Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8104 1 l

Silikonový olej pro armatury a ucpávky vhodný pro zařízení v potravinářském průmyslu. Je možné jej použít i na ložiska s malou rychlostí. Objem 1l, dóza.

= 1380 bez DPH
1669.8 s DPH


Kód produktu: 1652337

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 380,00 Kč/ks 1 669,80 Kč/ks
2+ 1 341,00 Kč/ks 1 622,61 Kč/ks
10+ 1 282,00 Kč/ks 1 551,22 Kč/ks
Objem: 1000 ml Barva: transparentní
Vlastnosti: Silikonový olej vhodný pro zařízení v potravinářském průmyslu

Také v balení 75ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Silikonový olej pro ar­matury a ucpáv­ky vhodný pro za­řízení v potra­vinářském prů­myslu - má potravinář­ský atest. Je mož­né jej použít i na lo­žiska s malou­ rychlostí. Ten­to produkt je vhod­ný pro mazání plas­tových a elas­tomerových sou­částí (jako jsou­ např. armatu­ry a spoje v roz­vodech teplé i stu­dené vody). Je mož­né jej použít pro snaz­ší montáž O krou­žků. Též použi­telný pro ven­tily a těsnění spo­jů u zařízení na zpra­cování potravin, včet­ně mokrých apli­kací. Má výteč­né dielektric­ké vlastnosti a je che­micky odolný.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -50 °C do +200 °C.

Je atestován v FDA a­mer. USDA, ka­tegorie H1 a ve fr­ancouzské CNER­NA.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: O­lej a mazivo 
 • Chemický typ: Si­likonový olej/Si­lika gel 
 • Vzhled: Bezbar­vý tuk 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Mazání 

 

Použití:

 

 • Základový olej a a­ditiva: Siliko­nový 
 • Viskozita: pasta 
 • Zpevňovadlo: si­likagel 
 • Třída N.L.G.I. - 2/3 
 • Rychlostní fak­tor DN factor: 50­.000 
 • Rozmezí teplot: -30 až +150 °C

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nanášejte po­kud možno na čis­té součásti ja­ko běžné mazi­vo pomocí štět­ce, špachtle n­ebo maznice. LOC­TITE® 8104™ mů­že být použit v au­tomatických ma­zacích systémech­. 2. K odstra­nění zbytků sta­rých maziv z maz­nic a mazaných sou­částí se mohou­ použít čisti­če LOCTITE® 7063™ ne­bo 7070™. 3. Do­držujte doporu­čení výrobce pro ma­zání ložisek (nap­říklad množství, čet­nost mazání a pod­.). 4. Předchá­zejte nadbyteč­nému mazání. Zbyt­ky jiných maziv ne­musí být sluči­telné s LOCTI­TE® 8104™. 5. Ne­aplikujte na do­pravníky během pře­pravy potravin.

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 30/55 ml skladem 783
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml kartuše transparentní 30 ml skladem 15.9
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý stírací píst bílý 30/55 ml skladem 5.9
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá Uzávěr se závitem Luer Lock - bílý skladem 3.9
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8101 400ml 400 ml jantarový Adhezní tuk pro mazání otevřených strojních systémů 6-8 dní 319
Loctite 8103 400ml 400 ml černý Univerzální minerální mazivo 6-8 dní 321
Loctite 8103 1 l 1000 ml černý Univerzální minerální mazivo 6-8 dní 621
Loctite 8104 75ml 75 ml transparentní Silikonový olej vhodný pro zařízení v potravinářským průmyslu skladem 328
Loctite 8105 400ml 400 ml transparentní Mazivo pohyblivých součástí 6-8 dní 344