Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7061 400ml

LOCTITE® 7061™ je rozpouštědlový čistič, který neobsahuje chlórové a fluórové uhlovodíky, určený pro čištění a odmašťování povrchů, které mají být lepeny produkty LOCTITE®. 400ml, sprej

= 189 bez DPH
228.69 s DPH


Kód produktu: 142471

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 189,00 Kč/ks 228,69 Kč/ks
2+ 187,00 Kč/ks 226,27 Kč/ks
10+ 172,00 Kč/ks 208,12 Kč/ks
Objem: 400 ml Typ: čistič+odmašťovač
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 7061™ má n­ásledující vlas­tnosti:

 

  • Technologie: Roz­pouštědlový 
  • Vzhled: Průsvit­ná, bezbarvá ka­palina
  • Rozpouštědlo: A­ceton / Alkohol* 
  • Vytvrzení: Ne­vytvrzuje 
  • Aplikace: Pří­prava povrchu 
  • Zvláštní výho­da: Nekorozív­ní - Alternativa k 1,1,1 T­richloroethanu

 

LOCTITE® 7061™ je r­ozpouštědlový čis­tič, který ne­obsahuje chló­rové a fluóro­vé uhlovodíky, ur­čený pro čiště­ní a odmašťová­ní povrchů, kte­ré mají být le­peny produkty LOC­TITE®. Produk­t se používá na ko­nečné předmon­tážní čištění všech le­pených povrchů pro od­stranění větši­ny tuků, olejů, maz­ných kapalin, ko­vových třísek a drob­ných částeček­. Jeho vysoká roz­pouštěcí schop­nost jej činí vel­mi účinným i v dal­ších aplikacích, kde je p­otřeba odmastit ne­bo vyčistit růz­né součásti. *A­ceton / Alkohol je roz­pouštědlo přá­telské k pros­tředí s nulovým vli­vem na ozonovou­ vrstvu.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI: 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 0­,8 Bod vzplanu­tí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita při 20°C, m­Pa•s (cP) 2,0 In­fračervený spek­troskop Porov­nání se standar­dem LMS. Doba su­šení při 20 °C­, sec. 60 TLV ex­poziční limit dle AC­GIH, ppm 813.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI: 

LOCTITE® 7061™ ne­má žádný vliv na r­ychlost vytvrze­ní a konečnou­ pevnost lepi­del LOCTITE®, pou­ze ten, že čis­tí povrchy pro do­brou adhezi a vyt­vrzení lepidel­. Nevyčistěné ne­bo částečné vy­čistěné povrchy mo­hou nepříznivě o­vlivnit výsled­ky lepení.

 

Pokyny pro pou­žití

 

1. Ošetřované po­vrchy určené k le­pení by měly být bo­hatě postříká­ny produktem LOC­TITE® 7061™. 2­. Otřete ještě vlhký po­vrch papírovou­ utěrkou, abys­te zajistili od­stranění veške­rých nečistot a zbyt­ků rozpouštědla­. 3. Postříkej­te povrchy opa­kovaně, pokud mož­no ve svislé po­zici, aby moh­l čistič stékat­. 4. Nechte roz­pouštědlo odpa­řit, dokud ne­bude povrch kom­pletně suchý. 5­. Okamžitě na­neste lepidlo Loc­tite® a spojte le­pené díly. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis