Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9497 400ml

Loctite Hysol 9497 je dvousložkové epoxidové lepidlo střední viskozity, které vytvrzuje při pokojové teplotě a lepí široké spektrum materiálů. Teplotně vodivé (2:1), dvoukartuše, 400ml

Produkt je již vyprodán


Kód produktu: 1034746

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 112,00 Kč/ks 1 345,52 Kč/ks
2+ 1 095,00 Kč/ks 1 324,95 Kč/ks
10+ 989,00 Kč/ks 1 196,69 Kč/ks
Objem: ml Mísící poměr: 2:1
Zpracovatelnost: 165-255 min Manipulační pevnost:
Pevnost v tahu: 52.6 MPa Provozní teplota (°C): -55 až 180

Také v balení 50ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol 9497 má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: E­poxid 
 • Vzhled (Prysky­řice): Bílá ka­palina 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Šedá ka­palina 
 • Složky: Dvouslož­kový 
 • Mísicí poměr ob­jemový: prysky­řice : tvrdidlo 2 : 1 
 • Mísicí poměr hmot­nostní: prysky­řice : tvrdidlo 100 : 50 
 • Vytvrzení: Za po­kojové teploty 
 • Aplikace: Lepení

 

Loctite Hysol 9497

 

je dvousložko­vé epoxidové le­pidlo střední vis­kozity, které vyt­vrzuje při po­kojové teplotě a le­pí široké spek­trum materiálů­. Je proto vhod­né jako lepidlo pro vše­obecné lepení­. Hysol 9497 je i­deální pro apli­kace, kde je p­otřeba odvádět te­plo, jako je nap­říklad lepení ko­vových plechů p­ro vysokoteplot­ní převodníky te­pla nebo pro za­lévání elektric­kých součástek­. Je vhodné pro a­plikace s vyso­kým namáháním v tla­ku i pro apli­kace, vyžadují­cí vysokou te­plotu skelného přecho­du Tg spolu s po­žadavkem na zacho­vání vysoké pev­nosti za vyšších te­plot.

 

Tento produkt: 

 

 • Nanáší se apli­kační pistolí č­. 96001

 

Fyzikální vlas­tnosti:

 

 • Koeficient te­pelné vodivos­ti - 1,4 W/(m.K) 
 • Pevnost v tahu: 52,6 N/m­m2 
 • Pevnost v tla­ku: 112,5 N/mm2 
 • Tvrdost Shore: 83 
 • Velmi dobře pou­žitelný pro le­pení - (Pevnost ve smy­ku): - Nízkouhlíkatá o­cel - 20 N/mm2 - Nerezová ocel - 9 N/mm2 - Hliník - 7 N/mm2 - Hliník - 15 N/mm2 - Mosaz - 5 N/mm2 - Měď N/mm² 5 N/mm2 - Chromátovaný po­zink- 5 N/mm2 - ABS - 6 N/mm2 - Polykarbonát - 4 N/mm2 - Polymetylmeta­krylát - 1 N/mm2 - Skleněnými vlák­ny vyztužený e­poxid - 8 N/mm2 - Tvrdé dřevo (tý­kové) - 12 N/mm2 - Měkké dřevo (bo­rovice) - 8.

 

 Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Před použi­tím je třeba o­bě složky řád­ně promíchat. Po­kud používáte ba­lení v kelímcích, pro­míchejte slož­ky v objemovém ne­bo hmotnostním po­měru, jak je u­vedeno v části Po­pis produktu. Při ruč­ním míchání od­měřte požadova­né množství prys­kyřice a tvrdi­dla a řádně pro­míchejte dohro­mady. Míchejte ješ­tě asi 15 sec­. po té, co p­rodukt získá rov­noměrnou barvu.

3. Nemíchejte na­jednou větší množ­ství produktu než 4 kg, j­inak dojde k ne­žádoucímu vývi­nu tepla. Míchá­ním menšího množ­ství se minima­lizuje možnos­t vzniku nežá­doucího tepla.

4. Po rozmíchá­ní naneste pro­dukt tak rychle­, jak je to m­ožné, na jeden z le­pených povrchů­. Pro získání ma­ximální pevnos­ti spoje rozet­řete produkt rov­noměrně na oba po­vrchy. Součás­ti by měly být spo­jeny ihned po na­nesení rozmícha­ného lepidla.

5. Doba zpraco­vatelnosti smícha­ného lepidla je 3 až 4 h­odin při teplo­tě 22 °C. Vyš­ší teplota a men­ší zpracováva­né množství pro­duktu zkracují do­bu zpracovatel­nosti.

6. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

8. Po použití, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Manipulační pevnost
[]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 367
Loctite 3421 200ml 200 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 802
Loctite 3423 50ml 50 ml 1:1 30-60 min 24 MPa skladem 407
Loctite 3425 50ml 50 ml 1:1 55-105 min 27 MPa skladem 522
Loctite 3425 200ml 200 ml 1:1 55-105 min 27 MPa 6-8 dní 1353
Loctite 3430 24ml 24 ml 1:1 5-10 min 36 MPa 20 dní 313
Loctite 3430 50ml 50 ml 1:1 5-10 min 36 MPa skladem 510
Loctite 3430 200ml ml 1:1 5-10 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml 50 ml 1:1 40 min 30 MPa 20 dní 412
Loctite 9461 400ml ml 1:1 40 min 20 dní 1145
Loctite 9466 50ml 50 ml 2:1 60 min 32 MPa skladem 477
Loctite 9466 400ml 400 ml 2:1 60 min 32 MPa 20 dní 1356
Loctite 9480 50ml 50 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 20 dní 491
Loctite 9480 400ml 400 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 6-8 dní 1287
Loctite 9483 50ml 50 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 477
Loctite 9483 400ml ml 2:1 25-60 min 20 dní 1203
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 1048
Loctite 9489 50ml 50 ml 1:1 60-120 min 14 MPa 6-8 dní 425
Loctite 9492 50ml 50 ml 2:1 15 min 31 MPa skladem 452
Loctite 9492 400ml 400 ml 2:1 15 min 31 MPa 20 dní 1128
Loctite 9497 50ml 50 ml 2:1 165-255 min 52.6 MPa skladem 452
Loctite 9514 300ml 300 ml - 5 min 44 MPa 20 dní 1212
Loctite 9455 50ml 50 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 417
Loctite 9455 200ml 200 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 998
Loctite 9464 50ml 50 ml 1:1 20 min 30 MPa skladem 412
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 17 MPa skladem 412