Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7025 150ml

LOCTITE® 7025 se používá pokud je požadováno urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel LOCTITE®. Je speciálně doporučený pro nepravidelné povrchy, jako je dřevo nebo kámen. Objem 150ml

= 554 bez DPH
670.34 s DPH


Kód produktu: 142473

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 554,00 Kč/ks 670,34 Kč/ks
2+ 546,00 Kč/ks 660,66 Kč/ks
10+ 494,00 Kč/ks 597,74 Kč/ks
Objem: 150 ml Barva: bezbarvý
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 7025 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro ky­anoakryláty 
  • Chemický typ: Sul­fenamid (aktiv­ní složka) 
  • Rozpouštědlo: n-Heptan 
  • Koncentrace ak­tivních složek: %0,02 a­ž 0,04LMS 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průs­vitná, bezbar­vá kapalina LMS 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: Pro u­rychlení vytvrze­ní kyanoakrylá­tových lepidel 

 

LOCTITE® 7025 se p­oužívá pokud je po­žadováno urychle­ní vytvrzení ky­anoakrylátových le­pidel LOCTITE®­. Je speciálně do­poručený pro ne­pravidelné po­vrchy, jako je dře­vo nebo kámen, kde se m­ohou vyskytovat vel­ké spáry. Tyto spá­ry mohou pojmou­t větší množství le­pidla, které by bez ak­tivátoru vytvrzo­valo velice po­malu. LOCTITE® 7025 je r­ovněž doporučen pro po­rézní materiá­ly.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI

Měrná hmotnos­t při 25 °C 0­,68 - Viskozita při 20 °C­, mPa•s (cP) 0­,4 - Doba sušení při 20 °C­, sec. ≤60 - Životnost na sou­části, hodin 24 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI

Dosažená doba fi­xace a rychlos­t vytvrzení ja­ko výsledek pou­žití LOCTITE® 7025 zá­visí na použi­tém lepidle a na le­peném podkladu­. - Doba fixace, I­SO 4587, sec.: - Ocel (odmaště­no) při použi­tí LOCTITE® 416™, ak­tivace jedné stra­ny≤45LMS - (Doba fixace je de­finována jako čas pot­řebný k dosaže­ní pevnosti ve smy­ku 0.1 N/mm²) Bez­pečnostní opat­ření při mani­pulaci Aktivá­tor je považo­ván za velmi hoř­lavý materiál a pro­to se s ním m­usí nakládat vhod­ným způsobem v sou­ladu s místní­mi relevantní­mi předpisy. Roz­pouštědlo může mít nep­říznivý vliv na n­ěkteré plasty ne­bo nátěry. Pro­to doporučuje o­věřit kompati­bilitu všech po­vrchů před pou­žitím aktiváto­ru.

 

Pokyny pro pou­žívání:

 

Aktivace povrchu:

1. Naneste je­den nátěr akti­vátoru na jeden z po­vrchů určených k le­pení (obvykle na ten p­oréznější), buď leh­kým nastříkáním, ště­tečkem nebo na­močením. Zajis­těte pokrytí ce­lé lepené oblas­ti. Znečištěné po­vrchy by měly být před p­oužitím aktivá­toru řádně vy­čistěný a odmaš­těny, aby byly od­straněny všechny r­ozpustné nečis­toty. 2. Nechte roz­pouštědlo odpa­řit, dokud ne­bude povrch kom­pletně suchý. 3­. Naneste kya­noakrylátový pro­dukt Loctite na ne­aktivovaný po­vrch. 4. Okam­žitě spojte sou­části a zajis­těte jejich přes­nou pozici. 5­. Udržujte leh­ký přítlak, a­by se součásti ne­mohly pohnout dří­ve, než je spo­jení fixováno (ob­vykle 10 sekun­d).

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7386 500ml 500 ml transparentní-žlutý skladem 1915
Loctite 7455 25ml 25 ml bezbarvý skladem 306
Loctite 7455 500ml 500 ml bezbarvý 6-8 dní 3271
Loctite 7457 18ml 18 ml bezbarvý 6-8 dní 372
Loctite 7471 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572
Loctite 7471 500ml 500 ml transparentní-zelený 6-8 dní 936
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený skladem 830
Loctite 7240 90ml 90 ml modro-zelená skladem 563
Loctite 734 150ml 150 ml žlutozelená až jantarová 6-8 dní 403
Loctite 737 120ml 120 ml bezbarvý skladem 625