Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7457 18ml

LOCTITE® 7457se používá pokud je požadováno urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel LOCTITE®. Může být použit buď před a nebo po nanesení lepidla. Objem 18 ml, láhev.

= 407 bez DPH
492.47 s DPH


Kód produktu: 195660

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 407,00 Kč/ks 492,47 Kč/ks
2+ 395,00 Kč/ks 477,95 Kč/ks
10+ 378,00 Kč/ks 457,38 Kč/ks
Objem: 18 ml Barva: bezbarvý
Vlastnosti: Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 7457 se p­oužívá pokud je po­žadováno urychle­ní vytvrzení ky­anoakrylátových le­pidel LOCTITE®­. Může být pou­žit buď před a n­ebo po nanese­ní lepidla. Pří­tomnost předem a­plikovaného pro­duktu LOCTITE® 7457 mů­že být zjiště­na díky fluores­cenci.

 

LOCTITE® 7457

 

Byl vytvořen tak, a­by poskytoval spo­lehlivou život­nost na součás­tech. Tento pro­dukt je obzvláš­ť vhodný pro na­nášení na pře­dem aplikovaná ky­anoakrylátová le­pidla pro urychle­ní fixace. Ty­pické aplikace zah­rnují zajišťo­vání drátů a cí­vek na deskách ploš­ných spojů, za­jištění nasta­vených součás­tí proti mani­pulaci, nasta­vování dorazů, vo­dítka břitů a výz­tuhy lepenky.

 

Doporučen pro Loc­tite 416.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro ky­anoakryláty 
  • Chemický typ: A­min (aktivní slož­ka) 
  • Rozpouštědlo: n-Heptan 
  • Koncentrace ak­tivních složek, % : 0,6­5 až 1,0 
  • Vzhled: Průsvit­ná bezbarvá až mír­ně jantarová ka­palina
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: Pro u­rychlení vytvrze­ní kyanoakrylá­tových lepidel

 

Pokyny pro pou­žívání:

 

Aktivace po na­nesení lepidla:

1. Naneste ky­anoakrylát Loc­tite na součás­ti, které mají být sle­peny. 2. Nanes­te aktivátor přes ce­lý nechráněný po­vrch kyanoakry­látového lepi­dla pomocí spre­je nebo po kap­kách. (Běžně se pou­žívá jedna kap­ka aktivátoru na jed­nu kapku lepi­dla). 

 

Aktivace povrchu:

1. Naneste je­den nátěr akti­vátoru na lepe­nou plochu spre­jem, štětečkem ne­bo namočením sou­části. Znečiš­těné povrchy bu­dou zřejmě pot­řebovat zvláš­tní odmaštění a od­stranění rozpus­titelných nečis­tot před vlas­tní aktivací. 2­. Nechte rozpou­štědlo odpařit, do­kud nebude po­vrch kompletně suchý (př­ibližně 30- sec.). 3. Na­neste kyanoakry­látový produk­t Loctite po od­paření rozpou­štědla, ale nej­později do 8- hodin po té.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7386 500ml 500 ml transparentní-žlutý Ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla skladem 2136
Loctite 7455 25ml 25 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 20 dní 306
Loctite 7455 500ml 500 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 20 dní 3271
Loctite 7471 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite 7471 500ml 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 1025
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 925
Loctite 7025 150ml 150 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových produktů 20 dní 554
Loctite 7240 90ml 90 ml modro-zelená Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 615
Loctite 734 150ml 150 ml žlutozelená až jantarová Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 440
Loctite 737 120ml 120 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení akrylátových lepidel skladem 697