Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7649 500ml

Používá se pokud je požadována zvýšená rychlost vytvrzení anaerobních produktů LOCTITE. Je doporučen pro aplikace na pasivních kovech nebo neaktivním povrchu a tam,kde je velká spára.Objem 500ml,láhev

= 925 bez DPH
1119.25 s DPH


Kód produktu: 135252

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 925,00 Kč/ks 1 119,25 Kč/ks
2+ 899,00 Kč/ks 1 087,79 Kč/ks
10+ 859,00 Kč/ks 1 039,39 Kč/ks
Objem: 500 ml Barva: transparentní-zelený
Vlastnosti: Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů

Také v balení 150ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 7649 - aktivátor N. Pou­žívá se pokud je po­žadována zvýše­ná rychlost vyt­vrzení anaerob­ních produktů LOC­TITE. Je zejmé­na doporučen pro a­plikace na pa­sivních kovech ne­bo neaktivním po­vrchu a tam, k­de je velká spá­ra. Je zejména do­poručený tam, kde j­e nízká okolní te­plota (<15 °C)­. Dosažená do­ba fixace a rychlos­t vytvrzení ja­ko výsledek pou­žití LOCTITE® 7649 zá­visí na použi­tém lepidle a na le­peném podkladu.

 

Doporučen pro Loc­tite 326.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro a­naerobní lepi­dla a těsniva 
  • Chemický typ: Mě­děná sůl a ali­fatický amin 
  • Rozpouštědlo: A­ceton -Vzhled: Průsvit­ná zelená kapa­lina 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: Urychle­ní vytvrzení a­naerobních pro­duktů

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nastříkejte ne­bo natřete ak­tivátor na oba po­vrchy určené k le­pení. Pro malé spá­ry postačí ošet­řit pouze jed­nu stranu. Zne­čištěné povrchy bu­dou zřejmě pot­řebovat opako­vané ošetření a ne­bo zvláštní od­maštění a odstra­nění rozpusti­telných nečis­tot před vlas­tní aktivací. 2­. Nechte rozpou­štědlo řádně od­pařit v dobře vě­traném prosto­ru tak, aby byl le­pený povrch kom­pletně suchý. 3­. Po aktivaci by mě­ly být součás­ti slepeny bě­hem 1 měsíc. Za­braňte znečiš­tění upravené­ho povrchu před l­epením. 4. Na­neste Anaerob­ní produkty Loc­tite na jeden ne­bo oba povrchy a o­kamžitě spojte sou­části. 5. Pokud je to mož­né, pohybujte ně­kolik sekund le­penými povrchy vů­či sobě, aby doš­lo k řádnému ro­zetření lepidla pro je­ho maximální ú­činnost. 6. Za­jistěte sesta­vu a vyčkejte po do­bu fixace pro­duktu před dal­ší manipulací­. 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7386 500ml 500 ml transparentní-žlutý Ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla skladem 2136
Loctite 7455 25ml 25 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 20 dní 306
Loctite 7455 500ml aktivátor pro kyanoakryláty 500 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 20 dní 3271
Loctite 7457 18ml 18 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových lepidel 6-8 dní 407
Loctite SF 7471 150ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF7471 500ml aktivátor T pro akrylátová lepidla 500 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 1025
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite 7025 150ml 150 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení kyanoakrylátových produktů 20 dní 554
Loctite 7240 90ml 90 ml modro-zelená Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 615
Loctite 734 150ml 150 ml žlutozelená až jantarová Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů 6-8 dní 440
Loctite 737 120ml 120 ml bezbarvý Pro urychlení vytvrzení akrylátových lepidel skladem 697