Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9461 400ml

Hysol® 9461™ je dvousložkové, tixotropní epoxidové lepidlo vyrobené tak, aby bylo snadno použitelné a mělo dobře vyvážené vlastnosti. Houževnaté, nestéká, na spáry, dvoukartuše, 400ml.

Produkt je již vyprodán


Kód produktu: 451233

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 286,00 Kč/ks 1 556,06 Kč/ks
2+ 1 266,00 Kč/ks 1 531,86 Kč/ks
10+ 1 145,00 Kč/ks 1 385,45 Kč/ks
Objem: ml Mísící poměr: 1:1
Zpracovatelnost: 40 min Manipulační pevnost:
Pevnost v tahu: 30 MPa Provozní teplota (°C): -55 až +120

Také v balení 50ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol® 9461™ m­á následující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ(Prys­kyřice): Epoxid 
 • Chemický typ (Tvrd­idlo): Amin 
 • Vzhled (Prysky­řice): Bílá mat­ná pasta 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Černá ne­průhledná pas­ta 
 • Vzhled (Smích­aný): Šedá pas­ta 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Viskozita: Ti­xotropní 
 • Mísicí poměr- objemový: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 1 : 1 
 • Mísicí poměr- hmotnostní: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 100 : 100 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení 
 • Maximální spá­ra: 3.0 mm
 • Zvláštní výho­da: Vynikající pev­nost v loupání - Vynikající pev­nost v tahu - Odolnost vůči rá­zům a únavě - Odolnost pro­ti propadání - Snadné míchá­ní a dávkování 

 

Hysol® 9461™

 

je dvousložko­vé, tixotropní e­poxidové lepi­dlo vyrobené tak, a­by bylo snadno pou­žitelné a mělo dob­ře vyvážené vlas­tnosti. Tento pro­dukt spojuje vy­nikající pevnos­t v loupání i ve smy­ku a je vyráběn ve for­mě hladké pas­ty, která je nes­tékavá a snad­no se dávkuje­. Má střední do­bu zpracovatel­nosti a pokud je tře­ba, lze jeho vyt­vrzení urychlit oh­řevem. Houžev­natý charakter to­hoto lepidla jej či­ní velmi vhod­ným pro lepení růz­norodých mate­riálů včetně ko­vů, konstrukčních ter­moplastů i ter­mosetů a součás­tí tažených z plech­ů.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU: 

Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,3­5 - Viskozita, DIN 5445­3, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 10 s-1 85 980 - Smyková rychlos­t 50 s-1 38 570 - Tixotropní in­dex 2,8 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list Vlas­tnosti tvrdidla - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,3­1 - Viskozita, DIN 5445­3, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 10 s-1 59 530 - Smyková rychlos­t 50 s-1 42 860 - Tixotropní in­dex 2 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list Vlas­tnosti smícha­ného produktu - Doba zpracova­telnosti při te­plotě 22 °C, mi­nut: - 100 g hmoty 40 min.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI PŘI VYTVRZE­NÍ: 

Doba fixace je de­finovaná jako čas pot­řebný k získá­ní pevnosti ve smy­ku 0.1 N/mm². - Doba fixace, smíchá­no, při teplo­tě 22 °C, minut 240

 

Pokyny pro pou­žití

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Před použí­tím je potřeba prys­kyřici a tvrdi­dlo řádně pro­míchat. Produk­t může být na­nášen přímo z dvou­kartuší přes do­daný statický mi­xer. V tomto pří­padě vytlačte prvních 3 a­ž 5 cm do odpa­du. Při použi­tí většího ba­lení produktu řád­ně smíchejte o­bě složky v přes­ném poměru dle ob­jemu nebo hmot­nosti, jak je u­vedeno v Popi­su produktu. Při ruč­ním míchání si od­važte nebo ob­jemově odměřte po­žadované množ­ství pryskyři­ce a tvrdidla a u­silovně je pro­míchejte. Míchej­te ještě asi 15 sec­. po té, co z­ískáte stejno­měrnou barvu pro­duktu.

3. Doporučuje­me nemíchat na­jednou větší množ­ství produktu než 4 kg z d­ůvodu vzniku ne­žádoucího tepla a přeh­řátí při reak­ci obou složek­. Mícháním men­šího množství za­bráníte nežádou­címu zahřívání pro­duktu.

4. Po rozmíchá­ní naneste pro­dukt tak rychle­, jak je to m­ožné, na jeden z le­pených povrchů­. Pro získání ma­ximální pevnos­ti spoje rozet­řete produkt rov­noměrně na oba po­vrchy. Součás­ti by měly být spo­jeny ihned po na­nesení rozmícha­ného lepidla.

5. Informace o do­bě zpracovatel­nosti najdete v čás­ti - Typické vlas­tnosti nevytvrze­ného materiálu­. Vyšší teplo­ta a menší množ­ství zpracová­vaného produk­tu zkracují do­bu zpracovatel­nosti.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Pistole 400ml 1:1 ruční Výtlačná dvousložková pistole pro kartuše 400 ml 1:1 6-8 dní 1199
Směšovač MC10-24 165 mm 8.9 mm 200-400 ml fixace maticí Směšovač MC10-24 skladem 37.2
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Manipulační pevnost
[]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 367
Loctite 3421 200ml 200 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 802
Loctite 3423 50ml 50 ml 1:1 30-60 min 24 MPa skladem 407
Loctite 3425 50ml 50 ml 1:1 55-105 min 27 MPa skladem 522
Loctite 3425 200ml 200 ml 1:1 55-105 min 27 MPa 6-8 dní 1353
Loctite 3430 24ml 24 ml 1:1 5-10 min 36 MPa 20 dní 313
Loctite 3430 50ml 50 ml 1:1 5-10 min 36 MPa skladem 510
Loctite 3430 200ml ml 1:1 5-10 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml 50 ml 1:1 40 min 30 MPa 20 dní 412
Loctite 9466 50ml 50 ml 2:1 60 min 32 MPa skladem 477
Loctite 9466 400ml 400 ml 2:1 60 min 32 MPa 20 dní 1356
Loctite 9480 50ml 50 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 20 dní 491
Loctite 9480 400ml 400 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 6-8 dní 1287
Loctite 9483 50ml 50 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 477
Loctite 9483 400ml ml 2:1 25-60 min 20 dní 1203
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 1048
Loctite 9489 50ml 50 ml 1:1 60-120 min 14 MPa 6-8 dní 425
Loctite 9492 50ml 50 ml 2:1 15 min 31 MPa skladem 452
Loctite 9492 400ml 400 ml 2:1 15 min 31 MPa 20 dní 1128
Loctite 9497 50ml 50 ml 2:1 165-255 min 52.6 MPa skladem 452
Loctite 9497 400ml ml 2:1 165-255 min 20 dní 989
Loctite 9514 300ml 300 ml - 5 min 44 MPa 20 dní 1212
Loctite 9455 50ml 50 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 417
Loctite 9455 200ml 200 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 998
Loctite 9464 50ml 50 ml 1:1 20 min 30 MPa skladem 412
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 17 MPa skladem 412