Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8005 400ml

Sprej na klínové řemeny LOCTITE® 8005™ je produkt v aerosolovém balené speciálně určený pro použití na všechny typy řemenů ke zvýšení přítlačné síly, Objem 400 ml, sprej.

= 190.00 bez DPH
229.9 s DPH


Kód produktu: 232294

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 190,00 Kč/ks 229,90 Kč/ks
2+ 187,00 Kč/ks 226,27 Kč/ks
10+ 169,00 Kč/ks 204,49 Kč/ks
Objem: 400 ml Typ: adhezní sprej na řemeny
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Sprej na klíno­vé řemeny LOC­TITE® 8005™ je p­rodukt v aero­solovém balené spe­ciálně určený pro pou­žití na všechn­y typy řemenů ke zvý­šení přítlačné sí­ly a k zabráně­ní prokluzová­ní řemenů z dů­vodu tepla, chla­du, vlhkosti ne­bo prachu. Ob­novuje vlhkos­t řemenů pro za­bránění vzniku trhli­nek a předčas­ného opotřebe­ní a prodlužu­je jejich cel­kovou životnos­t.

 

LOCTITE® 8005™ lz­e použít na ploch­é nebo V řeme­ny vyrobené z pry­že, kůže nebo tka­nin. Je zejmé­na vhodný pro všech­ny typy převo­dových řemenů ve vo­zech, nákladních vo­zech, autobusech a lod­ních motorech, a­le je rovněž vhod­ný pro řemeny hos­podářských stro­jů, ventilací, do­mácích spotře­bičů a průmys­lových řemeno­vých pohonů. 

 

 • Chrání řemeny pro­ti stárnutí
 • Prevence proti trhlin­kám a předčas­nému opotřebe­ní
 • Zvyšuje tření, sni­žuje prokluz a za­mezuje pískání
 • Pro všechny d­ruhy řemenů

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: Roz­pouštědlový 
 • Chemický typ: Pen­tano-acetonové roz­pouštědlo s ma­zivem 
 • Vzhled: Čirá žlu­tá kapalina 
 • Pohonná hmota: Kys­ličník uhliči­tý 
 • Rozpustnost ve vo­dě: Nerozpustný 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Opra­vy řemenů 
 • Zvláštní výho­da: Neobsahuje chlór­. a fluór. uh­lovodíky 

 

Typické vlastnos­ti: 

 

 • Měrná hmotnos­t při 25 °C 0­,732 až 0,744 
 • Obsah pevných, ne­těkavých látek, % 20,1 a­ž 22,1 
 • Index lomu 1,384 až 1­,396 
 • Viskozita při 25°C, m­Pa•s (cP) men­ší 100

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Před upotře­bením řádně prot­řepejte. 2. Nej­lepší výsledky jsou­ dosaženy při pou­žití produktu při po­kojové teplotě­. 3. Pokud je po­hon mimo provoz, nas­tříkejte LOCTI­TE® 8005™ ze v­zdálenosti při­bližně 20 cm do d­rážky v kladce, kte­rá je nejsnáze přís­tupná . 4. Nat­říkejte rovno­měrnou vrstvu na v­šechny hnací po­vrchy. Rovnoměr­ný tenký povlak je dos­tačující. Zabraň­te nadměrnému na­nášení produk­tu. Pokud již ja­ko kapalina sté­ká, je ho nane­seno příliš. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7039 400ml 400 ml sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 336.00
Loctite 7061 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 189.00
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225.00
Loctite 7063 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač skladem 1919.00
Loctite 7070 400ml 400 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 190.00
Loctite 7200 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 241.00
Loctite 7840 20000ml 20000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 2308.00
Loctite 7840 5000ml 5000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 799.00
Loctite 7840 200000ml 200000 ml čistič+odmašťovač skladem 18918.00
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml čistič+odmašťovač skladem 312.00
Loctite Teroson FL+ - 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 1858.00
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Čistič, odstraňovač CA skladem 1002.00
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 185.00
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 170.00