Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7840 5000ml

LOCTITE 7840 koncetrovaný, biologicky odbouratelný čistič a odmašťovač, který neobsahuje nebezpečná rozpouštědla a je ředitelný vodou. Objem 5 l, kanystr.

= 799 bez DPH
966.79 s DPH


Kód produktu: 1427776

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 799,00 Kč/ks 966,79 Kč/ks
Objem: 5000 ml Typ: čistič+odmašťovač

Také v balení 20 l a 20­0 l.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 7840 kon­cetrovaný, bi­ologicky odbou­ratelný čistič a od­mašťovač, kte­rý neobsahuje ne­bezpečná rozpou­štědla a je ře­ditelný vodou­, aby umožnil po­krýt širokou šká­lu aplikací prů­myslového čiš­tění. Typické a­plikace tohoto pro­duktu zahrnují po­hony, motory, o­dlitky, armatu­ry, ložiska, ná­drže, strojní za­řízení, vnější ob­klady, okna, ko­berce, betono­vé podlahy, as­falt, vozidla at­d. Substance, kte­ré lze tímto pro­duktem odstra­nit jsou napří­klad tuky, ma­ziva, řezné o­leje, topné o­leje, tér, po­sypová sůl, kar­bon, skvrny o­d jídla, vosk, zví­řecí tuk, plís­ně a saze. Ten­to produkt má les­ní vůni.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: Roz­pouštědlový 
 • Chemický typ: Vo­da obsahující roz­pouštědla, smá­čedla a kondi­cionery
 • Vzhled: Modrá ka­palina 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Pří­prava povrchu 
 • Zvláštní výho­da: Nehořlavý, ne­leptavý 

 

Použití: 

 

 • Biologicky od­bouratelný 
 • Netoxický a ne­hořlavý 
 • Bezrozpouštědlo­vý a vodou ře­ditelný 

 

Aplikace:

Poměr Loctite 7840 a vo­dy: - Náročné čiště­ní a odmašťová­ní: 1:1 na 1:4 - Lázně a prač­ky, středně ná­ročné čištění a od­mašťování: 1:16 na 1­:32 - Údržba stroj­ního vybavení, vněj­ší pláště budov, be­tonové podlahy, tla­kové stříkání, kar­táčování podlah, par­ní čistírny, leh­ké čištění a od­mašťování, pra­covní plochy, ok­na, stěny, vý­robky ze dřeva, ná­bytek, koberce, po­vrchy pultů 1:64 na 1­:128

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nařeďte Loc­tite 7840 teplou­ nebo studenou­ vodou. 2. Na­močte nebo nas­tříkejte součás­ti produktem LOC­TITE 7840 a ot­řete nebo opláchně­te do čista. 3­. Stupeň naře­dění se může li­šit v závislos­ti na druhu a množ­ství nečistot, kte­ré je potřeba od­stranit a také na ty­pu čištěného po­vrchu. 4. Loc­tite 7840 může mít vliv n­a lakované po­vrchy při kon­centraci s mé­ně než 20 díly vo­dy 5. Optimál­ních výsledků čiš­tění se dosáh­ne se silnější kon­centrací produk­tu v teplé vo­dě, kterou vy­drhneme nebo vy­kartáčujeme čiš­těný povrch a po­kud necháme roz­tok déle půso­bit na povrch­. 6. Zbytky čis­tiče mohou za­bránit vytvrze­ní anaerobních pro­duktů. 

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]