Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7386 500ml

Loctite 7386 je ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla Loctite 3298 a 330. Objem 500 ml, láhev.

= 2136 bez DPH
2584.56 s DPH


Kód produktu: 142475

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 2 136,00 Kč/ks 2 584,56 Kč/ks
2+ 2 075,00 Kč/ks 2 510,75 Kč/ks
10+ 1 984,00 Kč/ks 2 400,64 Kč/ks
Objem: 500 ml Barva: transparentní-žlutý
Vlastnosti: Ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 7386 je ř­edidlový akti­vátor pro akry­lická lepidla Loc­tite 3298 33­0.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro LOC­TITE® houževna­tá akrylátová le­pidla
  • Chemický typ: Sub­stituovaný di­hydropyridin
  • Rozpouštědlo: n-Heptan Isopropanol
  • Vzhled: Průhled­ná žlutá až svě­tle jantarová ka­palina
  • Viskozita: Vel­mi nízká
  • Vytvrzení: Ne­vytvrzuje
  • Aplikace: Pod­poruje vytvrze­ní houževnatých a­krylátových le­pidel

 

Všeobecné infor­mace:

 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů.

Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). 

Za žádných okol­ností nemíchej­te Aktivátor a le­pidlo přímo ja­ko kapaliny. Pou­žívejte pouze v dob­ře větraných pros­torech. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu.

 

Návod k použití:

 

1. Pro dosaže­ní maximální pev­nosti spoje, le­pené díly je nut­no očistit a od­mastit. 2. Pou­ze na jednu z le­pených ploch n­aneste tenkou­ vrstvu aktivá­toru, na druhou­ plochu nanes­te lepidlo.V pří­padě větších spár ne­ž 0,4 mm nanes­te aktivátor na o­bě plochy a n­a jednu z nich le­pidlo. 3. Lepe­né díly přilož­te k sobě, ně­kolika mírnými po­hyby rozetřete vrstvu a z­ajistěte proti po­sunutí. Aktivá­tor s lepidlem před na­nesením nikdy ne­míchejte. 4. Pře­dávkování akti­vátoru může sní­žit pevnost spo­je. 5. Aktivá­tor nezasychá, je ú­činný od nane­sení až do dvou­ hodin. Doba fi­xace a rychlos­t vytvrzení: • Do­ba fixace a rychlos­t vytvrzení do­sažená jako výs­ledek použití LOC­TITE® 7386 zá­visí na použi­tém lepidle, le­peném podkladu, čis­totě povrchu a na t­om, zda je ak­tivátor nanesen na jed­né nebo obou stra­nách. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 30 ml 101.6 mm 22 mm 23.8 mm 30 ml kartuše s ručním pístem 30 ml skladem 24.1
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Štětec malý Nanášecí štětec skladem 20
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7455 25ml 25 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 20 dní 306
Loctite 7455 500ml aktivátor pro kyanoakryláty 500 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 20 dní 3271
Loctite 7457 18ml 18 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 6-8 dní 407
Loctite SF 7471 150ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF7471 500ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 1025
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 925
Loctite 7025 150ml 150 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových produktů 20 dní 554
Loctite 7240 90ml 90 ml modro-zelená Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 615
Loctite 734 150ml 150 ml žlutozelená až jantarová Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 440
Loctite 737 120ml 120 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení akrylátových lepidel skladem 697