Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97009

Loctite 97009 je integrovaný poloautomatický dávkovač robustní konstrukce s tlakovou nádobou o obsahu 2l, která je opatřena snímačem hladiny. Je určen pro produkty s nižší viskozitou a je možné ho zapojit do nadřazených řídicích systémů

= 50080 bez DPH
60596.8 s DPH


Kód produktu: ND931008

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 50 080,00 Kč/ks 60 596,80 Kč/ks
Vlastnosti: Tlaková nádoba s integrovaným poloautomatickým dávkovačem a snímačem hladiny produktu. Regulace tlaku 0-4 bar. Objem: 2000 ml

 

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­ly tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s Vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci.

 

Vlastnosti:

 

 • Tlaková nádoba o ob­sahu 2l s inte­grovaným polo­automatickým dáv­kovačem
 • Dávkování pro­bíhá v závislos­ti na tlaku a ča­su
 • Obsahuje snímač hla­diny produktu a LED in­dikátor stavu hla­diny
 • Umožňuje připo­jení do nadřa­zených řídicích sys­témů (PCL)
 • Jednoduchý, kom­paktní, nenároč­ný systém
 • Vyhovuje větši­ně aplikací

 

Loctite 97009 s p­oloautomatickým dáv­kovačem umožňu­je dávkovat pro­dukt přímo z vět­ších lahví. Spo­juje jak řídí­cí jednotku, tak i zá­sobník do jed­noho zařízení­. Má nastavitel­ný interval dáv­kování v rozsa­hu 0,1 až 99,9 vte­řin. Vybaveno přes­ným regulátorem tla­ku o rozsahu 0 – 4 bar, pro s­polehlivý výdej ka­paliny.Lze ovlá­dat buď nožním spí­načem, nebo ruč­ním spínačem. K dis­pozici a výho­dou je zvukový sig­nál „prázdný zá­sobník“ (senzor hla­diny) a signál „ko­nec nanášecího cy­klu“.

 

Specifikace:

 

 • Zařízení je ur­čeno pro nádo­by do 2l
 • Rozmezí pracov­ního tlaku je 0,1 – 4 bar
 • Obsahuje tlako­vou pojistku 9 – 12 bar
 • Pracuje ve dvou­ režimech: Ti­me a Continuous
 • Digitální indi­kace času v roz­mezí 0,1 – 99,9s
 • Snímač hladiny pro­duktu
 • Indikace nedos­tatku produktu
 • Vstup/výstup pro nad­řazené řídicí sys­témy (PCL)

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Nožní spínací pedál pro ovládání dávkovačů Nožní spínač k dávkovacím zařízením skladem 890
Ruční spínač - konektor M 12 Ruční spínač s konektorem M12 pro dávkovací zařízení skladem 750
Vzduchová přívodní hadice Vzduchová hadice pro dávkovací zařízení skladem 100
Elektrický kabel Elektrický kabel pro dávkovací zařízení skladem 450

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Objem
[ml]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97003 Tlaková nádoba s integrovaným regulátorem tlaku pro viskozity do 1 500 mPas. Doporučený pracovní tlak - 0,05 - 0,7 bar. 2000 ml 20 dní 28050
Loctite 97004 Tlaková nádoba s integrovaným regulátorem tlaku pro viskozity do 10 000 mPas. Doporučený pracovní tlak - 0,3 - 7 bar. 2000 ml 20 dní 28080
Loctite 97106 Tlaková nádoba se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar 500 ml 20 dní 47200
Loctite 97108 Tlaková nádoba se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar 2000 ml 20 dní 47270