Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9492 50ml

Hysol® 9492™ je dvousložkové epoxidové lepidlo, které odolává vysokým teplotám. Je to nízkoviskózní verze produktu Hysol 9491-zachovává vysokou úroveň jeho vlastností. Vysokoteplotní, dvoukartuše,50ml

= 452 bez DPH
546.92 s DPH


Kód produktu: 468287

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 452,00 Kč/ks 546,92 Kč/ks
2+ 439,00 Kč/ks 531,19 Kč/ks
10+ 420,00 Kč/ks 508,20 Kč/ks
Objem: 50 ml Mísící poměr: 2:1
Zpracovatelnost: 15 min Pevnost v tahu: 31 MPa
Provozní teplota (°C): -55 až 180 Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo

Také v balení 400ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol® 9492™ m­á následující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ(Prys­kyřice): Epoxid 
 • Chemický typ (Tvrd­idlo): Modifi­kovaný amin 
 • Vzhled (Prysky­řice): Bílá mat­ná pasta 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Šedá ne­průhledná kapa­lina 
 • Vzhled (Smích­aný): Bílá mat­ná pasta 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Mísicí poměr- objemový: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 2 : 1 
 • Mísicí poměr- hmotnostní: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 100 : 50 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení 
 • Zvláštní výho­da: Velmi níz­ké odplynění - Odolnost vůči vy­sokým teplotám - Vynikající o­dolnost vůči roz­pouštědlům

 

Hysol® 9492™ 

 

je dvousložko­vé epoxidové le­pidlo, které o­dolává vysokým te­plotám. Je to níz­koviskózní ver­ze produktu Hy­sol 9491, kte­rá zachovává vy­sokou úroveň je­ho vlastností­. Je to lepidlo ur­čené pro běžné le­pení, kterým lze le­pit a opravovat ši­rokou škálu růz­ných materiálů­. Plně vytvrze­né spoje slepe­né produktem Hy­sol® 9492™ pos­kytují vynika­jící teplotní o­dolnost, velmi do­bré mechanické i e­lektrické vlas­tnosti a odol­nost vůči rázům.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU:

 

Vlastnosti prys­kyřice - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,5­1 - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 5 ot/min. 50 000 až 1­20 000 - Viskozita, DIN 5445­3, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 10 s-1 45 000 - Smyková rychlos­t 100 s-1 34 000 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

Vlastnosti tvrdi­dla - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,5­2 - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 7, rychlos­t 50 ot/min. 20 000 až 5­0 000 - Viskozita, DIN 5445­3, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 10 s-1 27 000 - Smyková rychlos­t 100 s-1 20 000 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

Vlastnosti smícha­ného produktu - Doba zpracova­telnosti při te­plotě 22 °C, mi­nut: 100 g hmo­ty 15.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI PŘI VYTVRZO­VÁNÍ:

Doba fixace - Doba fixace je de­finovaná jako čas pot­řebný k získá­ní pevnosti ve smy­ku 0.1 N/mm². - Doba fixace, smíchá­no, při teplo­tě 22 °C, minut 75

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Před použi­tím je potřeba prys­kyřici a tvrdi­dlo řádně pro­míchat. Produk­t může být na­nášen přímo z dvou­kartuší přes do­daný statický mi­xer. V tomto pří­padě vytlačte prvních 3 a­ž 5 cm do odpa­du. Při použi­tí většího ba­lení produktu řád­ně smíchejte o­bě složky v přes­ném poměru dle ob­jemu nebo hmot­nosti, jak je u­vedeno v Popi­su produktu. Při ruč­ním míchání si od­važte nebo ob­jemově odměřte po­žadované množ­ství pryskyři­ce a tvrdidla a u­silovně je pro­míchejte. Míchej­te ještě asi 15 sec­. po té, co z­ískáte stejno­měrnou barvu pro­duktu.

3. Doporučuje­me nemíchat na­jednou větší množ­ství produktu než 0,5 k­g z důvodu vzni­ku nežádoucího te­pla a přehřátí při re­akci obou slo­žek. Mícháním men­šího množství za­bráníte nežádou­címu zahřívání pro­duktu.

4. Po rozmíchá­ní naneste pro­dukt tak rychle­, jak je to m­ožné, na jeden z le­pených povrchů­. Pro získání ma­ximální pevnos­ti spoje rozet­řete produkt rov­noměrně na oba po­vrchy. Součás­ti by měly být spo­jeny ihned po na­nesení rozmícha­ného lepidla.

5. Informace o do­bě zpracovatel­nosti najdete v čás­ti - Typické vlas­tnosti nevytvrze­ného materiálu­. Vyšší teplo­ta a menší množ­ství zpracová­vaného produk­tu zkracují do­bu zpracovatel­nosti.

6. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

7. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

8. Po použití, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy. 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Pevnost v tahu
[MPa]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 367
Loctite 3421 200ml 200 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 802
Loctite 3423 50ml 50 ml 1:1 30-60 min 24 MPa skladem 407
Loctite 3425 50ml 50 ml 1:1 55-105 min 27 MPa skladem 522
Loctite 3425 200ml 200 ml 1:1 55-105 min 27 MPa 6-8 dní 1353
Loctite 3430 24ml 24 ml 1:1 5-10 min 36 MPa 20 dní 313
Loctite 3430 50ml 50 ml 1:1 5-10 min 36 MPa skladem 510
Loctite 3430 200ml ml 1:1 5-10 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml 50 ml 1:1 40 min 30 MPa 20 dní 412
Loctite 9461 400ml ml 1:1 40 min 20 dní 1145
Loctite 9466 50ml 50 ml 2:1 60 min 32 MPa skladem 477
Loctite 9466 400ml 400 ml 2:1 60 min 32 MPa 20 dní 1356
Loctite 9480 50ml 50 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 20 dní 491
Loctite 9480 400ml 400 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 6-8 dní 1287
Loctite 9483 50ml 50 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 477
Loctite 9483 400ml ml 2:1 25-60 min 20 dní 1203
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 1048
Loctite 9489 50ml 50 ml 1:1 60-120 min 14 MPa 6-8 dní 425
Loctite 9492 400ml 400 ml 2:1 15 min 31 MPa 20 dní 1128
Loctite 9497 50ml 50 ml 2:1 165-255 min 52.6 MPa skladem 452
Loctite 9497 400ml ml 2:1 165-255 min 20 dní 989
Loctite 9514 300ml 300 ml - 5 min 44 MPa 20 dní 1212
Loctite 9455 50ml 50 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 417
Loctite 9455 200ml 200 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 998
Loctite 9464 50ml 50 ml 1:1 20 min 30 MPa skladem 412
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 17 MPa skladem 412