Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8009 453g

Loctite 8009 Anti Seize Heavy Duty je produkt na bázi grafitu a fluoridu vápenatého, který neobsahuje olovo, měď, síru ani jejich sloučeniny. Objem 453 g , dóza se štětcem.

= 594.00 bez DPH
718.74 s DPH


Kód produktu: 504219

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 594,00 Kč/ks 718,74 Kč/ks
2+ 579,00 Kč/ks 700,59 Kč/ks
10+ 527,00 Kč/ks 637,67 Kč/ks
Objem: 453g Barva: černá
Provozní teplota (°C): -30 až +1315
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 8009

 

Produkt na bá­zi grafitu a flu­oridu vápenaté­ho, který neob­sahuje olovo, měď, sí­ru ani jejich slou­čeniny. Neobsa­huje žádné vol­né kovy a je pou­žitelný na ne­rezovou ocel a dal­ší slitiny ob­sahující nikl­. Typické apli­kace tohoto pro­duktu zahrnují šrou­by, svorníky, trny, tr­ubkové spoje, ma­tice, zátky, pou­zdra, tvarová li­sovadla a prů­tlačnice, výmě­níky tepla, če­listi nůžek, o­hýbání kovů, mecha­nické Karton at­d.

 

Používá se ta­ké v chemických pro­vozech, rafiné­riích, elektrár­nách, papírnách, o­celárnách a slé­várnách, továr­nách na synte­tická vlákna, při vý­robě a opravách lo­dí a letadel at­d. Typické pou­žití tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -29 °C do +980 °C.

 

Vlastnosti:

 

 • Technologie: Pro­ti zadření 
 • Vzhled: Šedá pas­ta 
 • Vytvrzení: Ne­vytvrzující 
 • Aplikace: Mazání 

 

Použití:

 

 • Pevné mazivo: Gra­fit a Fluorid vá­penatý
 • Utahovací koe­ficient (K) : 0,16
 • Třída N.L.G.I. - 1
 • Rozmezí teplot: -30 až +1315 °C

 

Typické vlastnos­ti: Anti-seize mazivo pou­žité na šroubech po­máhá vyvodit vět­ší svěrnou sí­lu při stejném u­tahovacím momen­tu v porovnání s ne­namazanými šrou­by. Další výho­dou je větší rov­noměrnost svěr­né síly v sadách šrou­bů.

 

 • Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,15 až 1,27
 • Penetrace, ISO 2137, 1/1­0mm 270 až 370.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky by mon­tované povrchy mě­ly být čisté a od­maštěné. 2. Poz­námka: Pokud brou­síte nebo drhne­te povrch drá­těným kartáčem, pou­žívejte proti­prachovou mas­ku. Prach z čiš­těných závitů mů­že znečistit ko­vovou směs. Dýchá­ní prachu může způ­sobit poškoze­ní plic nebo ji­né onemocnění­. 3. Naneste ten­ký film na mon­tované povrchy, smon­tujte. 4. Nepou­žívejte ředidlo.

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční skladem 783.00
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml skladem 15.90
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý skladem 5.90
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá skladem 3.90
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Ochranné rukavice skladem 6.00
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Barva
Provozní teplota (°C)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8007 C5-A 400ml 400ml měděná -30 až +980 skladem 449.00
Loctite 8008 C5-A 453g 453g měděná -30 až +980 skladem 458.00
Loctite 8023 453g 453g černá -30 až +1315 6-8 dní 1183.00
Loctite 8065 20g 20g měděná -30 až +980 skladem 211.00
Loctite 8150 500g 500g šedá -30 až +900 6-8 dní 459.00
Loctite 8150 1000g 1000g šedá -30 až +900 6-8 dní 815.00
Loctite 8151 50ml 50ml šedá -30 až +900 6-8 dní 94.00
Loctite 8151 150ml 150ml šedá -30 až +900 skladem 179.00
Loctite 8151 300ml 300ml šedá -30 až +900 skladem 286.00
Loctite 8154 400ml 400ml černá -30 až +450 skladem 377.00
Loctite 8156 500g 500g šedá -30 až +450 6-8 dní 555.00