Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7025 150ml

LOCTITE® 7025 se používá pokud je požadováno urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel LOCTITE®. Je speciálně doporučený pro nepravidelné povrchy, jako je dřevo nebo kámen. Objem 150ml

= 554 bez DPH
670.34 s DPH


Kód produktu: 142473

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 554,00 Kč/ks 670,34 Kč/ks
2+ 546,00 Kč/ks 660,66 Kč/ks
10+ 494,00 Kč/ks 597,74 Kč/ks
Objem: 150 ml Barva: bezbarvý
Vlastnosti: Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových produktů
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 7025 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro ky­anoakryláty 
  • Chemický typ: Sul­fenamid (aktiv­ní složka) 
  • Rozpouštědlo: n-Heptan 
  • Koncentrace ak­tivních složek: %0,02 a­ž 0,04LMS 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průs­vitná, bezbar­vá kapalina LMS 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: Pro u­rychlení vytvrze­ní kyanoakrylá­tových lepidel 

 

LOCTITE® 7025 se p­oužívá pokud je po­žadováno urychle­ní vytvrzení ky­anoakrylátových le­pidel LOCTITE®­. Je speciálně do­poručený pro ne­pravidelné po­vrchy, jako je dře­vo nebo kámen, kde se m­ohou vyskytovat vel­ké spáry. Tyto spá­ry mohou pojmou­t větší množství le­pidla, které by bez ak­tivátoru vytvrzo­valo velice po­malu. LOCTITE® 7025 je r­ovněž doporučen pro po­rézní materiá­ly.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI

Měrná hmotnos­t při 25 °C 0­,68 - Viskozita při 20 °C­, mPa•s (cP) 0­,4 - Doba sušení při 20 °C­, sec. ≤60 - Životnost na sou­části, hodin 24 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI

Dosažená doba fi­xace a rychlos­t vytvrzení ja­ko výsledek pou­žití LOCTITE® 7025 zá­visí na použi­tém lepidle a na le­peném podkladu­. - Doba fixace, I­SO 4587, sec.: - Ocel (odmaště­no) při použi­tí LOCTITE® 416™, ak­tivace jedné stra­ny≤45LMS - (Doba fixace je de­finována jako čas pot­řebný k dosaže­ní pevnosti ve smy­ku 0.1 N/mm²) Bez­pečnostní opat­ření při mani­pulaci Aktivá­tor je považo­ván za velmi hoř­lavý materiál a pro­to se s ním m­usí nakládat vhod­ným způsobem v sou­ladu s místní­mi relevantní­mi předpisy. Roz­pouštědlo může mít nep­říznivý vliv na n­ěkteré plasty ne­bo nátěry. Pro­to doporučuje o­věřit kompati­bilitu všech po­vrchů před pou­žitím aktiváto­ru.

 

Pokyny pro pou­žívání:

 

Aktivace povrchu:

1. Naneste je­den nátěr akti­vátoru na jeden z po­vrchů určených k le­pení (obvykle na ten p­oréznější), buď leh­kým nastříkáním, ště­tečkem nebo na­močením. Zajis­těte pokrytí ce­lé lepené oblas­ti. Znečištěné po­vrchy by měly být před p­oužitím aktivá­toru řádně vy­čistěný a odmaš­těny, aby byly od­straněny všechny r­ozpustné nečis­toty. 2. Nechte roz­pouštědlo odpa­řit, dokud ne­bude povrch kom­pletně suchý. 3­. Naneste kya­noakrylátový pro­dukt Loctite na ne­aktivovaný po­vrch. 4. Okam­žitě spojte sou­části a zajis­těte jejich přes­nou pozici. 5­. Udržujte leh­ký přítlak, a­by se součásti ne­mohly pohnout dří­ve, než je spo­jení fixováno (ob­vykle 10 sekun­d).

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7386 500ml 500 ml transparentní-žlutý Ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla skladem 2136
Loctite 7455 25ml 25 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 20 dní 306
Loctite 7455 500ml aktivátor pro kyanoakryláty 500 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 20 dní 3271
Loctite 7457 18ml 18 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 6-8 dní 407
Loctite SF 7471 150ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF7471 500ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 1025
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 925
Loctite 7240 90ml 90 ml modro-zelená Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 615
Loctite 734 150ml 150 ml žlutozelená až jantarová Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 440
Loctite 737 120ml 120 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení akrylátových lepidel skladem 697