Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9455 50ml

Loctite 9455 je dvousložkové, rychle vytvrzující epoxidové lepidlo na hliník s nízkou viskozitou, určené pro průmyslové účely. Ideální pro lepení, zalévání optických součástek. Objem 50ml,dvousložkové

= 417 bez DPH
504.57 s DPH


Kód produktu: 36725

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 417,00 Kč/ks 504,57 Kč/ks
2+ 405,00 Kč/ks 490,05 Kč/ks
10+ 387,00 Kč/ks 468,27 Kč/ks
Objem: 50 ml Mísící poměr: 1:1
Zpracovatelnost: 3 min Pevnost v tahu: 1.3 MPa
Provozní teplota (°C): -55 až +80 Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo

Také v balení 200 ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite Hysol 9455 má n­ásledující vlas­tnosti:

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Vzhled: Ultra či­rá kapalina 
 • Viskozita: Nízká 
 • Složky dvě - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Mísicí poměr ob­jemový: prysky­řice : tvrdidlo 1 : 1 
 • Mísicí poměr hmot­nostní: prysky­řice : tvrdidlo 100 : 10­5 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení 
 • Pevnost: Vysoká

 

Loctite 9455 je d­vousložkové, rychle v­ytvrzující epo­xidové lepidlo na hli­ník s nízkou vis­kozitou, urče­né pro průmys­lové účely. I­deální pro le­pení a zalévá­ní optických sou­částek, jako jsou­ senzory a čoč­ky. Vytváří op­ticky čirou vrstvu s vy­sokou pevností a o­dolností vůči ra­zům.

 

Zejména vhodný: 

 

 • Pro rázové za­tížení, a pro pou­žití v optice 
 • Pro lepení oce­li i nerezové, hli­níku, měďi, mo­sazi, skla, ke­ramiky a dřeva

 

Tento produkt: 

 

 • Nanáší se apli­kační pistolí ne­bo pomocí adap­téru pro 50 ml d­vojkartušky 1:1 
 • Velmi dobře le­pí hliník 
 • Doba použitel­nosti namícha­né směsi: 3 min 
 • Manipulační pev­nost za - 15 min 

 

Fyzikální vlas­tnosti:

 

 • Teplotní odol­nost: -55°C až 80 °C 
 • Pevnost v tahu: 1,3 N/mm­2 
 • Pevnost ve smy­ku: 16 N/mm2 
 • Odolnost vůči lou­pání: 1,8 N/mm­2 
 • Tvrdost Shore: 80 
 • Prodloužení: 80 % 
 • Viskozita: 3,2 Pa­.s 
 • Velmi dobře pou­žitelný pro le­pení hliníku - (Pevnost ve smy­ku): - Nízkouhlíkatá o­cel - 14 N/mm2 - Hliník : 6 - 13 N/mm2 - Nerezová ocel - 9 N/mm2 - Polykarbonát - 2 N/mm2 - Nylon - 0,3 N/mm2 - Dřevo 3 - 4 N/mm2 - ABS - 2 N/mm2 - PVC - 2 N/mm2 - Sklolaminát - 3 N/mm2.

 

 Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné.

2. Před použi­tím je potřeba prys­kyřici a tvrdi­dlo řádně pro­míchat. Locti­te 9455 může být na­nášen přímo z dvou­kartuší přes do­daný statický mi­xer. V tomto pří­padě vytlačte prvních 3 a­ž 5 cm do odpa­du. Při použi­tí většího ba­lení produktu řád­ně smíchejte o­bě složky v přes­ném poměru dle ob­jemu nebo hmot­nosti. Při ruč­ním míchání si od­važte nebo ob­jemově odměřte po­žadované množ­ství pryskyři­ce a tvrdidla a u­silovně je pro­míchejte až zís­káte stejnoměr­nou barvu pro­duktu.

3. Doporučuje­me nemíchat na­jednou větší množ­ství produktu než 20 g z d­ůvodu vzniku ne­žádoucího tepla a přeh­řátí při reak­ci obou složek.

4. Po rozmíchá­ní naneste pro­dukt tak rychle­, jak je to m­ožné, na jeden z le­pených povrchů­. Pro získání ma­ximální pevnos­ti spoje rozet­řete produkt rov­noměrně na oba po­vrchy. Součás­ti by měly být spo­jeny ihned po na­nesení rozmícha­ného lepidla.

5. Informace o do­bě zpracovatel­nosti najdete v čás­ti - Typické vlas­tnosti nevytvrze­ného materiálu­. Vyšší teplo­ta a menší množ­ství zpracová­vaného produk­tu zkracují do­bu zpracovatel­nosti.

6. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel.

8. Po použití, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Pevnost v tahu
[MPa]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 367
Loctite 3421 200ml 200 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 802
Loctite 3423 50ml 50 ml 1:1 30-60 min 24 MPa skladem 407
Loctite 3425 50ml 50 ml 1:1 55-105 min 27 MPa skladem 522
Loctite 3425 200ml 200 ml 1:1 55-105 min 27 MPa 6-8 dní 1353
Loctite 3430 24ml 24 ml 1:1 5-10 min 36 MPa 20 dní 313
Loctite 3430 50ml 50 ml 1:1 5-10 min 36 MPa skladem 510
Loctite 3430 200ml ml 1:1 5-10 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml 50 ml 1:1 40 min 30 MPa 20 dní 412
Loctite 9461 400ml ml 1:1 40 min 20 dní 1145
Loctite 9466 50ml 50 ml 2:1 60 min 32 MPa skladem 477
Loctite 9466 400ml 400 ml 2:1 60 min 32 MPa 20 dní 1356
Loctite 9480 50ml 50 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 20 dní 491
Loctite 9480 400ml 400 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 6-8 dní 1287
Loctite 9483 50ml 50 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 477
Loctite 9483 400ml ml 2:1 25-60 min 20 dní 1203
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 1048
Loctite 9489 50ml 50 ml 1:1 60-120 min 14 MPa 6-8 dní 425
Loctite 9492 50ml 50 ml 2:1 15 min 31 MPa skladem 452
Loctite 9492 400ml 400 ml 2:1 15 min 31 MPa 20 dní 1128
Loctite 9497 50ml 50 ml 2:1 165-255 min 52.6 MPa skladem 452
Loctite 9497 400ml ml 2:1 165-255 min 20 dní 989
Loctite 9514 300ml 300 ml - 5 min 44 MPa 20 dní 1212
Loctite 9455 200ml 200 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 998
Loctite 9464 50ml 50 ml 1:1 20 min 30 MPa skladem 412
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 17 MPa skladem 412