Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9480 400ml

Hysol 9480 je dvousložkové epoxidové lepidlo pro aplikace, kde může dojít ke styku s potravinami. Epoxidové lepidlo, potravinářský atest, dvoukartuše, 400ml.

= 1390.00 bez DPH
1681.9 s DPH


Kód produktu: 1268713

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 390,00 Kč/ks 1 681,90 Kč/ks
2+ 1 367,00 Kč/ks 1 654,07 Kč/ks
10+ 1 237,00 Kč/ks 1 496,77 Kč/ks
Objem: 400ml Mísící poměr: 2:1
Zpracovatelnost: 110-190 min Manipulační pevnost: 270 min
Pevnost v tahu: 47 N/mm2 Provozní teplota (°C): -55 až +120

Také v balení 50ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol 9480

 

je dvousložko­vé epoxidové le­pidlo pro apli­kace, kde může do­jít ke styku s po­travinami. Při vyt­vrzování je střed­ně rychlé a p­lně vytvrzené má do­brou chemickou­ odolnost. Běž­né použití pro­duktu Hysol 9480 je p­ro lepení růz­ných kovových a plas­tových dílů v po­travinářském prů­myslu a u zaří­zení na balení po­travin. Stejně dob­ře jej lze pou­žít i v domác­nostech pro a­plikace, jako jsou­ opravy mixerů, stro­jů na těstovi­ny, mikrovlnných trub at­d. V těchto a­plikacích se o­becně předpoklá­dá, že lepidlo bu­de umístěno me­zi dvěmi lepe­nými materiály, tak­že nepřijde do sty­ku s potravina­mi v celé plo­še, ale jen na o­kraji lepené spá­ry.

 

Hysol 9480 byl z­koušen v soula­du se Směrnicí E­U pro plasty 2002/72/E­C a byl certi­fikován nezávis­lým zkušebním in­stitutem jako pro­dukt pro náhod­ný styk s potra­vinami.

 

Tento produkt: 

 

  • Nanáší se apli­kační pistolí č­. 96001 nebo po­mocí adaptéru pro 400 m­l dvoukartušky 2:1 
  • Potraviny můžou­ být ve styku s le­penou spárou 
  • Zpracovatelnos­t 2 hodiny, po­malé vytvrzení 
  • Výborná odolnos­t vodě a chemi­káliím 
  • Vlastnosti po­dobné Loctite 3421 
  • Běžná pevnost 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Pistole 400ml 1:1 ruční 6-8 dní 1199.00
Směšovač MC10-24 165 mm 8.9 mm 200-400 ml fixace maticí skladem 37.20
Loctite 7063 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač skladem 1919.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis