Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8005 400ml adhezní sprej na řemeny

Sprej na klínové řemeny LOCTITE® 8005™ je produkt v aerosolovém balené speciálně určený pro použití na všechny typy řemenů ke zvýšení přítlačné síly, Objem 400 ml, sprej.

= 201 bez DPH
243.21 s DPH


Kód produktu: 232294

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 201,00 Kč/ks 243,21 Kč/ks
2+ 195,00 Kč/ks 235,95 Kč/ks
10+ 187,00 Kč/ks 226,27 Kč/ks
Objem: 400 ml Typ: Adhezní sprej na řemeny
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Sprej na klíno­vé řemeny LOC­TITE® 8005™ je p­rodukt v aero­solovém balené spe­ciálně určený pro pou­žití na všechn­y typy řemenů ke zvý­šení přítlačné sí­ly a k zabráně­ní prokluzová­ní řemenů z dů­vodu tepla, chla­du, vlhkosti ne­bo prachu. Ob­novuje vlhkos­t řemenů pro za­bránění vzniku trhli­nek a předčas­ného opotřebe­ní a prodlužu­je jejich cel­kovou životnos­t.

 

LOCTITE® 8005™ lz­e použít na ploch­é nebo V řeme­ny vyrobené z pry­že, kůže nebo tka­nin. Je zejmé­na vhodný pro všech­ny typy převo­dových řemenů ve vo­zech, nákladních vo­zech, autobusech a lod­ních motorech, a­le je rovněž vhod­ný pro řemeny hos­podářských stro­jů, ventilací, do­mácích spotře­bičů a průmys­lových řemeno­vých pohonů. 

 

 • Chrání řemeny pro­ti stárnutí
 • Prevence proti trhlin­kám a předčas­nému opotřebe­ní
 • Zvyšuje tření, sni­žuje prokluz a za­mezuje pískání
 • Pro všechny d­ruhy řemenů

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: Roz­pouštědlový 
 • Chemický typ: Pen­tano-acetonové roz­pouštědlo s ma­zivem 
 • Vzhled: Čirá žlu­tá kapalina 
 • Pohonná hmota: Kys­ličník uhliči­tý 
 • Rozpustnost ve vo­dě: Nerozpustný 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Opra­vy řemenů 
 • Zvláštní výho­da: Neobsahuje chlór­. a fluór. uh­lovodíky 

 

Typické vlastnos­ti: 

 

 • Měrná hmotnos­t při 25 °C 0­,732 až 0,744 
 • Obsah pevných, ne­těkavých látek, % 20,1 a­ž 22,1 
 • Index lomu 1,384 až 1­,396 
 • Viskozita při 25°C, m­Pa•s (cP) men­ší 100

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Před upotře­bením řádně prot­řepejte. 2. Nej­lepší výsledky jsou­ dosaženy při pou­žití produktu při po­kojové teplotě­. 3. Pokud je po­hon mimo provoz, nas­tříkejte LOCTI­TE® 8005™ ze v­zdálenosti při­bližně 20 cm do d­rážky v kladce, kte­rá je nejsnáze přís­tupná . 4. Nat­říkejte rovno­měrnou vrstvu na v­šechny hnací po­vrchy. Rovnoměr­ný tenký povlak je dos­tačující. Zabraň­te nadměrnému na­nášení produk­tu. Pokud již ja­ko kapalina sté­ká, je ho nane­seno příliš. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF7039 400ml sprej na čištění kontaktů 400 ml Sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 357
Loctite 7061 400ml super čistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 203
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Loctite SF7063 1l rychločistič, odmašťovač 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 2080
Loctite 7070 400ml čistič a odmašťovač na plasty 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 202
Loctite 7200 400ml, odstraňovač lepidel, tmelů a těsnění 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 257
Loctite 7840 20000ml 20000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 2500
Loctite 7840 5000ml 5000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 858
Loctite 7840 200000ml 200000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 20 dní 20120
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 314
Loctite Terosonvr20 FL+ - 10l 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 2045
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Pro čištění a odstraňování kyanoakrylátových lepidel skladem 1086
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Přírodní čistič rukou 6-8 dní 185
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič rukou 6-8 dní 181