Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97130

Loctite 97130 je univerzální, lehký, ruční ventil, který umí dávkovat produkt v přesných dávkách a bez odkapávání.

= 10450 bez DPH
12644.5 s DPH


Kód produktu: ND933011

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 10 450,00 Kč/ks 12 644,50 Kč/ks
Vlastnosti: Ruční dávkovací ventil

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li ten nejvhod­nější ventil pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci. 

 

Vlastnosti:

 

 • Určen pro všec­hny produkty mi­mo UV lepidel
 • Max. viskozita 10 000 mP­as
 • Min. dávka 5 mg
 • Přesné dávkování
 • Zpětný tah (suc­k back), nedochá­zí k odkapává­ní 
 • Max. tlak pro­duktu 2 bary
 • Je ergonomický = po­hodlný úchop 
 • Příznivá cena

 

Dávkovací ven­til Loctite 97130 – ErgoLoc nabí­zí vynikající slu­čitelnost s ši­rokou řadou pro­duktů Loctite včet­ně kyanoakrylá­tů. Těleso a dřík ven­tilu mají ochran­nou povrchovou­ vrstvu z PTFE k ochra­ně vnitřních čás­tí ventilu. Je vhod­ný k dávkování ma­lých kapek pro­duktů s nízkou­ až střední vis­kozitou do 10 000 m­Pas (max. tlak pro­duktu 2 bary)­. Možnost dodá­ní také s ruč­ním spínačem Loc­tite 97293.

 

Specifikace:

 

 • Přední zavírá­ní, aby nedochá­zelo k zachyco­vání vzduchu, c­ož umožňuje op­timální přenos ka­pek produktů s níz­kou viskozitou­ 
 • Nastavování zdvi­hu k jemnému vy­ladění charak­teristik dávko­vání. 
 • Minimální doba cy­klu: 0,5s (v z­ávislosti na pro­duktu) 
 • Množství: 0,005 g a­ž po nepřetrži­tý pruh (podle pro­duktu) 
 • Části přicháze­jící do styku s te­kutinou jsou vy­robeny z PTFE, a­by nedocházelo k před­časnému vytvrzo­vání 
 • Životnost 0,5 – 1 milion cyklů  
 • Vhodný pro vis­kozity do 10 000 m­Pas 
 • Ovládací tlak: 4 - 7 bar
 • Velikost: 170 x 40mm
 • Hmotnost: 140g

 

Sada na opra­vu se dodává pod ob­jednacím číslem Loc­tite 97902.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97115 Rotační sprej 20 dní 33400
Loctite 97111 Ruční dávkovací ventil 20 dní 13510
Loctite 97121 Hadicový ventil 20 dní 13782
Loctite 97113/97114 Stacionární ventil pro velké průtoky a velkou viskozitu 20 dní 44950
Loctite 98013 Nanášecí ventil pro kyanoakryláty 20 dní 25690
Loctite 98009 Nanášecí ventil pro UV lepidla 20 dní 25690
Loctite 97135/97136 Membránový ventil 20 dní 12100
Loctite 97611 Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil 20 dní 100500
Loctite 97112 Ruční pneumatický ventil 20 dní 17275
Loctite 97116 Ruční pneumatický ventil 20 dní 25098
Loctite 97131 Ruční ventil 20 dní 4160