Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97106

Jednoduchá tlaková nádoba o obsahu 0,5l, se zabudovaným snímačem hladiny . Především pro jednoduché ruční aplikace, nebo jako součást větších systémů.

= 47200 bez DPH
57112 s DPH


Kód produktu: ND931009

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 47 200,00 Kč/ks 57 112,00 Kč/ks
Vlastnosti: Tlaková nádoba 0,5l se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s Vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci.

 

Vlastnosti:

 

  • Jednoduchá kon­strukce, v níž je z­abudovaný zásob­ník o objemu 0,5l
  • Je vybaven sní­mačem hladiny a LED u­kazatelem
  •  Především pro jed­noduché ruční a­plikace, nebo ja­ko součást vět­ších systémů.
  • Možno připojit k po­loautomatickým a au­tomatickým ovla­dačům

 

Držáky víka zá­sobníku a odka­pávací miska za­braňuje znečiš­tění přívodní­ho vedení při vý­měně nádoby s pro­duktem. Vhodný pro pro­voz s poloauto­matickými a au­tomatickými o­vladači. Koaxi­ální vzduchové ha­dice zjednodu­šují rozvod vzduchu­. Světelný uka­zatel nízké hla­diny používané ka­paliny a signa­lizace poruchy ří­dicího systému, je pro ob­sluhu lehce vi­ditelný. Zabu­dovaný soleno­idový ventil pro zav­zdušňování a od­vzdušňování za­řízení. 

 

Specifikace:

 

  • Velikost: 255 x 145 x 2­00 mm
  • Hmotnost: 3,75kg
  • Zařízení se sklá­dá z nádoby na 0,5 l , s­ady vzduchových ha­dic a el. kabe­lu
  • Maximální pro­vozní tlak - 8 bar
  • Materiál – hliníková li­tá tlaková ná­doba
  • Zařízení je ur­čeno pro nádo­by o velikostech do 0,5 l.

 

Také nabízíme ses­tavení dávkova­cího zařízení přes­ně podle vašich po­žadavků. Samoz­řejmostí je in­stalace, napro­gramování, za­vedení do pro­vozu a násled­ný servis naším ško­leným technikem.

 

Pokud máte zá­jem o celou ses­tavu dávkovací­ho zařízení, na­bízíme Sestavu Loc­tite I. a Ses­tavu Loctite I­I.

 

K tomuto dávko­vacímu zaříze­ní si u nás m­ůžete dokoupit ta­ké tyto náhrad­ní díly: - nožní spínač ruční spínač - vzduchová ha­dice - elektrický ka­bel vzduchový filtr.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Nožní spínač skladem 890
Ruční spínač - konektor M 12 skladem 750
Vzduchová hadice skladem 100
Elektrický kabel skladem 450

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97003 Tlaková nádoba 2l. Doporučený pracovní tlak - 0,05 - 0,7 bar, s integrovaným regulátorem tlaku. Určen pro viskozity do 1 500 mPas 20 dní 28050
Loctite 97004 Tlaková nádoba 2l. Doporučený pracovní tlak - 0,3 - 7 bar, s integrovaným regulátorem tlaku. Určen pro viskozity do 10 000 mPas 20 dní 28080
Loctite 97009 Tlaková nádoba 2l s integrovaným poloautomatickým dávkovačem a snímačem hladiny produktu. Regulace tlaku 0-4 bar. 20 dní 50080
Loctite 97108 Tlaková nádoba 2l se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar 20 dní 47270