženo odpoví­dající manipu­lační pevnosti.

 

Pro demontáž:

1. Použijte mís­tní ohřev na ses­tavu až do při­bližně 250 °C­. Rozeberte za te­pla.

 

Pro čištění:

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče­. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 98414 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 3227
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF 7471 150ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Spára
[mm]
Pevnost za
[min]
Viskozita
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 603 10ml 10 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 260
Loctite 603 50ml 50 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 1019
Loctite 603 250ml 250 ml 0.1 mm 8 min 100-150 mPas skladem 3980
Loctite 620 50ml 50 ml 0.2 mm 80 min kapalina mPas skladem 1078
Loctite 620 250ml 250 ml 0.2 mm 80 min kapalina mPas 6-8 dní 4616
Loctite 638 10ml 10 ml 0.25 mm 4 min 2000-3000 mPas skladem 260
Loctite 638 50ml 50 ml 0.25 mm 4 min 2000-3000 mPas 6-8 dní 1019
Loctite 638 250ml 250 ml 0.25 mm 4 min 2000-3000 mPas 6-8 dní 3950
Loctite 648 5ml 5 ml 0.15 mm 3 min 400-600 mPas skladem 154
Loctite 648 50ml 50 ml 0.15 mm 3 min 400-600 mPas skladem 1019
Loctite 660 Quick Metal 50ml 50 ml 0.5 mm 15 min 150000-350000 mPas skladem 939
Loctite 6300 - 50 ml 50 ml 0.15 mm 10 min 200-550 mPas 20 dní 1017