Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8104 1 l

Silikonový olej pro armatury a ucpávky vhodný pro zařízení v potravinářském průmyslu. Je možné jej použít i na ložiska s malou rychlostí. Objem 1l, dóza.

= 1274.00 bez DPH
1541.54 s DPH


Kód produktu: 1652337

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 274,00 Kč/ks 1 541,54 Kč/ks
2+ 1 254,00 Kč/ks 1 517,34 Kč/ks
10+ 1 031,00 Kč/ks 1 247,51 Kč/ks
Objem: 1 l Barva: transparentní

Také v balení 75ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Silikonový olej pro ar­matury a ucpáv­ky vhodný pro za­řízení v potra­vinářském prů­myslu - má potravinář­ský atest. Je mož­né jej použít i na lo­žiska s malou­ rychlostí. Ten­to produkt je vhod­ný pro mazání plas­tových a elas­tomerových sou­částí (jako jsou­ např. armatu­ry a spoje v roz­vodech teplé i stu­dené vody). Je mož­né jej použít pro snaz­ší montáž O krou­žků. Též použi­telný pro ven­tily a těsnění spo­jů u zařízení na zpra­cování potravin, včet­ně mokrých apli­kací. Má výteč­né dielektric­ké vlastnosti a je che­micky odolný.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -50 °C do +200 °C.

Je atestován v FDA a­mer. USDA, ka­tegorie H1 a ve fr­ancouzské CNER­NA.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: O­lej a mazivo 
 • Chemický typ: Si­likonový olej/Si­lika gel 
 • Vzhled: Bezbar­vý tuk 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Mazání 

 

Použití:

 

 • Základový olej a a­ditiva: Siliko­nový 
 • Viskozita: pasta 
 • Zpevňovadlo: si­likagel 
 • Třída N.L.G.I. - 2/3 
 • Rychlostní fak­tor DN factor: 50­.000 
 • Rozmezí teplot: -30 až +150 °C

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nanášejte po­kud možno na čis­té součásti ja­ko běžné mazi­vo pomocí štět­ce, špachtle n­ebo maznice. LOC­TITE® 8104™ mů­že být použit v au­tomatických ma­zacích systémech­. 2. K odstra­nění zbytků sta­rých maziv z maz­nic a mazaných sou­částí se mohou­ použít čisti­če LOCTITE® 7063™ ne­bo 7070™. 3. Do­držujte doporu­čení výrobce pro ma­zání ložisek (nap­říklad množství, čet­nost mazání a pod­.). 4. Předchá­zejte nadbyteč­nému mazání. Zbyt­ky jiných maziv ne­musí být sluči­telné s LOCTI­TE® 8104™. 5. Ne­aplikujte na do­pravníky během pře­pravy potravin.

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční skladem 783.00
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml skladem 15.90
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý skladem 5.90
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá skladem 3.90
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Ochranné rukavice skladem 6.00
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Barva
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8101 400ml 400ml jantarový 6-8 dní 299.00
Loctite 8103 400ml 400ml černý 6-8 dní 321.00
Loctite 8103 1 l 1 l černý 6-8 dní 584.00
Loctite 8104 75ml 75ml transparentní skladem 309.00
Loctite 8105 400ml 400ml transparentní 6-8 dní 323.00