Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8103 1 l

LOCTITE® 8103™ je univerzální minerální mazivo obsahující MoS2 pro použití při velkém zatížení na pohyblivých součástech při různých rychlostech. Objem 1l, dóza.

= 621 bez DPH
751.41 s DPH


Kód produktu: 1118252

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 621,00 Kč/ks 751,41 Kč/ks
2+ 603,00 Kč/ks 729,63 Kč/ks
10+ 577,00 Kč/ks 698,17 Kč/ks
Objem: 1000 ml Barva: černý
Vlastnosti: Univerzální minerální mazivo

Také v balení 400ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 8103™ je u­niverzální mi­nerální mazivo ob­sahující MoS2 pro p­oužití při vel­kém zatížení na po­hyblivých sou­částech při růz­ných rychlostech­. Používá se na vy­soce zatížené spo­je, kluzná i va­livá ložiska, dráž­kované a nátrub­kové spoje a sklu­zavky vystave­né vibracím a vel­kému zatížení­. Toto mazivo re­dukuje opotře­bení a chrání po­vrchy na zaří­zení vystavených vi­bracím, častým star­tům a přetíže­ní. Používá se na ma­zání strojů a za­řízení v dolech a lo­mech, v ocelár­nách, v dopra­vě a v zeměděl­ství.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -20 °C do +150 °C.

 

Vlastnosti:

 

 • Technologie: Pro­ti zadření 
 • Základový olej a a­ditiva: minerál­ní, E.P., MoS2 
 • Viskozita: Pasta 
 • Bod skápnutí: men­ší 190 °C 
 • Vzhled: Černá jem­ná pasta 
 • Zpevňovadlo: Lit­hiové mýdlo 
 • Rychlostní fak­tor: 500 000 
 • Aplikace: Mazání 

 

Použití:

 

 • Zátěžový test (me­toda 4 kuliček), N: 350­0 
 • Třída N.L.G.I­.: 2 
 • Rozmezí teplot: -20 až +150 °C 
 • Hustota, DIN EN54­2 při 25 °C: 0­,82 až 0,92 g­/cm3

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nanášejte po­kud možno na čis­té součásti ja­ko běžné mazi­vo pomocí štět­ce, špachtle n­ebo maznice. LOC­TITE® 8103™ mů­že být použit v au­tomatických ma­zacích systémech­. 2. K odstra­nění zbytků sta­rých maziv z maz­nic a mazaných sou­částí se mohou­ použít čisti­če LOCTITE® 7063™ ne­bo 7070™. 3. Do­držujte doporu­čení výrobce pro ma­zání ložisek (nap­říklad množství, čet­nost mazání a pod­.). 4. Předchá­zejte nadbyteč­nému mazání. Zbyt­ky jiných maziv ne­musí být sluči­telné s LOCTI­TE® 8103™. 

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml kartuše transparentní 30 ml skladem 15.9
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 30/55 ml skladem 783
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý stírací píst bílý 30/55 ml skladem 5.9
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá Uzávěr se závitem Luer Lock - bílý skladem 3.9
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8101 400ml 400 ml jantarový Adhezní tuk pro mazání otevřených strojních systémů 6-8 dní 319
Loctite 8103 400ml 400 ml černý Univerzální minerální mazivo 6-8 dní 321
Loctite 8104 75ml 75 ml transparentní Silikonový olej vhodný pro zařízení v potravinářským průmyslu skladem 328
Loctite 8104 1 l 1000 ml transparentní Silikonový olej vhodný pro zařízení v potravinářském průmyslu skladem 1380
Loctite 8105 400ml 400 ml transparentní Mazivo pohyblivých součástí 6-8 dní 344