Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9466 50ml

Loctite 9466 je houževnaté průmyslové epoxidové lepidlo s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Odolné proti chemikáliím. Dvoukartuše, 50 ml.

= 477 bez DPH
577.17 s DPH


Kód produktu: 451199

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 477,00 Kč/ks 577,17 Kč/ks
2+ 464,00 Kč/ks 561,44 Kč/ks
10+ 443,00 Kč/ks 536,03 Kč/ks
Objem: 50 ml Mísící poměr: 2:1
Zpracovatelnost: 60 min Pevnost v tahu: 32 MPa
Provozní teplota (°C): -55 až +120 Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo

Také v balení 400ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol® 9466™ m­á následující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ(Prys­kyřice): Epoxid 
 • Chemický typ (Tvrd­idlo): Amin 
 • Vzhled (Prysky­řice): Bílá mat­ná pasta 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Bílá průh­ledná kapalina 
 • Vzhled (Smích­aný): Našedlá mat­ná pasta 
 • Složky: Dvouslož­kový 
 • Viskozita: Střed­ní 
 • Mísicí poměr -objemový: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 2 : 1 
 • Mísicí poměr- hmotnostní: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 100 : 50 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení 

 

Hysol® 9466™

 

je houževnaté prů­myslové epoxi­dové lepidlo s pro­dlouženou dobou­ zpracovatelnos­ti. Pokud jsou­ jeho dvě slož­ky promíchány, e­poxid vytvrzu­je při pokojo­vé teplotě na hou­ževnatou, naše­dlou hmotu, kte­rá má vysokou­ odolnost vůči lou­pání a velkou­ pevnost ve smy­ku. Plně vytvrze­ný epoxid je o­dolný vůči ši­rokému spektru che­mikálií a roz­pouštědel a slou­ží rovněž jako vý­borný elektric­ký izolátor.

 

Hysol® 9466™ p­oskytuje vyni­kající pevnos­t lepeného spo­je na široké šká­le plastů a ko­vů. Typické a­plikace zahrnu­jí běžné průmys­lové lepení, kde se p­ožaduje prodlou­žená doba zpra­covatelnosti pro správ­né nastavení či přes­tavení součás­tí během sesta­vování.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU:

 

Pryskyřice: - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,0 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 20 ot/min. 15 000 až 5­0 000.

Tvrdidlo: - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,0 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 5, rychlos­t 50 ot/min. 25 000 až 6­0 000.

Smíchaný produk­t: - Doba zpracova­telnosti, minut 60.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Doba fixace - Doba fixace je de­finována jako čas pot­řebný k získá­ní pevnosti ve smy­ku 0.1 N/mm². - Doba fixace, I­SO 4587, minut: - Ocel (otryska­ná) 180 min

 

Pokyny pro pou­žití

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být po­vrchy čisté a od­maštěné.

2. Pro vysoko­pevnostní kon­strukční spoje je tře­ba odstranit zne­čištění z lepe­ných povrchů, ja­ko je například lak, zo­xidovaná vrstva, o­leje, prach, s­eparační čini­dla a další mož­ná znečištění.

3. Balení v dvou­kartuši: Při pou­žití vložte jed­noduše dvoukar­tuši do aplikač­ní pistole a do­tlačte píst pis­tole do výcho­zí polohy mír­ným stisknutím spou­ště. Potom sej­měte kryt trys­ky a vytlačte ma­lé množství pro­duktu, abyste se přes­vědčili, že z o­bou stran vyté­ká produkt vol­ně a rovnoměr­ně. Pokud je po­žadováno auto­matické míchá­ní produktu, na­saďte na trys­ku statický mi­xer a začněte dáv­kovat lepidlo­. Pro ruční míchá­ní vytlačte po­žadované množ­ství produktu a řád­ně jej promíchej­te. Míchejte ješ­tě asi 15 sekun­d po té, co z­íská rovnoměr­nou barvu. Ba­lení ve větších ná­dobách: Promíchej­te řádně obě slož­ky v přesném ob­jemovém nebo hmot­nostním poměru, jak je u­vedeno v části Po­pis produktu. Míchej­te energicky, při­bližně ještě 15 se­kund po té, co p­rodukt získá rov­noměrnou barvu.

4. Nikdy nemíchej­te množství vět­ší než 4 kg, p­rotože může do­jít ke vzniku nad­měrného tepla­. Mícháním men­šího množství o­mezíte vznik nad­měrného tepla.

5. Naneste le­pidlo co nejrychle­ji po rozmíchá­ní na jeden z le­pených povrchů­. Pro dosažení ma­ximální síly na­neste lepidlo rov­noměrně na oba po­vrchy. Součás­ti by měly být spo­jeny okamžitě po na­nesení rozmícha­ného lepidla.

6. Uchovejte spo­jené součásti v kli­du během vytvrzo­vání produktu­. Nechte spoj řád­ně vytvrdnout nej­méně 24 hodin než ho v­ystavíte provoz­nímu zatížení.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

8. Po použití a před zt­vrdnutím produk­tu by mělo být mícha­cí a nanášecí za­řízení řádně u­myto horkou mý­dlovou vodou.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač dvoukartuší Dual 50 ml pro objem 1:1; 2:1 ruční Výtlačná dvousložková pistole pro kartuše 50 ml 1:1, 2:1 skladem 838
Statický směšovač MA 5,1-16 84 mm 5.3 mm 50 ml bajonetové Statický směšovač MA 5,1-16 skladem 20
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
DS 101 Jednoduchá dávkovací sestava pro ruční nanášení dvousložkových produktů z kartuší 50 ml 1:1 a 2:1 skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Pevnost v tahu
[MPa]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 367
Loctite 3421 200ml 200 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 802
Loctite 3423 50ml 50 ml 1:1 30-60 min 24 MPa skladem 407
Loctite 3425 50ml 50 ml 1:1 55-105 min 27 MPa skladem 522
Loctite 3425 200ml 200 ml 1:1 55-105 min 27 MPa 6-8 dní 1353
Loctite 3430 24ml 24 ml 1:1 5-10 min 36 MPa 20 dní 313
Loctite 3430 50ml 50 ml 1:1 5-10 min 36 MPa skladem 510
Loctite 3430 200ml ml 1:1 5-10 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml 50 ml 1:1 40 min 30 MPa 20 dní 412
Loctite 9461 400ml ml 1:1 40 min 20 dní 1145
Loctite 9466 400ml 400 ml 2:1 60 min 32 MPa 20 dní 1356
Loctite 9480 50ml 50 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 20 dní 491
Loctite 9480 400ml 400 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 6-8 dní 1287
Loctite 9483 50ml 50 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 477
Loctite 9483 400ml ml 2:1 25-60 min 20 dní 1203
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 1048
Loctite 9489 50ml 50 ml 1:1 60-120 min 14 MPa 6-8 dní 425
Loctite 9492 50ml 50 ml 2:1 15 min 31 MPa skladem 452
Loctite 9492 400ml 400 ml 2:1 15 min 31 MPa 20 dní 1128
Loctite 9497 50ml 50 ml 2:1 165-255 min 52.6 MPa skladem 452
Loctite 9497 400ml ml 2:1 165-255 min 20 dní 989
Loctite 9514 300ml 300 ml - 5 min 44 MPa 20 dní 1212
Loctite 9455 50ml 50 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 417
Loctite 9455 200ml 200 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 998
Loctite 9464 50ml 50 ml 1:1 20 min 30 MPa skladem 412
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 17 MPa skladem 412