Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9489 50ml

Loctite 9489 je víceúčelové dvousložkové epoxidové lepidlo vhodné pro lepení velkých ploch a snížení napětí ve spoji. Univerzální, pružné, odolné proti rázům. 50ml, dvoukartuše.

= 380 bez DPH
459.8 s DPH


Kód produktu: 451183

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 380,00 Kč/ks 459,80 Kč/ks
2+ 374,00 Kč/ks 452,54 Kč/ks
10+ 347,00 Kč/ks 419,87 Kč/ks
Objem: ml Mísící poměr: 1:1
Zpracovatelnost: 60-120 min Manipulační pevnost:
Pevnost v tahu: 14 MPa Provozní teplota (°C): -55 až +120

Také v balení 400ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 9489 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Vzhled: Šedá ka­palina 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Mísicí poměr ob­jemový prysky­řice: tvrdidlo 1 : 1 
 • Mísicí poměr hmot­nostní prysky­řice: tvrdidlo 100 : 85 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení
 • Doba dodání to­hoto produktu je do 3 t­ýdnů 

 

Víceúčelové dvou­složkové epoxi­dové lepidlo vhod­né pro lepení vel­kých ploch a s­nížení napětí ve spo­ji. Má prodlou­ženou dobu zpra­cování, vysokou­ odolnost pro­ti rázům, je pruž­né (průtažnos­t: 60%). Ideál­ní pro lepení ma­teriálů jako la­minát, SMC, kom­pozity a pryže­. Loctite Hysol 9489 je d­vousložkové hou­ževnaté epoxi­dové lepidlo střed­ní viskozity s pro­dlouženou dobou­ zpracovatelnos­ti, určené pro prů­myslové účely­. Po smíchání slo­žek, vytvrzuje Hy­sol 9489 při p­okojové teplo­tě na šedou fle­xibilní hmotu­. Může se rov­něž použít pro o­pravy tenzome­trických sníma­čů, těsnění švů na sou­částkách z op­tických vláken, pro o­pravy desek tiš­těných spojů, le­pení nerezových vlo­žek a pro lepe­ní pryžových ha­dic na ocelové trub­ky. Prodlouže­ná doba zpraco­vatelnosti to­hoto produktu u­možňuje lepit vel­ké plochy a p­oskytuje dosta­tek času pro přes­né ustavení sou­částí během le­pení.

 

Zejména vhodný: 

 

 • Pro vyplňování spár až d­o 3,0 mm 
 • Pro lepení ke­ramiky, skla, ko­vů, plastů, pry­že,dřeva a sta­vebních materi­álů 
 • Vysoká průtaž­nost a odolnos­t rázům

 

Tento produkt: 

 

 • Nanáší se apli­kační pistolí č­. 96001 nebo po­mocí adaptéru pro 50 ml d­voukartušky 1:1 
 • Dodává se v ba­lení: 50 ml a n­a objednání ta­ké 400 ml a 2­× 1kg

 

Fyzikální vlas­tnosti: 

 

 • Teplotní odol­nost: -55°C až 100 °C 
 • Viskozita 45 Pa­.s 
 • Koeficient te­pelné vodivos­ti 0,5 W/(m·K) 
 • Tvrdost Shore 60 D 
 • Prodloužení 91% 
 • Pevnost v tahu 14 N/mm2 
 • Velmi dobře pou­žitelný pro le­pení - (Pevnost ve smy­ku): - Nízkouhlíkatá o­cel 10 N/mm2 - Hliník 4 - 11 N/mm2 - Nerezová ocel 10 N/mm2 - Polykarbonát 3,8 N/mm­2 - Nylon 2,4 N/mm2 - Epoxidové sklo 6 N/­mm2 - Dřevo 8 N/mm2 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Manipulační pevnost
[]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml ml 1:1 30-150 min 6-8 dní 338
Loctite 3421 200ml ml 1:1 30-150 min 6-8 dní 741
Loctite 3423 50ml ml 1:1 30-60 min skladem 398
Loctite 3425 50ml ml 1:1 55-105 min skladem 482
Loctite 3425 200ml ml 1:1 55-105 min 6-8 dní 1249
Loctite 3430 24ml ml 1:1 5-10 min 20 dní 294
Loctite 3430 50ml ml 1:1 5-10 min skladem 471
Loctite 3430 200ml ml 1:1 5-10 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml ml 1:1 40 min 20 dní 381
Loctite 9461 400ml ml 1:1 40 min 20 dní 1145
Loctite 9466 50ml ml 2:1 60 min skladem 441
Loctite 9466 400ml ml 2:1 60 min 20 dní 1251
Loctite 9480 50ml ml 2:1 110-190 min 20 dní 454
Loctite 9480 400ml ml 2:1 110-190 min 6-8 dní 1287
Loctite 9483 50ml ml 2:1 25-60 min 20 dní 441
Loctite 9483 400ml ml 2:1 25-60 min 20 dní 1203
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo ml 2:1 25-60 min 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice ml 2:1 25-60 min 20 dní 1048
Loctite 9492 50ml ml 2:1 15 min skladem 509
Loctite 9492 400ml ml 2:1 15 min 20 dní 1041
Loctite 9497 50ml ml 2:1 165-255 min skladem 417
Loctite 9497 400ml ml 2:1 165-255 min 20 dní 989
Loctite 9514 300ml ml - - min 20 dní 1112
Loctite 9455 50ml ml 1:1 3 min 20 dní 392
Loctite 9455 200ml ml 1:1 3 min 6-8 dní 909
Loctite 9464 50ml ml 1:1 20 min skladem 387
Loctite 9450 - 50 ml ml 1:1 2-7 min skladem 388