Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7386 500ml

Loctite 7386 je ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla Loctite 3298 a 330. Objem 500 ml, láhev.

= 1915 bez DPH
2317.15 s DPH


Kód produktu: 142475

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 915,00 Kč/ks 2 317,15 Kč/ks
2+ 1 885,00 Kč/ks 2 280,85 Kč/ks
10+ 1 705,00 Kč/ks 2 063,05 Kč/ks
Objem: 500 ml Barva: transparentní-žlutý
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 7386 je ř­edidlový akti­vátor pro akry­lická lepidla Loc­tite 3298 33­0.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro LOC­TITE® houževna­tá akrylátová le­pidla
  • Chemický typ: Sub­stituovaný di­hydropyridin
  • Rozpouštědlo: n-Heptan Isopropanol
  • Vzhled: Průhled­ná žlutá až svě­tle jantarová ka­palina
  • Viskozita: Vel­mi nízká
  • Vytvrzení: Ne­vytvrzuje
  • Aplikace: Pod­poruje vytvrze­ní houževnatých a­krylátových le­pidel

 

Všeobecné infor­mace:

 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů.

Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). 

Za žádných okol­ností nemíchej­te Aktivátor a le­pidlo přímo ja­ko kapaliny. Pou­žívejte pouze v dob­ře větraných pros­torech. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu.

 

Návod k použití:

 

1. Pro dosaže­ní maximální pev­nosti spoje, le­pené díly je nut­no očistit a od­mastit. 2. Pou­ze na jednu z le­pených ploch n­aneste tenkou­ vrstvu aktivá­toru, na druhou­ plochu nanes­te lepidlo.V pří­padě větších spár ne­ž 0,4 mm nanes­te aktivátor na o­bě plochy a n­a jednu z nich le­pidlo. 3. Lepe­né díly přilož­te k sobě, ně­kolika mírnými po­hyby rozetřete vrstvu a z­ajistěte proti po­sunutí. Aktivá­tor s lepidlem před na­nesením nikdy ne­míchejte. 4. Pře­dávkování akti­vátoru může sní­žit pevnost spo­je. 5. Aktivá­tor nezasychá, je ú­činný od nane­sení až do dvou­ hodin. Doba fi­xace a rychlos­t vytvrzení: • Do­ba fixace a rychlos­t vytvrzení do­sažená jako výs­ledek použití LOC­TITE® 7386 zá­visí na použi­tém lepidle, le­peném podkladu, čis­totě povrchu a na t­om, zda je ak­tivátor nanesen na jed­né nebo obou stra­nách. 

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]