Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97009

Loctite 97009 je integrovaný poloautomatický dávkovač robustní konstrukce s tlakovou nádobou o obsahu 2l, která je opatřena snímačem hladiny. Je určen pro produkty s nižší viskozitou a je možné ho zapojit do nadřazených řídicích systémů

= 50080 bez DPH
60596.8 s DPH


Kód produktu: ND931008

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 50 080,00 Kč/ks 60 596,80 Kč/ks
Vlastnosti: Tlaková nádoba 2l s integrovaným poloautomatickým dávkovačem a snímačem hladiny produktu. Regulace tlaku 0-4 bar.

 

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­ly tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s Vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci.

 

Vlastnosti:

 

 • Tlaková nádoba o ob­sahu 2l s inte­grovaným polo­automatickým dáv­kovačem
 • Dávkování pro­bíhá v závislos­ti na tlaku a ča­su
 • Obsahuje snímač hla­diny produktu a LED in­dikátor stavu hla­diny
 • Umožňuje připo­jení do nadřa­zených řídicích sys­témů (PCL)
 • Jednoduchý, kom­paktní, nenároč­ný systém
 • Vyhovuje větši­ně aplikací

 

Loctite 97009 s p­oloautomatickým dáv­kovačem umožňu­je dávkovat pro­dukt přímo z vět­ších lahví. Spo­juje jak řídí­cí jednotku, tak i zá­sobník do jed­noho zařízení­. Má nastavitel­ný interval dáv­kování v rozsa­hu 0,1 až 99,9 vte­řin. Vybaveno přes­ným regulátorem tla­ku o rozsahu 0 – 4 bar, pro s­polehlivý výdej ka­paliny.Lze ovlá­dat buď nožním spí­načem, nebo ruč­ním spínačem. K dis­pozici a výho­dou je zvukový sig­nál „prázdný zá­sobník“ (senzor hla­diny) a signál „ko­nec nanášecího cy­klu“.

 

Specifikace:

 

 • Zařízení je ur­čeno pro nádo­by do 2l.
 • Rozmezí pracov­ního tlaku je 0,1 – 4 bar.
 • Obsahuje tlako­vou pojistku 9 – 12 bar.
 • Pracuje ve dvou­ režimech: Ti­me a Continuou­s.
 • Digitální indi­kace času v roz­mezí 0,1 – 99,9s.
 • Snímač hladiny pro­duktu.
 • Indikace nedos­tatku produktu.
 • Vstup/výstup pro nad­řazené řídicí sys­témy (PCL).

 

Také nabízíme ses­tavení dávkova­cího zařízení přes­ně podle vašich po­žadavků. Samoz­řejmostí je in­stalace, napro­gramování, za­vedení do pro­vozu a násled­ný servis naším ško­leným technikem.

 

Pokud máte zá­jem o celou ses­tavu dávkovací­ho zařízení, na­bízíme Sestavu Loc­tite I. a Ses­tavu Loctite I­I.

 

K tomuto dávko­vacímu zaříze­ní si u nás m­ůžete dokoupit ta­ké tyto náhrad­ní díly: - nožní spínač ruční spínač vzduchová ha­dice - elektrický ka­bel - vzduchový filtr.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Nožní spínač skladem 890
Ruční spínač - konektor M 12 skladem 750
Vzduchová hadice skladem 100
Elektrický kabel skladem 450

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97003 Tlaková nádoba 2l. Doporučený pracovní tlak - 0,05 - 0,7 bar, s integrovaným regulátorem tlaku. Určen pro viskozity do 1 500 mPas 20 dní 28050
Loctite 97004 Tlaková nádoba 2l. Doporučený pracovní tlak - 0,3 - 7 bar, s integrovaným regulátorem tlaku. Určen pro viskozity do 10 000 mPas 20 dní 28080
Loctite 97106 Tlaková nádoba 0,5l se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar 20 dní 47200
Loctite 97108 Tlaková nádoba 2l se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar 20 dní 47270