Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97108

Jednoduchá tlaková nádoba o obsahu 2l, se zabudovaným snímačem hladiny . Především pro jednoduché ruční aplikace, nebo jako součást větších systémů.

= 47270 bez DPH
57196.7 s DPH


Kód produktu: ND931010

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 47 270,00 Kč/ks 57 196,70 Kč/ks
Vlastnosti: Tlaková nádoba se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar Objem: 2000 ml

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s Vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci.

 

Vlastnosti:

 

  • Jednoduchá kon­strukce, v níž je z­abudovaný zásob­ník o objemu 2l
  • Je vybaven sní­mačem hladiny a LED u­kazatelem
  •  Především pro jed­noduché ruční a­plikace, nebo ja­ko součást vět­ších systémů.
  • Možno připojit k po­loautomatickým a au­tomatickým ovla­dačům

 

Držáky víka zá­sobníku a odka­pávací miska za­braňuje znečiš­tění přívodní­ho vedení při vý­měně nádoby s pro­duktem. Vhodný pro pro­voz s poloauto­matickými a au­tomatickými o­vladači. Koaxi­ální vzduchové ha­dice zjednodu­šují rozvod vzduchu­. Světelný uka­zatel nízké hla­diny používané ka­paliny a signa­lizace poruchy ří­dicího systému, je pro ob­sluhu lehce vi­ditelný. Zabu­dovaný soleno­idový ventil pro zav­zdušňování a od­vzdušňování za­řízení. 

 

Specifikace:

 

  • Velikost: 205 x 335 x 3­60mm
  • Hmotnost: 6,5kg
  • Zařízení se sklá­dá z nádoby na 2 l , s­ady vzduchových ha­dic a el. kabe­lu
  • Maximální pro­vozní tlak - 8 bar
  • Materiál – hliníková li­tá tlaková ná­doba
  • Zařízení je ur­čeno pro nádo­by o velikostech do 2 l.

 

Také nabízíme ses­tavení dávkova­cího zařízení přes­ně podle vašich po­žadavků. Samoz­řejmostí je in­stalace, napro­gramování, za­vedení do pro­vozu a násled­ný servis naším ško­leným technikem.

 

Pokud máte zá­jem o celou ses­tavu dávkovací­ho zařízení, na­bízíme Sestavu Loc­tite I. a Ses­tavu Loctite I­I.

 

K tomuto dávko­vacímu zaříze­ní si u nás m­ůžete dokoupit ta­ké tyto náhrad­ní díly: - nožní spínač ruční spínač - vzduchová ha­dice - elektrický ka­bel vzduchový filtr.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Nožní spínací pedál pro ovládání dávkovačů Nožní spínač k dávkovacím zařízením skladem 890
Ruční spínač - konektor M 12 Ruční spínač s konektorem M12 pro dávkovací zařízení skladem 750
Vzduchová přívodní hadice Vzduchová hadice pro dávkovací zařízení skladem 100
Elektrický kabel Elektrický kabel pro dávkovací zařízení skladem 450

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Objem
[ml]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97003 Tlaková nádoba s integrovaným regulátorem tlaku pro viskozity do 1 500 mPas. Doporučený pracovní tlak - 0,05 - 0,7 bar. 2000 ml 20 dní 28050
Loctite 97004 Tlaková nádoba s integrovaným regulátorem tlaku pro viskozity do 10 000 mPas. Doporučený pracovní tlak - 0,3 - 7 bar. 2000 ml 20 dní 28080
Loctite 97009 Tlaková nádoba s integrovaným poloautomatickým dávkovačem a snímačem hladiny produktu. Regulace tlaku 0-4 bar. 2000 ml 20 dní 50080
Loctite 97106 Tlaková nádoba se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar 500 ml 20 dní 47200