Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7840 200000ml

Koncetrovaný, biologicky odbouratelný čistič a odmašťovač, který neobsahuje nebezpečná rozpouštědla a je ředitelný vodou. Objem 200 l, sud.

= 18918.00 bez DPH
22890.78 s DPH


Kód produktu: 1427774

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 18 918,00 Kč/ks 22 890,78 Kč/ks
2+ 18 622,00 Kč/ks 22 532,62 Kč/ks
Objem: 200000 ml Typ: čistič+odmašťovač

Také v balení 5 l a 20 l.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Natural Blue 7840 / 200­l - sud.

Koncetrovaný, bi­ologicky odbou­ratelný čistič a od­mašťovač, kte­rý neobsahuje ne­bezpečná rozpou­štědla a je ře­ditelný vodou­, aby umožnil po­krýt širokou šká­lu aplikací prů­myslového čiš­tění. Typické a­plikace tohoto pro­duktu zahrnují po­hony, motory, o­dlitky, armatu­ry, ložiska, ná­drže, strojní za­řízení, vnější ob­klady, okna, ko­berce, betono­vé podlahy, as­falt, vozidla at­d. Substance, kte­ré lze tímto pro­duktem odstra­nit jsou napří­klad tuky, ma­ziva, řezné o­leje, topné o­leje, tér, po­sypová sůl, kar­bon, skvrny o­d jídla, vosk, zví­řecí tuk, plís­ně a saze. Ten­to produkt má les­ní vůni.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: Roz­pouštědlový 
 • Chemický typ: Vo­da obsahující roz­pouštědla, smá­čedla a kondi­cionery 
 • Vzhled: Modrá ka­palina 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Pří­prava povrchu 
 • Zvláštní výho­da: Nehořlavý, ne­leptavý 

 

Použití: 

 

 • Biologicky od­bouratelný 
 • Netoxický a ne­hořlavý 
 • Bezrozpouštědlo­vý a vodou ře­ditelný

 

Aplikace:

Poměr LOCTITE® 7840™ a v­ody: - Náročné čiště­ní a odmašťová­ní: 1:1 na 1:4 - Lázně a prač­ky, středně ná­ročné čištění a od­mašťování: 1:16 na 1­:32 - Údržba stroj­ního vybavení, vněj­ší pláště budov, be­tonové podlahy, tla­kové stříkání, kar­táčování podlah, par­ní čistírny, leh­ké čištění a od­mašťování, pra­covní plochy, ok­na, stěny, vý­robky ze dřeva, ná­bytek, koberce, po­vrchy pultů 1:64 na 1­:128 

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nařeďte Loc­tite 7840 teplou­ nebo studenou­ vodou. 2. Na­močte nebo nas­tříkejte součás­ti produktem LOC­TITE 7840 a ot­řete nebo opláchně­te do čista. 3­. Stupeň naře­dění se může li­šit v závislos­ti na druhu a množ­ství nečistot, kte­ré je potřeba od­stranit a také na ty­pu čištěného po­vrchu. 4. Loc­tite 7840 může mít vliv n­a lakované po­vrchy při kon­centraci s mé­ně než 20 díly vo­dy. 5. Optimál­ních výsledků čiš­tění se dosáh­ne se silnější kon­centrací produk­tu v teplé vo­dě, kterou vy­drhneme nebo vy­kartáčujeme čiš­těný povrch a po­kud necháme roz­tok déle půso­bit na povrch­. 6. Zbytky čis­tiče mohou za­bránit vytvrze­ní anaerobních pro­duktů. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 50/60 ml 114.7 mm 29.3 mm 31.1 mm 50 ml 6-8 dní 28.50
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Štětec malý skladem 20.00
Štětec velký skladem 50.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7039 400ml 400 ml sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 336.00
Loctite 7061 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 189.00
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225.00
Loctite 7063 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač skladem 1919.00
Loctite 7070 400ml 400 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 190.00
Loctite 7200 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 241.00
Loctite 7840 20000ml 20000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 2308.00
Loctite 7840 5000ml 5000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 799.00
Loctite 8005 400ml 400 ml adhezní sprej na řemeny skladem 190.00
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml čistič+odmašťovač skladem 312.00
Loctite Teroson FL+ - 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 1858.00
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Čistič, odstraňovač CA skladem 1002.00
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 185.00
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 170.00