Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7228 1kg

LOCTITE 7228 je ultrahladký, keramikou plněný epoxid, který poskytuje velmi lesklý nátěr s nízkým třením na ochranu proti oděru, kavitaci a pro snížení turbulence. Bílý, 1kg.

= 2136 bez DPH
2584.56 s DPH


Kód produktu: 255894

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
6+ 2 136,00 Kč/ks 2 584,56 Kč/ks
Objem: 1000 ml Mísící poměr: 2.8:1
Doba zpracovatelnosti: 15 min Velikost částic: jemné
Barva: bílá Vlastnosti: Dvousložkový epoxid na ochranu proti oděru
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 7228 je ul­trahladký, ke­ramikou plněný e­poxid, který pos­kytuje velmi les­klý nátěr s níz­kým třením na ochra­nu proti oděru, ka­vitaci a pro sní­žení turbulen­ce. Teplotní roz­sah pro použi­tí produktu je -29 °C až +93 °C.

 

Minimální odběr 6 ks

 

Použití produktu:

LOCTITE 7228 se d­oporučuje jako ochra­na zařízení pro­ti korozi a o­potřebení. Je mož­né jej použít ja­ko svrchní ná­těr na protio­děrové směsi Loc­tite Nordbak v a­plikacích, kte­ré vyžadují ob­novení povrchu a dlou­hodobou ochra­nu. Typické a­plikace zahrnu­jí vytváření hlad­kých, ochranných a o­děruvzdorných ná­těrů, opravy vý­měníků tepla a kon­denzátorů, opra­vy propojovacích po­trubí a skluza­vek, opravy a ob­novení povrchu kor­midel a opravy o­běžných kol čer­padel, motýlko­vých klapek a čer­padel, poškoze­ných kavitací­. Keramické ná­těry 7228 a 72­27 plus 7234 v­ysokoteplotní - dvě složky - určen pro ochr­anu povrchu pro­ti opotřebení (ko­roze, eroze, ka­vitace, oděr) - lze aplikovat pre­ventivně, nebo ja­ko opravu - síla vrstvy po d­vou nátěrech 0,5mm - opravy povrchů čer­padel, násypek, po­trubí, lopatek tur­bín atd

 

Vlastnosti:

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: E­poxid 
 • Vzhled (Prysky­řice): Bílý 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Jantaro­vý 
 • Vzhled (Smích­aný): Bílá ka­palina 
 • Složky: Dvouslož­kový 
 • Mísicí poměr ob­jemový prysky­řice : tvrdidlo 2,8 : 1 
 • Mísicí poměr hmot­nostní prysky­řice : tvrdidlo 4,5 : 1 
 • Vytvrzení: Za po­kojové teploty 
 • Aplikace: nátěry 
 • Zvláštní výhoda: - Plněný keramikou - Snadno se míchá a p­oužívá - Snižuje prostoje - Ultrahladká na­tíratelná kon­zistence - Velmi lesklý po­vrch - Vynikající adheze

 

Příprava povrchu:

Řádná příprava po­vrchu je rozho­dující pro dlou­hodobé účinné pou­žití tohoto pro­duktu. Přesné po­žadavky se li­ší s náročnos­tí aplikace, před­pokládané pro­vozní době a po­čátečních pod­mínek podkladu­. 1. Vyčistěte, od­mastěte a zdrsně­te povrch, na kte­rý se má produk­t nanášet. Čím lé­pe budou povrchy při­pravené, tím lep­ší budou výsled­ky použití ná­těru. Pokud je to mož­né, doporučuje po­vrchy otryskat na čis­tý kov dle nor­my (SSPC-SP10/NACE No. 2)­. Pro méně ná­ročné aplikace pos­tačí zdrsnit p­ovrch pomocí ruč­ního nářadí. 2­. Jako konečný krok po o­tryskání dopo­ručujeme očis­tit povrch roz­pouštědlovým čis­tičem pro zajiš­tění maximální ad­heze.

 

Míchání: 

1. Teplota ma­teriálu by mě­la být mezi 20 °C až 3­0 °C. 2. Rozmíchej­te pryskyřici a tvrdi­dlo v jejich o­balech a potom ce­lý objem tvrdi­dla přidejte do prys­kyřice a řádně pro­míchejte. Míchej­te intenzívně tak dlou­ho, dokud nedo­sáhnete jedno­lité barvy smě­si. Dobře set­řete a rozmíchej­te i materiál ze stěn a d­na nádoby. Míchej­te po dobu nej­méně tři až pě­t minut.

 

Způsob nanášení: 

1. Naneste plně pro­míchaný materi­ál na připrave­ný povrch.

 

Upozornění:

Používejte schvá­lené, přetlako­vé, dodané vzducho­vé respirátory po­kud svařujete ne­bo řežete pla­menem v blízkos­ti vytvrzené smě­si. Nepoužívej­te otevřený o­heň na směs. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Mísící poměr
Doba zpracovatelnosti
[min]
Velikost částic
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7218 1kg 1000 ml 2:1 30 min velké 20 dní 1970
Loctite 7219 1kg 1000 ml 2:1 30 min velké 6-8 dní 2175
Loctite 7219 10kg 10000 ml 2:1 30 min velké 6-8 dní 10283
Loctite 7266 1kg 1000 ml 2.3:1 30 min - 6-8 dní 1312
Loctite 7222 1.4kg 1400 ml 2:1 30 min malé 6-8 dní 3691
Loctite 7226 1kg 1000 ml 4:1 30 min jemné 20 dní 1971
Loctite 7226 10kg 10000 ml 4:1 30 min jemné 6-8 dní 12287
Loctite 7227 1kg 1000 ml 2.75:1 30 min jemné 6-8 dní 1971
Loctite 7229 10kg 10000 ml 4:1 30 min malé 6-8 dní 11074
Loctite 7234 1kg 1000 ml 2.6:1 30 min jemné 6-8 dní 2584